eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Świadczenie sukcesywnej usługi kriokonserwacji nasienia ryb. Umowa o dofinansowanie nr 00061-6521.5-OR1400001/20/21 zawarta w dniu 12.03.2021 r."Ogłoszenie z dnia 2022-11-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie sukcesywnej usługi kriokonserwacji nasienia ryb. Umowa o dofinansowanie nr 00061-6521.5-OR1400001/20/21 zawarta w dniu 12.03.2021 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000080192

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oczapowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-719

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.adamkiewicz@infosh.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.infish.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/infish

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytut naukowo-badawczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


naukowo-badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie sukcesywnej usługi kriokonserwacji nasienia ryb. Umowa o dofinansowanie nr 00061-6521.5-OR1400001/20/21 zawarta w dniu 12.03.2021 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab811a8d-506f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00424951

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00104203/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Kompleksowa usługa w zakresie promocji i brandingu produktów spożywczych z wykonanych z ryb

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

. „Ochrona zasobów genetycznych hodowlanych i cennych środowiskowo ryb słodkowodnych i dwuśrodowiskowych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00402656/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 56/2022/TP/OZG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 250000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie sukcesywnej usługi kriokonserwacji nasienia ryb. Przedmiotowa
usługa jest realizowana na potrzeby projektów pt. “Ochrona zasobów genetycznych hodowlanych i cennych środowiskowo
ryb słodkowodnych i dwuśrodowiskowych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 2 –
Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na
wiedzy, działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Umowa o dofinansowanie nr 00061-6521.5-
OR1400001/20/21 zawarta w dniu 12.03.2021 r.
2. Realizacja przedmiotowej usługi polega na wykonaniu wyjazdów terenowych do jednostek organizacyjnych
Zamawiającego celem pobrania nasienia, dostarczenia pobranego nasienia do laboratorium celem wykonania usługi
kriokonserwacji oraz sporządzeniu raportu z wykonanych badań.
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia”,
który jest Załącznikiem nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100192,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 100192,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100192,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: z Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 739-05-04-515

7.3.3) Ulica: ul. J. Tuwima 10

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-748

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 307500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.