eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrołęka › Opracowanie dok. proj. ZRID na: Rozbudowę DP nr 2577W Baranowo-Oborczyska-Bakuła od ok.km 0+350 do ok.km 4+900 oraz budowę i rozbudowę DP relacji Oborczyska-Bakuła-Kalisko od km 0+000 do ok.km 2+600Ogłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dok. proj. ZRID na: Rozbudowę DP nr 2577W Baranowo–Oborczyska-Bakuła od ok.km 0+350 do ok.km 4+900 oraz budowę i rozbudowę DP relacji Oborczyska-Bakuła-Kalisko od km 0+000 do ok.km 2+600

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarzad Dróg Powiatowych w Ostrołęce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550670938

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lokalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 29 769 26 21; +48 29 769 49 20

1.5.8.) Numer faksu: +48 29 769 49 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.ostroleka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/666169

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dok. proj. ZRID na: Rozbudowę DP nr 2577W Baranowo–Oborczyska-Bakuła od ok.km 0+350 do ok.km 4+900 oraz budowę i rozbudowę DP relacji Oborczyska-Bakuła-Kalisko od km 0+000 do ok.km 2+600

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-472b2103-3f22-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421474

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005998/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Bakuła - Oborczyska

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368606/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DT.252.I.35.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 235000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:
a)Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: Rozbudowę drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyska - Bakuła od ok. km 0+350 do ok. km 4+900 oraz budowę i rozbudowę drogi powiatowej relacji Oborczyska - Bakuła - Kalisko od km 0+000 do ok. km 2+600; a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do udzielenia przez ZDP zamówienia na realizację robót budowlanych objętych pozwoleniem w przedmiocie umowy.
b)udzielaniu odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych zmian Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi,
c)sprawowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji projektowej, zwanej w dalszej części umowy łącznie "Przedmiotem Umowy".
Gdziekolwiek w dokumentacji przywołano konkretne przepisy prawa, wytyczne, instrukcje, normy, itp. należy brać pod uwagę ich najnowsze wydania.
2.Opracowanie winno zawierać:
a)Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego. Koncepcja planu zagospodarowania terenu powinna zawierać naniesione na podkłady mapowe rozwiązania elementów drogi, zaznaczone elementy infrastruktury technicznej będące w kolizji ze stanem projektowanym wraz z wstępną propozycją usunięcia tych kolizji, wstępne zaznaczenie linii podziału nieruchomości – po 1 egz.;
b)uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Granice należy ustalić zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
c)aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji - 1 egz.;
d)opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej – map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID - 7 egz.;
e)uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia w imieniu Zamawiającego – jeżeli wynika to z uwarunkowań prawnych;
f)uzyskanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego w imieniu Zamawiającego – jeżeli wynika to z uwarunkowań prawnych;
g)uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w imieniu Zamawiającego – jeżeli wynika to z uwarunkowań prawnych;
h)wykonanie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego – 4 egz.;
i)opracowanie analizy i prognozy ruchu,
j)opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmującego wszystkie branże - ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, wiedzą i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja techniczna ma być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z rozp.Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozp.Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych wraz z opiniami, uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi – 5 egz.;
k)uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami ewentualnych sieci, w tym wykonanie wszelkich projektów branżowych, usunięcia kolizji i ewentualnym umieszczeniem urządzeń obcych poza utwardzoną częścią pasa drogowego – 5 egz.
l)opracowanie projektów technicznych dla wszystkich branż – w ilości po 5 egz.
m)przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją i przygotowanie projektu nasadzeń kompensacyjnych drzew – 2 egz.,
n)opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez ZDP zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID, zgodnie z rozp.Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – po 2 egz. dla każdej branży,
o)kosztorys ślepy uproszczony – po 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie xls z aktywnymi formatami dla każdej branży,
p)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, sporządzone zgodnie z rozp.Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – po 2 egz. dla każdej branży,
q)zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz.,
r)złożenie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i uzyskanie decyzji ZRID w terminie określonym w § 7 umowy;
s)w przypadku konieczności etapowania robót przez Zamawiającego Wykonawca opracuje przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz ofertowe dla wskazanego etapu robót.
t)złożenie wniosku o odstępstwo budowy kanału technologicznego do Ministerstwa Cyfryzacji i zaprojektowanie kanału technologicznego w przypadku braku zgody na odstępstwo;
Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
Dokumentacja musi zawierać również 2 płyty CD zawierające całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna (PDF) oraz edytowalna (DOC, DWG, XLS).
Dodatkowo na płycie CD musi się znaleźć plik w formacie dwg/dxf pozwalający na wprowadzenie informacji o kanale technologicznym do zasobów PIT (Punkt Informacyjny do spraw Telekomunikacji) zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i do zasobów SIIS (System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.
3.Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
a)wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej na całej długości (przeprowadzenie procedury ustalenia granic ewidencyjnych w przypadku gdy nie są one ustalone);
b)uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej;
c)Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności - art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
d)kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Działu Technicznego ZDP w Ostrołęce, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją;
e)dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
f)sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu
w zakresie: -stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, -uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nadzór autorski pełniony będzie od daty rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia inwestycji tj. do ostatecznego odbioru robót budowlanych.
g)koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca;
h)wprowadzenie zmian w projekcie technicznym.
4.Założenia projektowe:
Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie budowy i rozbudowy drogi powiatowej klasy Z. Na drodze nr 2577W Baranowo – Oborczyska – Bakuła na odcinku od ok. km 0+350 do ok. km 3+900 jezdnia o szerokości 6,0 m, obustronnie pobocza o nawierzchni twardej o szerokości 0,5 m (dopuszcza się zwiększenie do 1,25 m szerokości części pobocza o nawierzchni twardej w postaci opaski zewnętrznej w miejscu istotnym ze względu na bezpieczeństwo ruchu), pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m, na wskazanych odcinkach drogi tj. od ok. km 3+900 do ok. km 4+900 zamiast pobocza o nawierzchni twardej chodnik o szerokości 2 m oraz budowa oświetlenia ulicznego na wskazanym odcinku drogi tj. od ok. km 0+900 do ok. km 1+500, od ok. km 2+550 do ok. km 3+280 oraz od ok. km 3+900 do ok. km 4+900. Na drodze powiatowej relacji Oborczyska – Bakuła – Kalisko na całej długości jezdnia o szerokości 6,0 m, obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m .
Dokumentacja projektowa obejmuje również odwodnienie pasa drogowego na całym odcinku robót, zaprojektowanie zatok autobusowych, przebudowy przepustów pod koroną drogi, budowa kanału technologicznego w przypadku braku zgody na odstępstwo

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 246000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 355162,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 246000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AS Projekt Agnieszka Kowalczyk-Suwara

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 952-147-82-75

7.3.3) Ulica: Mydlarska 55

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-690

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

mapy do celów projektowych, mapy podziałowe, projekt oświetlenia, geotechnika

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 246000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 350 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.