eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jest zobowiązany zapewnić pochówek.Ogłoszenie z dnia 2023-10-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jest zobowiązany zapewnić pochówek.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002010882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Bema 91

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-233

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 571 50 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-wola.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jest zobowiązany zapewnić pochówek.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bf884ed-5fcd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00422638

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032018/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jest zobowiązany zapewnić pochówek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1bf884ed-5fcd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl i/lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl (nie dotyczy składania ofert).
Preferowanym i zalecanym przez Zamawiającego kanałem do komunikacji jest Platforma e-Zamówienia.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Szczegóły w Rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Informacja o sposobie komunikacji w postępowaniu opisana została w dokumencie „Komunikacja w postępowaniu”, dostępnym pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny.
Szczegóły w Rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawców jest:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, adres e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl, tel. 22 571-50-00.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@ops-wola.waw.pl.
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605).
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby i podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 prawa zamówień publicznych, a także podmioty które w ramach zawartych z Administratorem umów świadczą usługi z zakresu doradztwa, obsługi prawnej, działalności pocztowej, wsparcia/ obsługi IT, brakowania dokumentacji itp.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu określonym w pkt 3 będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz załącznikiem do ww. ustawy określającym okresy archiwizowania dokumentów, przez okres 5 lat od momentu przekazania dokumentacji do składnicy akt, z zastrzeżeniem, że jeżeli okres realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie przekraczał 5 lat - dokumentacja postępowania będzie przechowywana przez cały okres obowiązywania tej umowy. Natomiast umowy będą archiwizowane przez okres 10 lat. Protokół z postępowania, wraz z danymi osobowymi w nim zawartymi będzie przechowywany przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych*
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych**
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych ***
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe pozyskane w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane o czym mowa w art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dodatkowe:
Udostępnienie protokołu wraz z załącznikami na podstawie art. 18 i 74 PZP ma zastosowanie do wszystkich danych zebranych w toku postępowania, za wyjątkiem:
- danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO / szczególnej kategorii/
- informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.)
- obowiązku zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, które Zamawiający określił w dokumentach postępowania lub ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiający udostępnia dane o których mowa w art. 10 RODO /dot. wyroków skazujących i naruszeń prawa/ w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
* W przypadku realizacji prawa dostępu do danych Zamawiający ma prawo żądać od osoby występującej z żądaniem podania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania.
** Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
*** zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
Informacja o ograniczonym sposobie realizacji praw określonych w art. 16 i 18 RODO jest podawana w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach zamówienia lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane osobowe dotyczą.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKiA.26.2.3.2023.MBS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do postanowień art. 17, ust 1, pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 887 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LX/1840/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, realizowanych przez m. st. Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 143, poz. 4339), zmienionej Uchwałą Nr LXXV/2498/2023 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 731).
2. Świadczenie usług pogrzebowych musi odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
3. Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania liczby pochówków, Zamawiający określa ich liczbę na 84 (77 pochówków tradycyjnych oraz 7 pochówków tradycyjnych osób zmarłych na choroby zakaźne lub na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykonania zamówienia maksymalnie w 20 %. Wykonanie zamówienia uzależnione jest od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ze względu na fakt, iż zamówienie nie jest podzielone na części (ze względów technicznych tworzy nierozerwalną całość).
6. Zamawiający w stosunku do liczby pochówków wskazanych w ust. 3 zastrzega, że w przypadku, gdy liczba pochówków tradycyjnych osób zmarłych na choroby zakaźne lub na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 będzie wyższa niż 7, Wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywistą liczbę wykonanych pochówków. Liczba pochówków tradycyjnych oraz ogólna liczba wszystkich pochówków w tej sytuacji może ulec zmniejszeniu. Analogicznie w sytuacji, gdy liczba pochówków tradycyjnych osób zmarłych na choroby zakaźne lub na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 będzie niższa niż 7, Wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywistą liczbę wykonanych pochówków. Liczba pochówków tradycyjnych oraz ogólna liczba wszystkich pochówków w tej sytuacji może ulec zwiększeniu.
7. Wykonawca zgodnie z art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.), zapewni realizację usług przy udziale minimum 10% pojazdów skierowanych do realizacji zamówienia, spełniających wymogi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12 Opisu przedmiotu zamówienia.
8. Szczegółowo przedmiot zamówienia i warunki realizacji zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 7 do SWZ.
Szczegóły w Rozdziale IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego – tj. świadczeniu usług pogrzebowych na rzecz zmarłych, zgodnie ze sposobem realizacji zamówienia określonym w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy dot. niniejszego zamówienia. Przewidywana wartość tych usług nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
Szczegóły w Rozdziale IV SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
2.3.1. Wykonawca, zobowiązany jest do wykazania, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 0/00 PLN).
2.3.2. Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionych na wezwanie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje, nie mniej niż 40 pochówków łącznie na rzecz instytucji publicznych i / lub indywidualnych klientów oraz udokumentuje należyte wykonanie tych usług, przy czym wymaga się, by przynajmniej 10 pochówków było zrealizowanych na rzecz instytucji publicznych.
2.4.1.1. Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2.4.1.2. Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ppkt 2.4.1.1, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Szczegóły w Rozdziale VIII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2 do SWZ;
4.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 4.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4.2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Szczegóły w Rozdziale X SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.3. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 5 do SWZ;
4.4. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Szczegóły w Rozdziale X SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
Przewidywane zmiany umowy zostały opisane w §11 Wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.), t.j:
a) których wymieniono w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisano na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku pełnomocnictwa - mocodawca.
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 o SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).

Wykaz Załączników do SWZ.
1. Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. Załącznik nr 2. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
3. Załącznik nr 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
4. Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5. Załącznik nr 5. Wykaz usług;
6. Załącznik nr 6. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
7. Załącznik nr 7. Wzór umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.