eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ul. Dworskiego w PrzemyśluOgłoszenie z dnia 2023-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ul. Dworskiego w Przemyślu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650903339

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybickiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdm-przemysl.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-przemysl.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ul. Dworskiego w Przemyślu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffa269a5-61db-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00425288

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039252/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ul. Dworskiego w Przemyślu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/825851

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/825851

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
a. przesyłania zamawiającemu pytań do treści SWZ
b. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych
c. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia /poprawienia/ uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu
d. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu
e. przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych
f. przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z ustawy – Pzp;
g. przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy;
h. przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” (Regulamin korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi, podpisami osobistymi lub podpisami zaufanymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca się powołuje lub podwykonawców. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji Komunikaty. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Zamawiający, zgodnie z Rozp.PRM z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,
tj.: a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,
Linux, lub ich nowsze wersje, c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0, d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem GUM. Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w pkt XXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w pkt XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM.NE-3.333.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ul. Dworskiego w Przemyślu”. Zamówienie to obejmuje:
- wykonanie dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego)
- montaż stylowych słupów aluminiowych w ilości w ilości 19 szt
- montaż kinkietu stylowego aluminiowego 1 szt
- montaż opraw drogowych stylowych LED w ilości 20 szt
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia według wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jak niżej:
1. warunkiem udziału jest należycie wykonanie przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na:
a) wymianie lub montażu w jednym zadaniu co najmniej 15 szt. istniejących opraw oświetlenia (sodowego, rtęciowego) na oprawy typu LED.
b) wymianie lub montażu w jednym zadaniu co najmniej 10 szt. słupów latarni oświetleniowych
2. wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej n/w osobami:
a)Jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej, w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego – do pełnienia funkcji projektanta.
b) Jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego – do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych.
Funkcję projektanta i kierownika robót może pełnić jedna osoba pod warunkiem posiadania uprawnień wskazanych w punkcie a i b

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej wymienionym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 t.j.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, uwzględniającego co najmniej osoby, o których mowa w warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności zawodowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4.000,00 ZŁ (słownie: cztery tysiące złotych );
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr  
79 1560 0013 2114 9805 3000 0003 z dopiskiem „Wadium – Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ul. Dworskiego w Przemyślu”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia robót, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych lub dokonywanie odbiorów zgodnie z zawartą umową,
b. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
e. wystąpią opóźnienia spowodowane okolicznościami za które winy nie ponosi Wykonawca, mimo zachowania należytej staranności
2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest
do udokumentowania zaistnienia okoliczności, stanowiących przesłankę zmiany. Uzasadniony wniosek o zmianę postanowień umowy musi być złożony na piśmie.
3. Wniosek, o którym mowa w ust 2. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Strona dowiedziała się, lub działając z należytą starannością powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust 2. Strona do której wpłynął wniosek zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się
do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i przekazania go stronie składającej wniosek wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
6. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na https://platformazakupowa.pl/transakcja/825851

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-18 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.