eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bargłów Kościelny › DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYMOgłoszenie z dnia 2023-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI BUDYNKÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000677027

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Augustowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Bargłów Kościelny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-320

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87/ 642-40-78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@zsbarglow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsbarglow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI BUDYNKÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96734cfa-6223-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00425969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00425966/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-96734cfa-6223-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków Platformy
eZamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej –szkola@zsbarglow.edu.pl
z zastrzeżeniem, iż oferta musi być złożona przy użyciu Platformy e–Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2
ustawy, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski o wyjaśnienie treści
SWZ, zawiadomienia i informacje) odbywają się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy
eZamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert)-
przetargi@barglow.dt.pl 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta
na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 4. Korzystanie z Platformy e –Zamówienia jest bezpłatne 5. W celu skrócenia czasu
udzielania wyjaśnień treści SWZ zamawiający zwraca się z prośbą o przekazywanie wniosków, pytań do SWZ w formie edytowalnej.
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na Platformie e-Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 i art. 117 ust. 4 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 7. W
przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub
podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem
podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 8. W przypadku wyboru formy elektronicznej zaleca
się pliki w formacie .pdf opatrywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES wewnętrzny, a pliki w formacie
innym niż .pdf kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES wewnętrzny.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452), rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE
L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 87, 16-320 Bargłów Kościelny, reprezentowana przez Dyrektora szkoły.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym jest Pan Marcin Kantarowski kontakt:
adres e-mail: info@kiran.pl, telefon: 784382052 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy P.Z.P. Dodatkowo Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z
administratorem, świadczącym obsługę prawną, organizacyjną oraz innym podmiotom z którymi administrator podpisze umowę
powierzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany
w dokumentach programów operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i zawieranych umowach o dofinansowanie,
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, konsekwencje niepodania danych wynikają z p.z.p.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
SWZ dla postępowania publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): : 8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
10. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do
wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe
Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 lub 15 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie, dane osobowe podwykonawców w zakresie: siedziba, adres, PESEL, NIP, email itp.
11. W światle powyższego Wykonawca, na druku Oferty/Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1do SWZ, zobowiązany
jest złożyć oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku mieszczącego się przy ul. Augustowskiej 17 w łącznej ilości szacunkowej ok.
6.500 litrów.
Olej opałowy powinien posiadać następujące wartości podstawowych parametrów:
Wartość opałowa [MJ/kg] min. 42,6
Zawartość siarki [%(m/m)] max. 0,20
Gęstość w temp. 15oC [Mg/m3] max. 0,860
Temperatura zapłonu [0C] min. 56
Pozostałość po spopieleniu [%(m/m)] max. 0,01
Lepkość kinematyczna w temp. 20oC [mm2/s] max. 6,0
Temperatura płynięcia [0C] n.w. - 20
Zawartość wody [mg/kg] max. 200
Barwa wizualn. czerwona

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji 30 % wartości podstawowej dotyczącej każdej z części
(w całości lub w części), w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i dodatkowo
zakup dodatkowej ilości produktu będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz będzie wynikał z jego bieżących potrzeb.
Jest to uzależnione od warunków pogodowych oraz możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający przekaże
pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest
jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest
wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z
prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa
opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. O uruchomieniu opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę
pisemnie w formie oświadczenia woli.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oleju opałowego ciężkiego do budynku szkoły podstawowej mieszczącego się przy ul. Augustowskiej 8 w łącznej ilości szacunkowej ok. 70 ton.
Olej opałowy powinien posiadać następujące wartości podstawowych parametrów:
Wartość opałowa [kJ/kg] min. 40.000
Zawartość siarki [%(m/m)] max. 1,00
Gęstość w temp. 15oC [kg/m3] min. 890
Temperatura zapłonu [0C] min. 62
Pozostałość po spopieleniu [%(m/m)] max. 0,10
Temperatura płynięcia [0C] max. 40
Zawartość zanieczyszczeń [%(m/m)] max. 0,10

