eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - etap I"Ogłoszenie z dnia 2023-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach – etap I”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276267686

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Panewnicka 65

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-760

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@kolejowy.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolejowy.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-ProPublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach – etap I”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1693f96b-4b05-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00080888/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szpitalnej celem utworzenia Europejskiego Centrum Okulistyki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00380601

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZP/19/P/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie Poradni Okulistyki oraz nowego Banku tkanek Okręgowego Szpitala
Kolejowym w Katowicach poprzez wykonanie prac remontowych istniejących pomieszczeń budynku Szpitala oraz
dzierżawionej i użytkowanej przez niego części zachodniego skrzydła budynku klasztoru Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej – Domu Prowincjonalnego w Katowicach. Przedmiot niniejszego
zamówienia obejmuje w szczególności:
a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji
administracyjnych oraz zgód/uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia
i zrealizowania robót budowlanych (jeśli będą wymagane),
b) wykonanie w oparciu o sporządzoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową robót
budowlanych,
c) dostawę i montaż wyposażenia meblowego i sprzętowego,
d) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji projektowej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ wraz z wykazem wyposażenia przewidzianego do dostawy i montażu w ramach przedmiotowego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30191400-8 - Niszczarki

30213300-8 - Komputer biurkowy

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

33192000-2 - Meble medyczne

39130000-2 - Meble biurowe

39156000-0 - Meble recepcyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45262690-4 - Remont starych budynków

45262522-6 - Roboty murarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy pzp Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 256 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne:
W ramach niniejszego postępowania Zamawiający określił kryteria oceny
ofert w następujący sposób: Cena: 60%,Termin realizacji zamówienia – 40%. Termin realizacji punktowany był w następujący sposób:
Brak skrócenia terminu realizacji – 0 pkt
Skrócenie pierwotnego terminu realizacji o okres do 10 dni (włącznie) – 10pkt
Skrócenie pierwotnego terminu realizacji o okres od 11 do 20 dni (włącznie) – 20 pkt
Skrócenie pierwotnego terminu realizacji o okres od 21 do 29 dni (włącznie) – 30 pkt
Skrócenie pierwotnego terminy realizacji o okres 30 dni i więcej – 40 pkt.
Zamawiający zobowiązany jest do rozliczenia dofinansowania na niniejsze zamówienie do 29.12.2023r.
Brak jest zatem możliwości dopuszczenia terminu realizacji w okresie 135 dni lub do 105 dni w przypadku gdyby Wykonawcy zaoferowali skrócenie terminu realizacji. Zamawiający zobowiązany jest w istotny sposób zmienić postępowanie poprzez usunięcie dotychczasowego kryterium oceny ofert, wprowadzenie nowego oraz skrócenie wymagalnego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Jest to istotna zmiana specyfikacji warunków zamówienia. Istotną zmianą warunków zamówienia jest każda zmiana pierwotnych warunków zamówienia, której wpływ na cenę oferty lub krąg wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia jest znaczący. Brak
możliwości wprowadzenia tak istotnych zmian na tym etapie postępowania powoduje konieczność unieważnienia postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.