eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wytworzenie i dostarczenie interaktywnego geoportalu mapy demograficznej Polski (GMDP) wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz utrzymania i rozwoju"



Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wytworzenie i dostarczenie interaktywnego geoportalu mapy demograficznej Polski (GMDP) wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz utrzymania i rozwoju”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT POKOLENIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520851132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 29

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-867

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 729058740

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@instytutpokolenia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.instytutpokolenia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/instytutpokolenia.

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


działalność opiniująca, badawcza, wydawnicza, popularyzatorska oraz upowszechniająca dobre praktyki

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wytworzenie i dostarczenie interaktywnego geoportalu mapy demograficznej Polski (GMDP) wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz utrzymania i rozwoju”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-833da969-4b4f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00166996/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wytworzenie i dostarczenie interaktywnego geoportalu mapy demograficznej Polski wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz utrzymania i rozwoju

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00380654

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/ZP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 203252,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wytworzenie i dostarczenie interaktywnego geoportalu mapy demograficznej Polski (GMDP) wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz utrzymania i rozwoju”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego określa załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72212517-6 - Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Z uwagi na okoliczności opisane w pkt. I, tj. odrzucenie oferty nr 7 złożonej przez Wykonawcę Aspello Sp. z o. o. ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, kolejne oferty znacznie przekraczają środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego na sfinansowanie ww. zamówienia w wysokości 250 000,00 zł brutto.
Wobec powyższego, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 234930 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1108590 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.