eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Usługa dzierżawy i serwisu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą monitoringu stanu urządzeń oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŚląskiegoOgłoszenie z dnia 2023-10-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dzierżawy i serwisu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą monitoringu stanu urządzeń oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276254650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Ligonia 46

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-037

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 77 44 072

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@slaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dzierżawy i serwisu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą monitoringu stanu urządzeń oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7ce9221-60fb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00423182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074353/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.80 Usługi - dzierżawa systemu centralnego wydruku wraz z serwisem

1.3.186 dzierżawa i serwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych warz z monitoringiem stanu urządzeń oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

7. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej FE SL 2021-2027 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na Pomoc Techniczną FST Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_wszczete_od_dnia_01012021_r/zamowienia_do_kwot_unijnych/?p=2023%5ETryb+podstawowy%5Eaktualne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaskie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl
2. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób jak wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl, za wyjątkiem wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego (Platformy zakupowej Województwa Śląskiego) potwierdzonej oficjalnym komunikatem dostawcy systemu, która spowoduje brak możliwości komunikacji. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Złożenie oferty odbywa się na zasadach określonych w roz.VIII SWZ
4. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
4.1.dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
4.2.dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", z uwzględnieniem zapisów pkt 7 poniżej
4.3.w przypadku podpisania dokumentu przy użyciu podpisu zewnętrznego, Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik podpisu.
5.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo–aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
5.1.Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
5.2.Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
5.3.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
5.4.Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6.Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Zał. nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
7.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc. docx .rtf .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
8.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z rozszerzeń:
8.1. .zip
8.2. .7Z
9.Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
10.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
11.Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz problemów technicznych związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Województwa Śląskiego tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1) przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego,
2) archiwizacji dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z przepisów prawa:
 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w zakresie korespondencji papierowej), operatorowi platformy komunikacji elektronicznej
(w zakresie komunikacji elektronicznej), operatorowi platformy elektronicznych zamówień publicznych (Otwarty Rynek Elektroniczny S.A., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa) podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę bankową oraz teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Ze względu na objęcie zamówienia dofinansowaniem ze środków UE, odbiorcą danych będzie także właściwa Instytucja Zarządzająca i /lub Pośrednicząca zarządzająca programem, z którego pozyskano dofinansowanie.
Co do zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są jawne. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane dot. zamówienia będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa oraz publikowane w BIP Urzędu lub innych obligatoryjnych serwisach (Biuletyn Zamówień Publicznych).
Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak ze względu na jawność postępowania, do takiego przekazania może dojść.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji (minimum 5 lat od zakończenia sprawy) a następnie przez wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu na podstawie art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu oraz warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679:
a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-ZN.272.2.24.2023.BF.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy i serwisu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą monitoringu stanu urządzeń oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Na przedmiot zamówienia składają się:
1.1 Dzierżawa 69 szt. urządzeń (59 szt. jako zamówienie podstawowe oraz 10 szt. w prawie opcji) wg Opisu urządzeń z punktu 2 Załącznika nr 3 do SWZ OPZ.
1.2 Monitoring zdalny stanu urządzeń za pomocą dedykowanego do tego celu oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę dla wszystkich urządzeń dzierżawionych, o których mowa w punkcie 1.1. wraz z odczytem liczników kopii/wydruków oraz usługą rozliczania kosztów urządzeń dzierżawionych, o których mowa w punkcie 1.1.
1.3 Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i serwis urządzeń dzierżawionych, o których mowa w pkt 1.1.
2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, na zasadach i w trybie opisanym poniżej oraz w paragrafie 4 załącznika nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.
1) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby dzierżawionych urządzeń o maksymalnie 10 sztuk:
• 4 sztuki urządzeń wielofunkcyjnych A4 MFP kolorowych,
• 2 sztuki urządzeń wielofunkcyjnych A4 MFP monochromatycznych,
• 4 sztuki drukarek monochromatycznych A4.
2) Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej.
3) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi w ramach zamówienia opcjonalnego zgodnie z warunkami i na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego.
4) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku pojawienia się spowodowanej uwarunkowaniami technicznymi, organizacyjnymi lub strukturalnymi konieczności instalacji dodatkowego, poza już funkcjonującymi, urządzania w nowej lokalizacji.
5) Zamawiający wskazuje, że z uwagi na okoliczności techniczne, organizacyjne może skorzystać z prawa opcji w zakresie dzierżawy urządzeń w mniejszym wymiarze lub w ogóle z niego nie skorzystać.
6) W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy, zgodnie z § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy wniosek na podstawie którego Wykonawca dostarczy urządzenia. Wniosek przekazany zostanie za pośrednictwem e-mail.
7) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
8) Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji oznacza, że w zakresie w jakim Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji Wykonawca nie otrzyma części wynagrodzenia z §5 ust. 1 projektowanych postanowień umowy.
9) Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy PZP w wysokości 5% zamówienia podstawowego.
3.1. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający przewiduje, że wartość usług może wynieść maksymalnie do 5% wartości zamówienia podstawowego.
3.2. Warunki, na których zostaną udzielone zamówienia:
- wyczerpanie kwoty zamówienia podstawowego,
- przedłużanie się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej.
3.3. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.
4. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ//Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.
5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.
6. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem:
https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
7. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej FE SL 2021-2027 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na Pomoc Techniczną FST Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST

