eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Dostawa energii elektrycznej dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we WłocławkuOgłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 911266951

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 17

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542316080

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@pans.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puz.wloclawek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/puz_wloclawek

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2921e3c9-4481-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421592

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00239592/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa energii elektrycznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377951/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: G.202.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w planowanej ilości około 355 MWh (megawatogodzin) do następujących punktów poboru Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku:
1) Budynki ( Rektorat + Przedszkole Akademickie) przy ul. 3 Maja 17;
PPE 590243893032667414
Grupa taryfowa – Taryfa C 22 A
Planowane roczne zużycie energii elektrycznej – 75 MWh.
Z tego:
Strefa szczytowa – 25 MWh
Strefa pozaszczytowa – 50 MWh
2) Budynek przy ul. Mechaników 3
PPE 590243893033204922
Grupa taryfowa – Taryfa C 21
Strefa całodobowa
Planowane roczne zużycie energii elektrycznej – 110 MWh.
3) Budynki (budynek dydaktyczny + budynek wielofunkcyjny – Dom Studenta, sala gimnastyczna
i pomieszczenia dydaktyczne) przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25
PPE 590243893032631170
Grupa taryfowa – Taryfa C 22 B
Planowane roczne zużycie energii elektrycznej – 105 MWh.
Z tego:
Strefa Dzienna – 65 MWh
Strefa Nocna – 40 MWh
4) Budynek przy ul. Energetyków 30
PPE 590243893032885627
Grupa taryfowa – Taryfa C 11
Strefa całodobowa
Planowane roczne zużycie energii elektrycznej – 65 MWh.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 502467,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 502467,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 502467,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GREEN S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010296402

7.3.3) Ulica: A. Słonimskiego 6

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-304

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 502467 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.