eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Damnica › Świadczenie usług żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem w SOSW w DamnicyOgłoszenie z dnia 2023-10-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem w SOSW w Damnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marynarza Polskiego

1.3.) Oddział zamawiającego: SOSW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000180048

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Korczaka 1

1.5.2.) Miejscowość: Damnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-231

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: /59/ 811 30 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswdamnica@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswdamnica.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c19f353d-500c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem w SOSW w Damnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c19f353d-500c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00423801

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041934/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług żywienia w oparciu dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem w SOSW Damnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00389079

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSW.321.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 400060,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa gotowania i wydawania gotowych posiłków uczniom/wychowankom SOSW, przez 5 dni w tygodniu (w dni nauki szkolnej), w godzinach ustalonych z dyrektorem placówki, od 01 października 2023 r. do 21 czerwca 2024 r.
2. Miejsce świadczenia usługi:
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Damnicy, ul. J. Korczaka 1, 76 – 231 Damnica.
4. Szacunkowa liczba uczniów przebywających w internacie i korzystających z całodziennego wyżywienia, tj. z 5 posiłków dziennie – 40.
5. Szacunkowa liczba uczniów dojeżdżających do szkoły i korzystających z jednego posiłku dziennie – 25.
6. Łączna szacunkowa liczba dni, w których będą wydawane posiłki zarówno w internacie jak i dla uczniów korzystających z samych obiadów – 166.
7. Łączna szacunkowa liczba osobodni (liczba uczniów x liczba dni) dojeżdżających do szkoły i korzystających z obiadów – 4 150 (25 uczniów x 166 dni).
8. Łączna szacunkowa liczba osobodni (liczba uczniów x liczba dni) w internacie – 6 640 (40 uczniów x 166 dni).
9. Liczba dzieci i posiłków są wartościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do liczby faktycznie zamówionych przez zamawiającego posiłków.
10. Dzienna liczba posiłków może ulegać zmianom, w zależności od frekwencji dzieci.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie będzie to leżało w interesie zamawiającego.
12. Zamawiający określa minimalny gwarantowany zakres zamówienia na poziomie 50% liczby osobodni określonej odpowiednio w ust. 7 i 8.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w rozdziale 5 specyfikacji warunków zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 391498,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 391498,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 391498,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tradycyjne Smaki Agnieszka Bożek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 839 245 36 91

7.3.3) Ulica: Banacha 6A box 44

7.3.4) Miejscowość: Słupsk

7.3.5) Kod pocztowy: 76-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 391498,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-01 do 2024-06-21

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.