eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toru › "安iadczenie us逝g zwi您anych z polisami serwisowymi systemu bibliotecznego PROLIB"Og這szenie z dnia 2023-09-29

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
„安iadczenie us逝g zwi您anych z polisami serwisowymi systemu bibliotecznego PROLIB”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadz zamawiaj帷y dzia豉j帷y wsp鏊nie

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: WOJEW笈ZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - KSI*NICA KOPERNIKA垶KA W TORUNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871502106

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza S這wackiego 8

1.5.2.) Miejscowo嗆: Toru

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toru雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 5662226642

1.5.8.) Numer faksu: 566225713

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ksiaznica.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.ksiaznica.torun.pl

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

1.9.) Informacje o pozosta造ch zamawiaj帷ych dzia豉j帷ych wsp鏊nie

Zamawiaj帷y 2

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Wojew鏚zka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Be透y

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 00000280910

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: D逝ga 39

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-034

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toru雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 339 92 00

1.5.8.) Numer faksu: 52 339 92 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://biblioteka.bydgoszcz.pl

Zamawiaj帷y 3

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Pedagogiczna Biblioteka Wojew鏚zka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000179039

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Marii Sk這dowskiej 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-094

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toru雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 341 19 84

1.5.8.) Numer faksu: 52 341 19 84

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@pbw.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.pbw.bydgoszcz.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„安iadczenie us逝g zwi您anych z polisami serwisowymi systemu bibliotecznego PROLIB”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-583b2bfe-4be9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00421649

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00043232/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 安iadczenie us逝g serwisowych oprogramowania Prolib

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00382991

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez og這szenia albo zam闚ienia z wolnej r瘯i:

Przedmiot zam闚ienia obejmuje obs逝g serwisow oprogramowania PROLIB s逝膨cego do prowadzenia wsp鏊nego elektronicznego katalogu bibliotecznego w: WiMBP w Bydgoszczy, PBW
w Bydgoszczy, WBP - Ksi捫nicy Kopernika雟kiej w Toruniu. Przedmiot zam闚ienia mo瞠 by wykonywany tylko przez jednego Wykonawc – firm SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS S.A. z siedzib w Zielonej G鏎ze, kt鏎a jest jedynym producentem, w豉軼icielem praw autorskich, dostawc
i serwisantem oprogramowania. Firma SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS S.A. jest tak瞠 jedynym podmiotem 鈍iadcz帷ym us逝gi serwisowe oprogramowania Progress niezb璠nego do uruchomienia systemu Prolib. W 鈍ietle powy窺zego stanu faktycznego zachodz przes豉nki z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b. ustawy Prawo zam闚ie publicznych, tj. udzielenie przedmiotowego zam闚ienia w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i z przyczyn zwi您anych z ochron praw wy陰cznych, wynikaj帷ych
z odr瑿nych przepis闚, tylko jednemu wykonawcy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ADM.3810.3.2023

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 320629 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiot zam闚ienia obejmuje czynno軼i zwi您ane z obs逝ga serwisow (polisami serwisowymi) oprogramowania-Kompleksowy System Zarz康zania Biblioteka PROLIB, s逝膨cego do prowadzenia wsp鏊nego katalogu bibliotecznego oraz obs逝gi elektronicznej proces闚 bibliotecznych w: Wojew鏚zkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy, Pedagogicznej Bibliotece Wojew鏚zkiej w Bydgoszczy, Wojew鏚zkiej Bibliotece Publicznej – Ksi捫nicy Kopernika雟kiej w Toruniu

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 72253200-5 - Us逝gi wzakresie wsparcia systemu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72262000-9 - Us逝gi rozbudowy oprogramowania

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 312780,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 312780,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 312780,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9290094326

7.3.3) Ulica: D帳rowskiego

7.3.4) Miejscowo嗆: Zielona G鏎a

7.3.5) Kod pocztowy: 65-021

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-29

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 297166,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

Od 2023-09-01 do 2024-08-31

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.