4.2.6.) Główny kod CPV: 50313000-2 - Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

50313100-3 - Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek

50323200-7 - Naprawa komputerowych urządzeń peryferyjnych

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

50313200-4 - Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, na zasadach i w trybie opisanym poniżej oraz w paragrafie 4 załącznika nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.
1) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby dzierżawionych urządzeń o maksymalnie 10 sztuk:
• 4 sztuki urządzeń wielofunkcyjnych A4 MFP kolorowych,
• 2 sztuki urządzeń wielofunkcyjnych A4 MFP monochromatycznych,
• 4 sztuki drukarek monochromatycznych A4.
2) Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej.
3) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi w ramach zamówienia opcjonalnego zgodnie z warunkami i na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego.
4) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku pojawienia się spowodowanej uwarunkowaniami technicznymi, organizacyjnymi lub strukturalnymi konieczności instalacji dodatkowego, poza już funkcjonującymi, urządzania w nowej lokalizacji.
5) Zamawiający wskazuje, że z uwagi na okoliczności techniczne, organizacyjne może skorzystać z prawa opcji w zakresie dzierżawy urządzeń w mniejszym wymiarze lub w ogóle z niego nie skorzystać.
6) W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy, zgodnie z § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy wniosek na podstawie którego Wykonawca dostarczy urządzenia. Wniosek przekazany zostanie za pośrednictwem e-mail.
7) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
8) Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji oznacza, że w zakresie w jakim Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji Wykonawca nie otrzyma części wynagrodzenia z §5 ust. 1 projektowanych postanowień umowy.
9) Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 61 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy PZP w wysokości 5% zamówienia podstawowego.
3.1. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający przewiduje, że wartość usług może wynieść maksymalnie do 5% wartości zamówienia podstawowego.
3.2. Warunki, na których zostaną udzielone zamówienia:
- wyczerpanie kwoty zamówienia podstawowego,
- przedłużanie się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej.
3.3. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii urządzeń

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jednorodność infrastruktury sprzętowej i systemowej

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (klauzula społeczna)

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie dokumentów
2.. Pełnomocnictwa:
2.1. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2.2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ustanowione do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się np. konsorcjum firm, spółkę cywilną. W przypadku Wykonawców będących spółką cywilną, zaleca się aby pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostało podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

W przypadku spółki cywilnej dokumentami zastępującymi pełnomocnictwo mogą być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich wspólników). W przypadku konsorcjum ustanowienie pełnomocnika może być dokonane w umowie konsorcjum lub w odrębnym dokumencie pełnomocnictwa.

