eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2022 roku - 3 postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-11-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2022 roku – 3 postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Budowlanych 59

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzuim.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.tychy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2022 roku – 3 postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6afa5ef2-43b8-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00424056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016136/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.42 Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2022 roku - 3 postępowanie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375866/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 46/DZP/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 843681,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych (łaty od 5 m2 wzwyż).

1. Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – bitumiczną, w tym:
- frezowanie nawierzchni,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni,
- ułożenie warstwy wiążącej z BA AC 11 W,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 5,
- uszorstnienie nawierzchni w-wy ścieralnej z SMA 5.
2. Ułożenie krawężników.
3. Wysokościowa regulacja urządzeń obcych.
4. Inwentaryzacja istniejącego oznakowania przed frezowaniem oraz odtworzenie oznakowania poziomego.
5. Humusowanie, plantowanie i obsianie wzdłuż wymienianych krawężników.

Szczegółowy opis zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest w Dokumentacji technicznej opracowanej dla potrzeb niniejszego zamówienia stanowiący załącznik nr 3 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 936301,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1326729,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 936301,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JKM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 625 241 57 84

7.3.3) Ulica: Skalna

7.3.4) Miejscowość: Mikołów

7.3.5) Kod pocztowy: 43-190

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 936301,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.