eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobylnica › Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby obiektów Gminy Kobylnica i jej jednostekOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby obiektów Gminy Kobylnica i jej jednostek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobylnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 20

1.5.2.) Miejscowość: Kobylnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: (59) 858 62 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kobylnica@kobylnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kobylnica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8393145715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wodna 20/4

1.5.2.) Miejscowość: Kobylnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: centrum@kobylnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gckipkobylnica.bip.gov.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Kończewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 839 103 65 48

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Kończewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spkonczewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spkonczewo.edupage.org/?

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8391323905

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słupska 5

1.5.2.) Miejscowość: Kwakowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp-kwakowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sp-kwakowo.pl/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8391721787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słonowice 4

1.5.2.) Miejscowość: Słonowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spslonowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spslonowice.edupage.org/

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8393197936

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Sycewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spsycewice@kobylnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spsycewice.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

1. Zamawiający postanawiają, że powierzą osobie trzeciej tj. Centrum Usług Wspólnych – Pełnomocnikowi, w trybie art. 37 ust. 2 ustawy Pzp, przeprowadzenie przedmiotowego postępowania.
2. Strony ustalają, że do obowiązków Pełnomocnika, należy w szczególności:
a) obsługa administracyjno-biurowa postępowania;
b) wykonywanie obowiązków kierownika Zamawiającego;
c) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg postępowania.
d) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach;
e) wykonywanie wszelkich czynności wynikających z przepisów ustawy Pzp (w szczególności: oszacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, unieważnienia postępowania, itp.), w tym czynności podejmowanych w postępowaniu odwoławczym w przypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawnej;
f) przechowanie i archiwizowanie dokumentacji Postępowania;
g) zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą w imieniu i na rzecz Zamawiających.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby obiektów Gminy Kobylnica i jej jednostek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3bc7816-5e00-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421491

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044246/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby obiektów Gminy Kobylnica i jej jednostek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica .
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w
tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: sekretariat@cuwkobylnica.pl lub m.czerniej@cuwkobylnica.pl.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, 76-251 Kobylnica reprezentowane przez Dyrektora, adres email: sekretariat@cuwkobylnica.pl, tel. 59 841 59 12;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem email:
j.mielczarek@kobylnica.eu tel. 59 858 62 00 wew. 259;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
b) art. 18 w zw. z art. 19 ustawy Pzp;
4) Wypełnienie obowiązku prawnego polega na prowadzeniu spraw, do których zobowiązane jest Centrum Usług Wspólnych w
Kobylnicy w związku z realizacją zadań dot. realizacji niniejszego zamówienia publicznego;
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 i 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
b) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Administratorem określonym w pkt. 1 świadczące obsługę w tym prawną i informatyczną na rzecz Zamawiającego;
6) Pani/Pana Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, jednak nie dłużej niż 5 lat
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, a jeżeli czas trwania
umowy jest dłuższy – okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy oraz 10 lat od daty wygaśnięcia umowy
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy;
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, konsekwencją
niepodania określonych danych może być odrzucenie oferty;
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu stosownie do art. 22 RODO;
9) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c,
c) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.OZ.271.11.2023.MC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dalej „oleju” na potrzeby obiektów Gminy Kobylnica i jej jednostek:
1) obiektów zarządzanych przez Gminę Kobylnica,
2) obiektów użytkowanych przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy,
3) Szkoły Podstawowej w Kwakowie,
4) Szkoły Podstawowej w Kończewie,
5) Szkoły Podstawowej w Sycewicach,
6) Szkoły Podstawowej w Słonowicach.
Szczegółowy wykaz obiektów stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
2. Zakres rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy oleju do obiektów Zamawiającego, w szacowanej łącznej ilości 100 000,00 litrów wraz z transportem i tankowaniem zbiorników znajdujących się w obiektach jednostek wskazanych w ust 1., na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Ilość litrów oleju wskazana w ust. 4 jest ilością szacunkową i może ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego i od warunków atmosferycznych. Dodatkowo możliwe jest dokonywanie przesunięć ilościowych oleju w stosunku do ilości wskazanych w Załączniku nr 6 do SWZ między płatnikami, bez zmiany łącznego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Dostawy oleju odbywać się będą sukcesywnie do zbiorników znajdujących się w obiektach położonych na terenie Gminy Kobylnica, których lokalizację określa „Wykaz obiektów Zamawiających” stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ, według bieżących potrzeb jednostek, w godzinach pracy jednostek wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Ilość litrów poszczególnej dostawy określa Zamawiający.
5. Dostarczany olej musi być wysokiej jakości i odpowiadać Polskiej Normie PN–C–96024:2020-12 „Przetwory naftowe – Oleje opałowe” lub normie równoważnej o nie gorszych parametrach niż wskazana norma oraz spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1314), a także spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008) oraz spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2633), a ponadto spełniać wszelkie inne wymagania wynikające z przepisów prawa mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom wg kryterium ceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 113):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 114):
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną i ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) wydaną w formie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 115):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada aktualną i ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) wydaną w formie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (Wykonawcy występujący wspólnie);
2. pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu danego podmiotu; Pełnomocnictwo składa się zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI ust. 13-14;
3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Pełnomocnictwo składa się zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI ust. 13-14.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy, w tym w następującym zakresie:
1) wystąpienia uzasadnionych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,
2) zmiany podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego,
3) zmian dokonanych w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów,
4) ceny, na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub innych zmian w przepisach podatkowych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
5) zawieszenia dostaw (realizacji umowy) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach wskazanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie art. 439 Pzp w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
1) zmiana jest możliwa po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy (waloryzacja przysługuje Wykonawcy raz na 6 miesięcy),
2) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 5 % w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku,
3) zmiana wysokości wynagrodzenia obejmuje wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy,
4) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego, zwanego dalej Prezesa GUS,
5) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/ poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 4 powyżej,
6) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 10% w stosunku do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy,
7) w przypadku zatwierdzenia wniosku Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia umownego, Zamawiający dokona zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku w drodze aneksu do umowy.
4. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana adresów, adresów email, numerów telefonów, osób wskazanych w § 5 ust. 1 i 2,
2) zmiana łącznej ilości litrów oleju, chyba że będzie to miało wpływ na zwiększenie maksymalnej wartości wynagrodzenia, o której mowa w §7 ust. 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 09:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.) na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE
L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm. 3) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub
im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia29 września 1994 r. o
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3.
2. Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.