Jeżeli w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1. i 2.1. Zamawiający w toku postępowania wezwie Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Wykonawca w złożonym na wezwanie pełnomocnictwie lub w odrębnym oświadczeniu, potwierdził czynności dokonane przez tzw. pełnomocnika rzekomego w okresie kiedy nie posiadał on stosownego umocowania, pod rygorem nieważności czynności prawnej dokonanej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.
3. Oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, zgodnie z zapisami rozdziału XII SWZ - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości:
9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych i 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Województwa Śląskiego w: Bank Pekao S.A. O/W-wa ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa
nr 37 1240 6292 1111 0010 5063 8458
tytuł przelewu: „Wadium w postępowaniu nr ZP-ZN.272.2.24.2023.BF”
- wadium w formie pieniądza uważa się za prawidłowo wniesione, gdy środki pieniężne będą znajdowały się na koncie Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert
b) w gwarancjach bankowych;
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późn. zm.).
4.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5.Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 5.1. SWZ.
5.1.W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie Pzp przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.Zwrot wadium:
6.1.z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.
6.2. na wniosek Wykonawcy:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6.3.Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6.4.Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
Uwaga: Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp oraz rozdziale XVI SWZ.
7.Zatrzymanie wadium:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8.Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.
9.Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi posiadać cechy bezwarunkowości, nieodwołalności i płatności na pierwsze żądanie.
10.Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty, zgodnie z pkt 6.3 rozdziału VIII SWZ.
2. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się np. konsorcjum firm, spółkę cywilną. W przypadku Wykonawców będących spółką cywilną, zaleca się aby pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników jako Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, zostało podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, zgodnie z pkt 6.3 rozdziału VIII SWZ.
3. W przypadku spółki cywilnej dokumentami zastępującymi pełnomocnictwo mogą być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich wspólników). W przypadku konsorcjum ustanowienie pełnomocnika może być dokonane w umowie konsorcjum lub w odrębnym dokumencie pełnomocnictwa.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 rozdziału VIII SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia.
5. Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający w toku postępowania wezwie Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w złożonym na wezwanie pełnomocnictwie lub w odrębnym oświadczeniu, potwierdzili czynności dokonane przez tzw. pełnomocnika rzekomego w okresie kiedy nie posiadał on stosownego umocowania, pod rygorem nieważności czynności prawnej dokonanej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zapisy zostały uwzględnione § 20 projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ lub na nim w postaci elektronicznej na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.)
2. Wraz z ofertą należy złożyć:
2.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
2.2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru;
2.3. Pełnomocnictwa - jeśli dotyczy;
2.4.Oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, zgodnie z zapisami rozdziału XII SWZ - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej
3. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, na zasadach i w trybie opisanym w SWZ w paragrafie 4 załącznika nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.
3.1 Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby dzierżawionych urządzeń o maksymalnie 10 sztuk:
• 4 sztuki urządzeń wielofunkcyjnych A4 MFP kolorowych,
• 2 sztuki urządzeń wielofunkcyjnych A4 MFP monochromatycznych,
• 4 sztuki drukarek monochromatycznych A4.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy PZP w wysokości 5% zamówienia podstawowego.
5. Umowa będzie realizowana przez okres maksymalnie 61 miesięcy lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Umowy, z uwzględnieniem poniższych terminów:
1) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram, o którym mowa w § 3 ust. 1 projektowanych postanowień umowy.
2) termin wdrożenia: maksymalnie do 21 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego ww. harmonogramu,
3) termin świadczenia usługi na wszystkich urządzeniach: po okresie wdrożenia, o którym mowa w pkt 2) i potwierdzonym protokołem odbioru, przez okres maksymalnie 60 miesięcy.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp – czynności
niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zostały uwzględnione w § 16 projektowanych postanowień umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.