eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baranów › Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Gminie BaranówOgłoszenie z dnia 2023-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Gminie Baranów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 87

1.5.2.) Miejscowość: Baranów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-314

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 46 858 13 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-baranow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-baranow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6af68580-3618-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Gminie Baranów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6af68580-3618-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421763

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00085343/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Gminie Baranów projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

POIS.03.01.00-00-0219/22-00 Projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Gminie Baranów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 POIS.00.00.00, Oś priorytetowa POIS.03.00.00 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie POIS.03.01.00 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00350251

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WAO.271.1.7.2023.MM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Gminie Baranów”.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie nowego oznakowania drogowego w obrębie trzech przejść dla pieszych
w następujących lokalizacjach
• Dwa przejścia w miejscowości Kaski zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nr 3833 Szymanów – Bronisławów,
• Jedno przejście w miejscowości Gole i Cegłów zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nr 4135 Bieniewice – Bronisławów – Wiskitki,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
na przejściach dla pieszych opisany został w dokumentacji projektowej w tym przedmiarach robót i STWiORB, stanowiących załączniki do SWZ.
4. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia.
5. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 236824,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 360000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 236824,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JD Inżynieria Ruchu p.s.a.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1251744589

7.3.3) Ulica: Guzowatka 7b

7.3.4) Miejscowość: Dąbrówka

7.3.5) Kod pocztowy: 05-252

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 236824,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.