eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › "REMONT BASZTY W BUDYNKU NR 5 WRAZ Z PRZBUDOWĄ CZĘŚCI STROPÓW I SCHODÓW ORAZ KONSERWACJĄ KAMIENNEJ ATTYKI KURTYNY POŁUDNIOWEJ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU ETAP DRUGI"Ogłoszenie z dnia 2023-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„REMONT BASZTY W BUDYNKU NR 5 WRAZ Z PRZBUDOWĄ CZĘŚCI STROPÓW I SCHODÓW ORAZ KONSERWACJĄ KAMIENNEJ ATTYKI KURTYNY POŁUDNIOWEJ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU ETAP DRUGI”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawel 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-001

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wawelzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„REMONT BASZTY W BUDYNKU NR 5 WRAZ Z PRZBUDOWĄ CZĘŚCI STROPÓW I SCHODÓW ORAZ KONSERWACJĄ KAMIENNEJ ATTYKI KURTYNY POŁUDNIOWEJ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU ETAP DRUGI”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95eff17e-5de8-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421538

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00097840/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 II etap prac budowlanych przy remoncie Małej Baszty w budynku nr 5 Zamku Królewskiego na Wawelu - dostosowanie przestrzeni Małej Baszty do nowej ekspozycji stałej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamekkrolewskinawawelu.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1.1. Za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https:// https://zamekkrolewskinawawelu.ezamawiajacy.pl poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy,
3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa Jednostki; https://zamekkrolewskinawawelu.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Nazwa Jednostki tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
2 Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego jako:
2.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
3.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
3.2. Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
3.4. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
4. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2GB w: txt,rtf,pdf,xps,odt,ods,odp,doc,xls,ppt,docx,xlsx,pptx,csv,jpg,jpeg,tif,tiff,geotiff,png,svg,wav,mp3,avi,mpg,mpeg,mp4,m4a,mpeg4,ogg,ogv,zip,tar,gz,gzip,7z,html,xhtml,css,xml,xsd,gml,rng,xsl,xslt,tsl,xmlsig,xades,pades,cades,asic,asics,sig,xmlenc,dxf,ath,prd.
5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z Głównym Urzędem Miar, który udostępnia poprzez Internet usługę umożliwiającą synchronizację czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce.
Szczegółowy opis znajduje się w pkt XVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, www.wawel.krakow.pl; kancelaria@wawelzamek.pl;telefon nr 12 422 51 55.
• Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zamku Królewskim na Wawelu - adres e-mail: iod@wawelzamek.pl.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: DZP-282-24a/22 prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
• a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-282-24a/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dokończenie prac konserwatorskich oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych i wykończeniowych w ramach realizacji zadania „Wykonanie remontu baszty w budynku nr 5 wraz z przebudową części stropów i schodów oraz konserwacją kamiennej attyki kurtyny południowej Zamku Królewskiego na Wawelu ETAP DRUGI”
Zakresem zamówienia objęte są następujące roboty niezbędne do wykonania w celu zakończenie inwestycji:
a. Wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych zgodnie z zakresem określonym w zaktualizowanych projektach wykonawczych.
b. Wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych , w tym słaboprądowych zgodnie z zakresem określonym w zaktualizowanych projektach wykonawczych.
c. Dokończenie prac konserwatorskich , które nie zostały wykonane w pierwszym etapie robót .
d. Wykonanie robót wykończeniowych zgodnie z zakresem określonym w zaktualizowanych projektach wykonawczych.
e. Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia barierki na tarasie w zakresie opisanym w dokumentacji i OPZ
f. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu

