eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Dostawa urządzeń diagnostycznych: aparatów EKG i holterów EKG dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń diagnostycznych: aparatów EKG i holterów EKG dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Szpital Wojewódzki mi. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141944750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 26

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozp@szpital.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.siedlce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń diagnostycznych: aparatów EKG i holterów EKG dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c8549a1-5e8f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421235

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień
publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do
Systemu.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z
Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania.
Pozostałe informacje zawiera SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZP.2810.78.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 Holter EKG 12 odprowadzeniowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33123200-0 - Urządzenia do elektrokardiografii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 Aparat EKG z Wifi oraz wózkiem i laserową drukarką zewnętrzną A4

4.2.6.) Główny kod CPV: 33123200-0 - Urządzenia do elektrokardiografii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

• Zdolności do występowania w obrocie prawnym.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania. (Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
• Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
• Zdolności technicznej lub zawodowej-
Wykonawca wykaże, że posiada autoryzację wytwórcy na czynności związane z instalacją i przeprowadzeniem szkolenia z zakresu obsługi oferowanego urządzenia. Wykonawca będzie dysponował na czas realizacji zadania pracownikami, którzy posiadają aktualne potwierdzone certyfikatem szkolenie u wytwórcy sprzętu medycznego lub w innej jednostce szkolącej realizującej program szkoleniowy w zakresie serwisowania sprzętu medycznego – teoretycznie i praktycznie zgodny z procedurami producenta sprzętu medycznego - na potwierdzenie wymagany dokument ( o ile do instalacji sprzętu wytwórca wymaga wykwalifikowanego personelu)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki
dowodowe składane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
- Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej;- załącznik do SWZ
- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) materiały producenta, katalogi, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi itp. dotyczące przedmiotu zamówienia, potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia – z zaznaczeniem pakietu, którego dotyczy;
b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające:
• posiadanie przez Wykonawcę aktualnie obowiązujących dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP, zgodnie z ustawa z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych,
• posiadanie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że dostarczone urządzenia oznakowane są zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych;
• posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatów lub Deklaracji Zgodności w zależności od klasyfikacji wyrobu medycznego, ponadto proponowane urządzenia oznakowane są znakiem zgodności CE (Zamawiający dopuszcza równoważne dokumenty) – Załącznik nr 9 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) materiały producenta, katalogi, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi itp. dotyczące przedmiotu zamówienia, potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia – z zaznaczeniem pakietu, którego dotyczy;
b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające:
• posiadanie przez Wykonawcę aktualnie obowiązujących dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP, zgodnie z ustawa z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych,
• posiadanie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że dostarczone urządzenia oznakowane są zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych;
• posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatów lub Deklaracji Zgodności w zależności od klasyfikacji wyrobu medycznego, ponadto proponowane urządzenia oznakowane są znakiem zgodności CE (Zamawiający dopuszcza równoważne dokumenty) – Załącznik nr 9 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

C. Inne dokumenty składane wraz z ofertą( jeżeli dotyczy):
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Załącznik nr 7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

chyba że umowa stanowi inaczej.
2. Poza regulacjami zawartymi w umowie zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych
przepisami Ustawy Pzp, w szczególności Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest
innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zmian teleadresowych Stron umowy. Powyższa zmiana nie wymaga
podpisywania aneksu do umowy, a jedynie pisemnej informacji i akceptacji drugiej strony umowy.
4. Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie miał możliwości przeprowadzenia
przeglądu ze względu na nie udostępnienie sprzętu przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego stronie. Pozostałe zapisy w umowie- załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.