eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont Boiska Szkolnego (do Piłki Nożnej) na terenie CLX LO im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego "Grota" w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont Boiska Szkolnego (do Piłki Nożnej) na terenie CLX LO im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: CLX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367397390

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Siemieńskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-106

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 822 31 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lo160@eduwarszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.160lo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" w Warszawie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 525-22-48-481

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Józefa Siemieńskiego 6

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 02-106

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.9.) Numer telefonu: 22 822 31 29

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: poczta.lo160@eduwarszawa.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www .160lo.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont Boiska Szkolnego (do Piłki Nożnej) na terenie CLX LO im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ac9f167-57f2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421670

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie poprzez Platformę zakupową JOSEPHINE. Jest to jednocześnie strona internetowa
prowadzonego postępowania.
2. Aby korzystać z Platformy zakupowej konieczne jest korzystanie z komputera podłączonego do internetu i przeglądarki
internetowej.
3. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych znajdują się pod adresem:
https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf
- w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.
4. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę zakupową) – zobowiązany jest zapoznać się z Instrukcjami
użytkowników Platformy zakupowej - dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ , znajdującymi się w prawym
górnym rogu strony, oznaczonymi symbolem w postaci książki
5. Złożenie oferty poprzez Platformę zakupową oznacza akceptację zasad korzystania z udostępnionych przez Zamawiającego
środków komunikacji elektronicznej określonych w niniejszej części SWZ.
6. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy zakupowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy
zakupowej - pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ znajdującymi się w prawym górnym rogu strony, oznaczonymi
symbolem w postaci książki, w zakładce inne.
7. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy zakupowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí
52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do
piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
8. Opis złożenia oferty za pośrednictwem Platformy zakupowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcjach
użytkowników Platformy zakupowej w skróconej instrukcji dla wykonawcy.
9. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne dla Wykonawcy umożliwiające pracę na Platformie
zakupowej tj.:
1) przeglądarka internetowa:
Microsoft Internet Explorer w wersji 11,0 i nowsze (http://microsoft.com/),
Google Chrome (http://google.com/chrome).
Mozilla Firefox w wersji 13,0 i nowsze (http://firefox.com)
2) aktualna wersja oprogramowania Java. To oprogramowanie jest wymagane w celu poprawnego działania Platformy zakupowej ,
jak również w momencie kiedy dane są podpisywane kwalifikowanym elektronicznym podpisem. Oprogramowanie Java można
pobrać ze strony http://www.java.com/. To oprogramowanie jest dostępne bezpłatnie.
10. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. pliki o maksymalnej objętości danych wielkości do 300 MB
(zalecany format: pdf.) Maksymalna wielkość oznacza całkowitą objętość danych wykonawcy w ramach prowadzonej operacji.
11. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w szczególności formaty: .pdf, .doc,
.docx, .rtf, .odt.
12. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i oznaczania czasu odbioru danych. Odbiór danych przez Platformę
zakupową stanowi data i godzina wysłania oferty przez wykonawcę po kliknięciu w polecenie wyślij. Data i czas wysłania oferty
przed upływem terminu składania ofert bądź po jego upłynięciu jest tym samym czasem, który pokaże się po stronie Zamawiającego
i wykonawcy. Data oraz dokładny czas (hh/mm/ss), znajduje się w wyświetlanym wiersz w profilu wykonawcy i zapisuje się
automatycznie do archiwum zamówienia po stronie Zamawiającego.
13. Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi wystawianymi na terenie Unii
Europejskiej. Do przesłania oferty, oświadczeń lub dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego
lub podpisu osobistego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest
CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota, adres: ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora - Dorotę Postek
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres iod@dbfo-ochota.waw.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na który Wykonawca składa ofertę;

Klauzula RODO określona w Rozdziale XXXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą , z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawa. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania , o którym mowa w
art 18 ust 1 rozporządzenia 206/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP/ LO.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont boiska do piłki nożnej na terenie CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie (działka o nr ewidencyjnym 40 z obrębu 2-03-09), obejmujący:
1) demontaż wyposażenia boiska, tj. bramek – 2 szt.;
2) wymianę nawierzchni płyty boiska w postaci trawy syntetycznej (usunięcie wraz z utylizacją istniejącej nawierzchni w postaci trawy syntetycznej w zakresie Zamawiającego) z wykonaniem linii nawierzchni boiska w kolorze białym;
3) renowację podbudowy (profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z uzupełnieniem kruszywa);
4) zakup i montaż nowych bramek – 2 szt.;
5) naprawę fragmentów chodnika pieszego w pobliżu wejść na boisko.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w Dokumentacji projektowej i STWIORB określonych w zał. nr 1 do SWZ tj.:
1) Projekcie Wykonawczym
2) 3 rysunkach (pzt- 01_1; pzt_01_2; pzt_01-3)
3) STWIORB
4) Przedmiarze robót.

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiar robót został załączony w celach informacyjnych. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny przez wykonawcę

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45236200-2 - Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej za spełniających ten warunek Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy wykażą, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali tj. zakończyli, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości co najmniej 200 000,00 złotych każda
w/w warunek Wykonawca winien spełnić samodzielnie, a w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego – ten podmiot. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt 4) winien spełnić jeden z wykonawców składających ofertę wspólną
6) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych jeżeli wykonawca oferuje rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w Rozdziale XIV pkt1 ppkt 4) SWZ winien spełnić jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy z uwzględnieniem wymogu określonego w ust. 2. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany określone w załączniku nr 8 Projektowane postanowienia umowy w § 14

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.