eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Organizacja XXXI Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych" - PEMINEOgłoszenie z dnia 2023-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizacja XXXI Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych” – PEMINE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000026867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki 12-14

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 234 52 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@git.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://git.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/git

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Badania i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja XXXI Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych” – PEMINE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f4f1b35-4340-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00368838

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 28/P/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: organizacja konferencji naukowo-technicznej w dniach 4-6.10.2023 obejmująca świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i cateringowych oraz wynajem sali konferencyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym do przeprowadzenia konferencji.
2. Liczba uczestników: 180. Ostateczna liczba uczestników zostanie określona po otrzymaniu imiennych zgłoszeń uczestników, na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem konferencji.
3. Zakwaterowanie i wyżywienie od dnia 04.10.2023 r. do dnia 06.10.2023
Pozostałe informacje zostały zawarte w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 290307,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 381275,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 290307,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PBM Południe Spółka Akcyjna TOUR Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 369566603

7.3.3) Ulica: Rytro

7.3.4) Miejscowość: Rytro

7.3.5) Kod pocztowy: 33-343

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 290307,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-04 do 2023-10-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.