eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Prace malarskie i porządkowe w Laboratorium WN-5 oraz pomieszczeniach WN-H8, WN-9, WN-P6 w budynku Wysokich Napięć, przy ul. Własna Strzecha 18A w Gdańsku.Ogłoszenie z dnia 2023-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace malarskie i porządkowe w Laboratorium WN-5 oraz pomieszczeniach WN-H8, WN-9, WN-P6 w budynku Wysokich Napięć, przy ul. Własna Strzecha 18A w Gdańsku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Elektrotechniki i Automatyki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gabriela Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.weia@pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace malarskie i porządkowe w Laboratorium WN-5 oraz pomieszczeniach WN-H8, WN-9, WN-P6 w budynku Wysokich Napięć, przy ul. Własna Strzecha 18A w Gdańsku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-600518c9-3044-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421697

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00335073

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/178/014/R/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 288717,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich i porządkowych w budynku dydaktyczno-naukowym Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Własna Strzecha 18A.
2. Zakres prac obejmuje wykonanie prac malarskich i porządkowych w pom. Laboratorium WN-5, WN-H8, WN-9, WN-P6 w budynku Wysokich Napięć Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, przy ul. Własna Strzecha 18A w Gdańsku, w szczególności:
a) wyniesienie wyposażenia pomieszczeń na czas remontu w miejsca wskazane przez Zamawiającego w tym samym budynku i wniesienie po zakończeniu prac - wyniesione oraz pozostawione wyposażenie należy zabezpieczyć folią osłonową oraz taśmą,
b) zabezpieczenie na czas remontu podłóg stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia poprzez oklejenie folią,
c) mycie wszystkich urządzeń i/lub aparatury, mebli, wyposażenia laboratoryjnego,
d) odkurzanie przed malowaniem ścian, przedmiotów, elementów stolarki, elementów oświetleniowych, aparatury itp. odkurzaczem z filtrem cieczowym wypełnionym preparatem czyszczącym,
e) usunięcie - zeskrobanie starych powłok malarskich ze wszystkich ścian i sufitów,
f) zmycie wszystkich powierzchni ścian, ścianek działowych, krat stalowych, sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych wraz z urządzeniami i osprzętem lub preparatem czyszczącym - ze względu na znaczne zatłuszczenie powierzchni lub w miejscach niedostępnych pokrycie preparatem jw. metodą oprysku,
g) gruntowne wyczyszczenie posadzki w sposób mechaniczny ze szczególnym uwzględnieniem wgłębień (fug) w posadzce - przy użyciu preparatu czyszczącego,
h) przygotowanie powierzchni, szlifowanie nierówności, naprawa pęknięć, uzupełnienie ubytków,
i) gruntowanie gruntem przeciwgrzybicznym i wzmacniającym ścian,
j) dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową wodorozcieńczalną wysokiej jakości przeznaczoną do malowania pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, farba odporna na zmywanie,
k) przygotowanie powierzchni, szlifowanie nierówności, uzupełnienie ubytków ścian,
l) wykonanie jednowarstwowej gładzi gipsowe pod lamperie do wysokości 160 cm na ścianach,
m) malowanie lamperii lakierem bezbarwnym - satyna do lamperii,
n) przygotowanie powierzchni, szlifowanie nierówności, uzupełnienie ubytków malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową odporną na środki dezynfekujące i okresowy kontakt z wodą, przeznaczona do stosowania
w budynkach użyteczności publicznej odporną na temperaturę grzejników,
o) przygotowanie powierzchni, szlifowanie nierówności, uzupełnienie ubytków malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową odporną na środki dezynfekujące i okresowy kontakt z wodą, przeznaczona do stosowania w budynkach użyteczności publicznej rur stalowych, kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych, balustrad schodowych,
p) przygotowanie powierzchni, szlifowanie nierówności, naprawa pęknięć, uzupełnienie ubytków,
q) gruntowanie gruntem przeciwgrzybicznym i wzmacniającym sufitów,
r) dwukrotne malowanie sufitów, farbą akrylową wodorozcieńczalną wysokiej jakości przeznaczoną do malowania pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, farba odporna na zmywanie, czyszczenie i szorowanie na mokro,
s) demontaż, wywiezienie i utylizacja konstrukcji wieży generatora udarów napięciowych, pozostają w laboratorium po zdemontowaniu zasilacze
z lampami, z szafy sterowniczej do zdemontowania jeden moduł.
3. Przedmiot zamówienia określa:
a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zwana dalej „STWiORB”,
b) Opis przedmiotu zamówienia,
c) Dokumenty dodatkowe.
Dokumentacja przedmiotu umowy oraz wskazane pozostałe dokumenty zawarto w folderze o nazwie: „DOKUMENTACJA PRZEDMIOTU UMOWY”, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45410000-4 - Tynkowanie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający wezwał Wykonawcę P.H.U. Magnum Agnieszka Ciupa do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca do terminu określonego w wezwaniu nie udzielił odpowiedzi. Zamawiający uznał zatem, iż oferta ww. Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę i odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.
2. Oferta pozostałego Wykonawcy, tj. TOMPOL Tomasz Blomberg znacznie przekracza ilość środków finansowych, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację postępowania. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tychże środków do ceny najkorzystniejszej oferty, dlatego też postępowanie unieważniono.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.