eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla cudzoziemców objętych pomocą socjalną udzielaną przez Szefa Urzędu do Spraw CudzoziemcówOgłoszenie z dnia 2023-09-29

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla cudzoziemców objętych pomocą socjalną udzielaną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd do Spraw Cudzoziemców

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017315012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 16

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-564

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://udsc.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla cudzoziemców objętych pomocą socjalną udzielaną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b504ef52-5ecd-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421557

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zgodnie z art. art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5) Pzp Zamawiający może udzielić zam. z wr ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamów. Potrzeba podpisania umowy wynika z konieczności zapewnienia ciągłego świadczenia przedmiotowych usług.Dotychczasowa umowa obowiązuje do 31.08.2023 r. W celu zapewnienia ciągłości usług ogłoszono postępow. 10/OŚRODKI/US/23, w którym TSO upłynął w 27.07.2023 r. Jednak ze względu na obszerne i szczegółowe wymogi odnośnie obiektów z przeznaczeniem na ośrodki stawiane Wykonawcom w SWZ, nie jest możliwe rozstrzygnięcie postępow. w terminie i podpisanie nowej umowy do dnia 31.08.2023 r., gdyż Zamawiający potrzebuje dodatkowego czasu na ocenę złożonych 5 ofert, w szczególności sprawdzenie zaoferowanych przez Wykonawców obiektów.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 44/ZAKWATEROWANIE-ŁUKÓW/WR/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania i wyżywienia dla cudzoziemców objętych
pomocą socjalną udzielaną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców realizowaną w ośrodku, o którym mowa w art. 79
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4.5.3.) Główny kod CPV: 55130000-0 - Inne usługi hotelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Walerian Pawluczuk, Krzysztof Dobrowolski „POLONIA” Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8251436414

7.3.4) Miejscowość: Łuków

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 687711,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-09-01 do 2023-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.