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji 30 % wartości podstawowej dotyczącej każdej z części
(w całości lub w części), w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i dodatkowo
zakup dodatkowej ilości produktu będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz będzie wynikał z jego bieżących potrzeb.
Jest to uzależnione od warunków pogodowych oraz możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający przekaże
pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest
jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest
wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z
prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa
opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. O uruchomieniu opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę
pisemnie w formie oświadczenia woli.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający w
oparciu o art. 112 określa nw. warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako
minimalne poziomy , o których mowa w ust.2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek gdy wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami, o której mowa w art. 32 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz.
1385).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców
(nie dotyczy, nie jest w tym postępowaniu to kryterium wymagane).
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia (nie dotyczy, nie jest w tym postępowaniu to kryterium wymagane)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, o
którym mowa w art.125 ust.1 pzp - załącznik nr 2, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, b) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia w zakresie okoliczności o których mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
załacznik nr 2, c) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) załącznik nr 3, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
(jeżeli dotyczy)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni warunek gdy wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami, o której mowa w art. 32 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385).
Uznaje się wskazanie w formularzu ofertowym adresy internetowy baz bezpłatnych danych w formie elektronicznej. 5. W przypadku
składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku polegania przez
wykonawcę na zasobach udostępniających je podmiotów ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z tych podmiotów w całości.
Spełnianie wymagań nastąpi w myśl zasady spełnia/ nie spełnia zgodnie z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 125 ust.1
ustawy pzp i pozostałych zapisów SWZ , dokumentów i świadczeń składanych przez Wykonawców

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenia
zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) zw. dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z
późn. zm.) zw. dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego -szczegolowa treść- załącznika nr 2 do SWZ. Stosowne pełnomocnictwo w przypadku składania oferty
wspólnej.7.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt.2.2 rozdziału VIII SWZ lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt 1, art., 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:1) może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), o
ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej, są takimi
wykonawcami), oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez
każdą
ze stron i będą dopuszczalne jedynie w granicach unormowanych art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany następujących postanowień Umowy:
2.1 zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba –
w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy zdaną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej
pełnienie powierzonych jej obowiązków;
2.2 zmiany wynagrodzenia umowy - w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej
zmiany, jeżeli wpływa na wysokość należnego wykonawcy
2.3 gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o
charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie
wymogów dodatkowych.
2.4 w zakresie terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia w trakcie obowiązywania Umowy przynajmniej jednej z
wymienionych okoliczności:
a) wprowadzenia przez właściwy organ państwowy na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego lub przedłużenia jego
obowiązywania (w przypadku, gdy na dzień zawarcia Umowy taki stan będzie obowiązywał w kraju), stanu epidemii w
rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stanu nadzwyczajnego w
rozumieniu art. 228 Konstytucji RP lub innego podobnego w skutkach stanu/ograniczeń, mających wpływ na realizację
umowy, a będących w szczególności następstwem wystąpienia epidemii zakażeń i choroby zakaźnej wywołanych wirusem
SARS-CoV-2 (COVID-19) lub innym wirusem bądź inną chorobą,
b) wystąpienia innego zdarzenia zewnętrznego, mającego wpływ na realizację Umowy, którego Strony nie mogły
przewidzieć i które jest niezależne od działania Stron, a którego skutkom nie można było zapobiec, przy zachowaniu
należytej staranności (siła wyższa).
W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu
realizacji Umowy o czas trwania ww. stanu/ograniczenia bądź zdarzenia.
2.5 w zakresie zmiany miejsc wykonania usług i dostaw w przypadku wystąpienia formalnych lub technicznych utrudnień
niezależnych od Zamawiającego;
2.6 z powodu siły wyższej Za siłę wyższą uważa się zdarzenie nadzwyczajne i zewnętrzne, na którego wystąpienie i trwanie Strona nie ma wpływu
oraz któremu to zdarzeniu, lub jego skutkom, nie była w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. Za Siłę
Wyższą uważa się w szczególności klęski żywiołowe.
Do siły wyższej nie zalicza się:
- zdarzenia zawinionego przez Stronę Umowy albo przez osobę trzecią, za którą ta Strona odpowiada,
- braku środków finansowych, chyba że ich brak wynika z zaistnienia Siły Wyższej.
W przypadku wystąpienia okoliczności uznanych za siłę wyższą i opisanych powyżej, Zamawiający dopuszcza wydłużenie
terminu realizacji Umowy o czas trwania zdarzenia uznanego za siłę wyższą.
Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę.
Zawiadomienie o wystąpieniu Siły Wyższej musi zawierać opis okoliczności zdarzenia oraz, jeżeli to możliwe, ocenę jego
wpływu na wykonanie zobowiązań umownych, w tym na przewidziane w Umowie terminy. Strona dotknięta działaniem Siły
Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e- Zamowienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.