eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › "Naprawy cząstkowe jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, "na zimno" i interwencyjne oraz emulsją i grysem ulic miasta Skierniewice w 2022r. - część II"Ogłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Naprawy cząstkowe jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, „na zimno” i interwencyjne oraz emulsją i grysem ulic miasta Skierniewice w 2022r. - część II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468345101

1.5.8.) Numer faksu: 468345151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umskier@um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Naprawy cząstkowe jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, „na zimno” i interwencyjne oraz emulsją i grysem ulic miasta Skierniewice w 2022r. - część II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51f20f19-38d9-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421589

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356294/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.66.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 121951,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg o nawierzchni asfaltowej w mieście Skierniewice w 2022r. pn: „Naprawy cząstkowe jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, „na zimno” i interwencyjne oraz emulsją i grysem ulic miasta Skierniewice w 2022r. - część II”
Zakres robót obejmuje:
1. Remont 1m2 masą mineralno – asfaltową z recyklera wraz z przycięciem krawędzi i zastosowaniem uszczelnienia w postaci posmarowania miejsca łączenia emulsją asfaltową i posypania drobnym grysem.
2. Interwencyjne wypełnienie 1m2 wyrw w jezdni masą mineralno –asfaltową z recyklera, masą „na zimno” lub emulsją asfaltową i grysem.
3. Remont 1m2 nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysem.

UWAGA:
Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb zamawiającego – niemożliwe jest zaplanowanie ich orientacyjnych ilości.
Prace wykonawca rozpocznie w oparciu o zlecenie w formie wiadomości elektronicznej, telefoniczne lub pisemne.
Rozliczanie następować będzie zbiorczo na podstawie protokołów odbioru wykonanych prac wykonanych dla danego zakresu prac.
Warunki dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązuje się do cotygodniowego przeglądu stanu nawierzchni na sieci drogowej miasta Skierniewice i bieżącego wykonywania remontów w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. Wykonawca przystąpi do remontu stwierdzonych nieprawidłowości po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby Zamawiającemu.
2. Wykonawca będzie dysponował jedną osobą, która wraz z przedstawicielem Zamawiającego wykonają pomiary kontrolne remontowanych miejsc zgłoszonych do odbioru.
3. Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego i rozliczane będą w oparciu o zaoferowane ceny w ofercie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 150000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 150000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 150000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGPOL Mariusz Runkwitz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 750419592

7.3.3) Ulica: Wittenberga 9m10

7.3.4) Miejscowość: Żyrardów

7.3.5) Kod pocztowy: 96-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 150000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.