eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chęciny › Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Słoneczna w m. Wolica gm. ChęcinyOgłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Słoneczna w m. Wolica gm. Chęciny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHĘCINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009722

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. 2 Czerwca 4

1.5.2.) Miejscowość: Chęciny

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-060

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@checiny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.checiny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.platformazakupowa.pl/pn/checiny

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Słoneczna w m. Wolica gm. Chęciny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e550b8b-3b21-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00422218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032735/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Słoneczna w m. Wolica gm. Chęciny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362144/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-IX.271.14.2022.PN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica gm. Chęciny w km 0+000 do km 0+290. .
Zakres robót obejmuje:
Przebudowę drogi wewnętrznej wraz z poboczami w granicach pasa drogowego na odc długości 229,00 mb, znajdującej się na działce nr ewid. 695 obręb Wolica oraz nr ewid. 1472 obręb Tokarnia gm. Chęciny.
Charakterystyka robót:
Roboty budowlane będą polegały na :
1) poszerzeniu szerokości jezdni z 3,0 m do 4,0 m
a) wykonanie robót ziemnych o szerokości 1,0 m oraz głębokości 0,45 m
b) wykonaniu w-wy podbudowy z KŁSM gr. 20 cm 31,5/63,0 mm
c) wykonaniu w-wa podbudowy z KŁSM gr. 25 cm 0/31,5 mm
2) odhumusowaniu terenu pod pobocza szer. 50 cm oraz gr. 10 cm
3) wyrównanie istniejącej podbudowy z KŁSM 0/31,5 śr. gr. 10 cm
4) ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 (AC 16W) o grubości 5 cm szer. 4,00 m
5) ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 (AC 11S) o grubości 4 cm szer. 4,00 m
6) wykonanie obustronnych poboczy szer. 50 cm gr. 15 cm

Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają:
a) Projekt budowlany;
b) przedmiary robót;
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. W tych przypadkach wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów, firm mają tylko zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń oraz standardów materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie zaoferowanych w ofercie materiałów lub urządzeń równoważnych w toku realizacji robót będzie wymagać zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie tych zmian zgodę Zamawiającego i Jednostki Projektowania oraz poniesie koszty związane z przeprojektowaniem. Konieczność przeprojektowania nie skutkuje zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Jakość dostarczonych do budowy materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektów wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 298890,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 298890,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 298890,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Robót Drogowych "DUKT" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 959-198-26-59

7.3.3) Ulica: ul. Zakładowa 17

7.3.4) Miejscowość: Nowiny

7.3.5) Kod pocztowy: 26-052

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 298890,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.