2. Zamawiający posiada dokumentację obejmującą:
a.) Pozwolenie konserwatorskie
b.) Pozwolenie na budowę
c.) Projekt budowlany
d.) Zaktualizowany Projekt wykonawczy (w tym specyfikacja techniczna)
e.) Zaktualizowane Przedmiary robót wraz z zestawieniem materiału
3. Opracowania wymienione powyżej w punktach a.) do c.) obejmują cały zakres planowanej inwestycji, natomiast przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie tylko części wskazanych tam robót.
4. W celu wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót towarzyszących, które należy ująć w kosztach ogólnych budowy.
5. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności opisanych poniżej, które należy ująć w kosztach ogólnych budowy:

a. Wykonać dokumentację powykonawczą: konserwatorską, ogólnobudowlaną, geodezyjną i branżowe (w tym cześć opisowa graficzna oraz fotograficzna). Dokumentację należy dostarczyć w formie analogowej (papierowej) zgodnie z obowiązującymi przepisami, a niezależnie od tego wszystkie opracowania w formie edytowalnej rysunki w formacie dwg, a opisy w formacie doc.
b. Przed ułożeniem tynków , należy wykonać dokumentację fotograficzną wszystkich przegród (ściany , sufity posadzki ) na których będą widoczne wszystkie poprowadzone instalacje podtynkowe.
c. Uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia oraz ponieść koszty z tym związane konieczne do prawidłowego prowadzenia i wykonania robót (w tym opłaty za zajęcie terenu, dojazd pojazdów do wykonania robót oraz inne).
d. Wykonać projekt organizacji robót.
6. Zamawiający wymaga co najmniej 72 miesięcznego okresu gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał.nr 2 do SWZ), stanowi dokumentacja o której mowa w ust. 1, oraz projekt umowy, który stanowi zał. nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262522-6 - Roboty murarskie

45262520-2 - Roboty murowe

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45410000-4 - Tynkowanie

45442110-1 - Malowanie budynków

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45442180-2 - Powtórne malowanie

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru:
P= C + G gdzie:
P – łączna liczba punktów
C – liczba punktów w kryterium „Cena”;
G – liczba punktów w kryterium „Gwarancja i rękojmia”;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia - rozumiana jako zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia odpowiedniej jakości wykonanych robót budowlanych oraz zastosowanych materiałów w trakcie realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca musi wykazać, że:
1) wykonał w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, polegające na remoncie lub przebudowie lub modernizacji obiektu wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) dalej „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku). Każda ze wskazanych robót budowlanych musi być o wartości co najmniej: 1 000 000,00 zł netto i swoim zakresem obejmować m.in. wykonanie:
- prac budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych o wartości prac co najmniej 80 000,00 zł netto;
- prac budowlanych w zakresie instalacji słaboprądowych o wartości prac co najmniej 150 000,00 zł netto;
- tynków wapiennych wewnątrz obiektu.

UWAGA:
- Wartość co najmniej 1 000 000,00 zł netto odnosi się do 1 roboty budowlanej. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej 1 (jedną) tego typu robotę budowlaną, która musi obejmować zakres wskazany przez Zamawiającego w treści warunku udziału.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych robót budowlanych w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
- W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) spełnią ten warunek jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale X ust. 2 pkt. 1 lit. a i b.
- W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP)dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
- Poprzez należyte wykonanie ww. zamówień, Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających bez zastrzeżeń.

2) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:
a) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, która będzie kierować robotami budowlanymi:
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 2682.), zwaną dalej „PrBud” lub odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno- budowlanej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- została wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa;
- spełniającą wymagania określone w art. 37c OchrZabU, w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;
- niezbędne doświadczenie tj. pełniła funkcję kierownika budowy przy robocie budowlanej polegającej na remoncie lub przebudowie lub modernizacji obiektu wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku). Wskazana robota budowlana musi być o wartości co najmniej: 1 000 000,00 zł netto, z zastrzeżeniem, że robota musiała zostać zakończona i wykonana bez zastrzeżeń tj. odebrana przez Zamawiającego w okresie ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert
• Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z § 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) dalej OchrZabU.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220).

b) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót elektrycznych:
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie PrBud lub odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
- spełniającą wymagania określone w art. 37c „OchrZabU”, w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;
c) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika prac konserwatorskich:
- posiadającą wykształcenie wyższe (tytuł magistra) w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki;
- posiadającą doświadczenie w kierowaniu pracami konserwatorskimi w ramach realizacji przynajmniej dwóch robót budowlano-konserwatorskich dotyczących konserwacji obiektów zabytkowych, wpisanych do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku);
- posiadającą uprawnienia przewidziane w art. 37a „OchrZabU”.
d) co najmniej 1 osobą, która będzie brała udział pracach w branży niskoprądowej – posiadającą: wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, który uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt. 2. ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995);
e) co najmniej 2 osobami, które będą odpowiedzialne za instalację systemów okablowania strukturalnego posiadającymi ważne imienne dyplomy ukończenia kursu kwalifikacyjnego/szkolenia producenta systemu okablowania (udzielającego 25-letnią gwarancję) w zakresie;
-instalacji systemów okablowania strukturalnego;
-wykrywania i usuwania usterek w systemach okablowania strukturalnego;

