eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Zakup biblioteki taśmowej dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaOgłoszenie z dnia 2022-11-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup biblioteki taśmowej dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1.3.) Oddział zamawiającego: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piekary 14/15

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-823

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 850 60 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@nfz-poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup biblioteki taśmowej dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c959c4ba-1968-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00425125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00214904/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup biblioteki taśmowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303675/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.261.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 525203,25

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę biblioteki taśmowej, według wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Przedmiot umowy należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30233160-0 - Jednostki pamięci taśmowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 551363,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 648210,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 648210,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GOLDENORE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL6342815553

7.3.3) Ulica: Aleje Jerozolimskie 154

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-326

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 648210,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Maksymalny termin dostawy i instalacji biblioteki taśmowej to 45 dni od dnia podpisania umowy. Pakiety serwisowe, prace serwisowe, szkolenia i inne wymagane usługi konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, będą wykonywane w terminach i sposób określony w załączniku nr 1 do umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.