eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Organizacja Spotkania SGiK - listopad 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja Spotkania SGiK - listopad 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012276098

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żurawia 6/12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-926

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyr.generalny@gugik.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

geodezja i kartografia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja Spotkania SGiK - listopad 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1f0fcd7-5dd8-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421521

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gugik.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://gugik.ezamawiajacy.pl poprzez opcję „Zadaj pytanie” lub zakładkę „Korespondencja”.
2. Oferty z załącznikami, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz pełnomocnictwa do złożenia oferty przekazywane są wyłącznie za pośrednictwem Platformy.
3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; https://gugik.ezamawiajacy.pl lub bezpośrednio: https://oneplace.marketplanet.pl
Szczegółowe informacje nt. przewidzianych środków komunikacji elektronicznej zawarte są w Rozdziale X Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje nt. wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są w Rozdziale X SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://oneplace.marketplanet.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskanych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania, jest
Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, 00 926 Warszawa, ul. Żurawia 6/12;
2) kontakt do inspektora ochrony danych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii: iod@gugik.gov.pl tel. +48 22 56 31 438 ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego o nr ref BDG-ZP.2610.21.2023.SWZ prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w
art. 275 pkt 1 ustawy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w
sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez
cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Na podstawie art. 14 RODO zobowiązuje się wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie
posiadającymi osobowości prawnej, do przekazywania osobom, których dane osobowe pozyskali w celu udostępnienia
Zamawiającemu dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania, treści obowiązku informacyjnego Zamawiającego, o którym
mowa w ust. 1.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.21.SWZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest organizacja spotkania Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej w dniach 20-21 listopada 2023 r. w Warszawie.
2. W ramach spotkania Zamawiający przewiduje uczestnictwo 450 gości. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników
spotkania zryczałtowane wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie proporcjonalnie pomniejszone za każdą
osobę nieobecną.
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że minimalne wynagrodzenie należne Wykonawcy nie będzie niższe, niż za
wykonanie przedmiotu zamówienia dla 400 osób.
3. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, a warunki płatności określone są we Wzorze umowy
(Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-20 do 2023-11-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykażą się doświadczeniem należytego wykonania w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – co najmniej 3 (trzy) usługi polegające na
organizacji konferencji / spotkania o wartości min. 130 000,00 zł każda, w tym co najmniej jedna z nich była zorganizowana
dla min. 350 osób.
b) będą dysponować na etapie realizacji zamówienia potencjałem technicznym w postaci sali konferencyjnej, która łącznie
spełniać będzie wszystkie następujące wymagania:
i. umożliwienie rozmieszczenia w ustawieniu teatralnym co najmniej 450 osób;
ii. minimalna wysokość – 3 metry w najniższym punkcie,
iii. będzie wyposażona m.in. w:
- stałą klimatyzację,
- podwyższenie-scenę z mównicą, stolikiem do laptopa, stołem dla prezentujących i krzesłami,
- dwa ekrany [główny i boczny do jednoczesnego wyświetlania prezentacji] o wymiarach minimum 2 x 3 metry.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Każdy Wykonawca, wraz z ofertą, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w Rozdziale VI ust. 1 i Rozdziale VII ust. 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) Wykonawcy – odpowiednio – samodzielnie lub łącznie, spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.
3. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą:
1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 1, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert podmiot ten nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zakres zobowiązania podmiotu, winien obejmować w szczególności informacje, o których mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp. Z treści zobowiązania musi jednoznacznie wynikać, jaki zasób zostaje udostępniony oraz zakres realizacji części zamówienia, do którego wykonania zobowiązuje się dany podmiot odpowiednio do zakresu udostępnianych zasobów. W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego, stosowne zobowiązanie musi zostać złożone wraz z ofertą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, złoży następujące podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia:
1) wykaz wykonanych usług, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit. a, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
2) wykaz urządzeń technicznych o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit. b dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 58 ustawy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji 5.6 ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) Wykonawcy – odpowiednio – samodzielnie lub łącznie, spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
- warunek określony w Sekcji V ust. 5.4 lit a winien spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
- warunek określony w Sekcji V ust. 5.4 lit b winien spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje przez Platformę dostępną pod adresem https://gugik.ezamawiajacy.pl poprzez polecenie „Złóż ofertę”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.