UWAGA!
 Zamawiający nie dopuszcza łączenia powyżej określonych stanowisk Personelu Wykonawcy, za wyjątkiem stanowiska kierownika robót elektrycznych oraz osoby posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
 Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334.)
 Zamawiający wymaga, aby Kierownik Budowy oraz Kierownik Prac Konserwatorskich byli stale, osobiście obecni na terenie prowadzenia robót budowlanych i prac konserwatorskich podczas ich fizycznej realizacji.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, polegać na zdolności technicznej, zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych, zgodnie z rozdziałem XII SWZ.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
2) Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie (składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ oraz dowody określające, czy roboty budowlane ujęte w wykazie robót, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ.
Do Formularza Ofertowego (załącznik Nr 1 SWZ) należy dołączyć (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ);
2) Oświadczenie kryteria (składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
4) W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, Wykonawca zobligowany jest załączyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIII ust. 3 SWZ – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ).
5) W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu Wykonawca zobligowany jest załączyć oświadczenia, o których mowa w rozdziale XII SWZ tj:
a) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
b) oświadczenie innego podmiotu (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
c) Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
UWAGA! Zobowiązanie podmiotu udostępniającego musi być podpisane, przez osobę upoważnioną do reprezentowania tego podmiotu.
W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r.poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie nr rachunku: 48 1130 1150 0012 1269 5620 0006 z dopiskiem "Wadium-remont drogi nr: DZP-282-24a/22”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zamek Królewski na Wawelu;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej -zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji-wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1) oświadczenie, którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) oraz
2) oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie, wg wzoru stanowiącego załącznik 3 do SWZ,
składa każdy z Wykonawców tworzących Konsorcjum. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, z zastrzeżeniem że podział musi odpowiadać zakresowi doświadczenia, które wynika ze spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale X ust. 2 SWZ.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 Pzp.
5. Jeżeli Oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający zgodnie z art. 60 Pzp nie zastrzega obowiązku samodzielnego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określa § 18 projektu umowy (załącznik Nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamekkrolewskinawawelu.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

WIZJA LOKALNA
1. Zamawiający informuje, że możliwe jest fakultatywne dokonanie wizji lokalnej obiektu w którym będą prowadzone prace budowlane.
2. Zamawiający informuje, iż wizja lokalna obiektu - odbędzie się w terminie 09 października 2023 roku o godzinie 11:00.
3. W celach organizacyjnych, zamiar uczestnictwa w wizji lokalnej należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: pawel.bak@wawelzamek.pl odpowiednio do dnia 06 października 2023 r. do godz. 15:00.
4. W zgłoszeniu chęci odbycia wizji lokalnej należy wskazać:
1) imiona i nazwiska wszystkich osób, które pojawią się podczas wizji lokalnej,
2) pełną nazwę i adres reprezentowanego Wykonawcy.
5. Zebranie zainteresowanych Wykonawców odbędzie się przed budynkiem nr 8
6. Wszystkie osoby, które przybędą na spotkanie zobowiązane są do pisemnego potwierdzenia swojej obecności na liście uczestników przygotowanej przez Zamawiającego.
7. Zasady prowadzenia wizji lokalnej:
1) Przedstawiciele Zamawiającego wskażą elementy obiektu, których dotyczą planowane prace budowlane.
2) Zaprezentowane zostanie miejsce, które Zamawiający wskazał pod zaplecze budowy.
3) Zamawiający informuje, że podczas wizji lokalnej nie będzie możliwości zadawania pytań, oraz udzielania wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie zagadnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy składać pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XVIII SWZ.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy(dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.