eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choroszcz › Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2023/2024 na zadanie nr 1, 2, 3 i 4Ogłoszenie z dnia 2023-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2023/2024 na zadanie nr 1, 2, 3 i 4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHOROSZCZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Choroszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dominikańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Choroszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-070

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@choroszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://choroszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2023/2024 na zadanie nr 1, 2, 3 i 4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b9d56af-5eba-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421187

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040296/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2023/2024 na zadanie nr 1,2,3 i 4

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5b9d56af-5eba-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: . W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
b) Poczty elektronicznej – przetargi@choroszcz.pl z zastrzeżeniem, iż oferta musi być złożona przy użyciu Platformy e–Zamówienia.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówieni oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Choroszczy z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choroszczy Urząd Miejski w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, tel. 85 713 22 02, iod@choroszcz.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2023/2024 na zadanie nr 1, 2, 3 i 4 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI – III.271.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta
i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2023/2024 na zadanie nr 1, 2, 3 i 4. Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na cztery zadania obejmujące poszczególne wydzielone obszary gminy.
1. Odśnieżanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Choroszcz zgodnie z załączonym wykazem dróg i ulic I-ej i II-giej kolejności odśnieżania oraz określonych standardów odśnieżania - szacunkowa ilość wynosi w:
1.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 110 godzin,
- zadaniu nr 2 - 170 godzin,
- zadaniu nr 3 - 120 godzin.
- zadaniu nr 4 - 90 godzin.
1.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 110 godzin,
- zadaniu nr 2 - 170 godzin,
- zadaniu nr 3 - 120 godzin.
- zadaniu nr 4 - 90 godzin.


a) gminnych, według załączonych map i wykazów – dróg oraz ulic – miasta i gminy Choroszcz - załączniki nr 10 – 16 do Specyfikacji Warunków Zamówienia zwana dalej także SWZ;
2. Zwalczanie śliskości zimowej - szacunkowa ilość wynosi w:
2.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 75 godzin,
- zadaniu nr 2 - 60 godzin,
- zadaniu nr 3 - 80 godzin.
- zadaniu nr 4 - 45 godzin.

2.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 75 godzin,
- zadaniu nr 2 - 60 godzin,
- zadaniu nr 3 - 80 godzin.
- zadaniu nr 4 - 45 godzin.

a) poprzez posypywanie 20% mieszanką piaskowo-solną - szacunkowa ilość mieszanki wynosi w:
2.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 105 m3,
- zadaniu nr 2 – 170 m3,
- zadaniu nr 3 - 120 m3.
- zadaniu nr 4 - 80 m3.

2.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 105 m3,
- zadaniu nr 2 – 170 m3,
- zadaniu nr 3 - 130 m3.
- zadaniu nr 4 - 80 m3.

b) poprzez posypywanie piaskiem - szacunkowa ilość piasku wynosi w:
2.1w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 40 m3,
- zadaniu nr 2 – 45 m3,
- zadaniu nr 3 - 60 m3.
- zadaniu nr 4 - 60 m3.

2.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 40 m3,
- zadaniu nr 2 – 46 m3,
- zadaniu nr 3 - 60 m3.
- zadaniu nr 4 - 60 m3.

c) według określonych standardów i kolejności utrzymania dróg
- gminnych, według załączonych map i wykazów – dróg oraz ulic – miasta i gminy Choroszcz - załączniki nr 10 – 16 do SWZ;

3. Wywiezienie zalegającego śniegu z terenów dróg, ulic, placów, skwerów wskazanych przez Zamawiającego – na każdorazowe żądanie Zamawiającego (uwaga: zapewnienie miejsca do składowania wywożonego śniegu należy do obowiązków Wykonawcy) szacunkowa ilość wynosi w:

3.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 20 godzin,
- zadaniu nr 2 – 25 godzin,
- zadaniu nr 3 - 20 godzin.
- zadaniu nr 4 - 20 godzin.

3.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 30 godzin,
- zadaniu nr 2 – 35 godzin,
- zadaniu nr 3 - 30 godzin.
- zadaniu nr 4 - 20 godzin.

Ilości w/w są ilościami szacunkowymi służącymi do oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych rodzajów usług w ciągu trwania realizacji usługi w zależności od warunków atmosferycznych, których nie można przewidzieć na dzień ogłoszenia przedmiotowego postępowania.

a) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac określonych w punktach: 1 i 2 ze szczególną starannością i dbałością o wykonanie ich we właściwym terminie w rejonach mostów, wiaduktów, przepustów, pętli i zatok autobusowych, odcinków dróg i ulic w rejonach przystanków autobusowych, tras kursowania komunikacji zbiorowej, tras kursowania autobusów dowożących dzieci do szkół, odcinków dróg przebiegających przez tereny leśne, odcinków dróg i ulic o pochyleniu podłużnym większym niż 4% (zwłaszcza obszarów łuków pionowych), odcinków dróg i ulic o pochyleniu poprzecznym większym niż 2% (zwłaszcza obszarów łuków poziomych), rejonów skrzyżowań (wraz z obszarami ich oddziaływania).
Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze wzorem:
P = CO + GO
P – Łączna ilość punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę
C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 60%
G0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną, w kryterium „czas reakcji Wykonawcy” 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta
i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2023/2024 na zadanie nr 1, 2, 3 i 4. Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na cztery zadania obejmujące poszczególne wydzielone obszary gminy.
1. Odśnieżanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Choroszcz zgodnie z załączonym wykazem dróg i ulic I-ej i II-giej kolejności odśnieżania oraz określonych standardów odśnieżania - szacunkowa ilość wynosi w:
1.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 110 godzin,
- zadaniu nr 2 - 170 godzin,
- zadaniu nr 3 - 120 godzin.
- zadaniu nr 4 - 90 godzin.
1.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 110 godzin,
- zadaniu nr 2 - 170 godzin,
- zadaniu nr 3 - 120 godzin.
- zadaniu nr 4 - 90 godzin.


a) gminnych, według załączonych map i wykazów – dróg oraz ulic – miasta i gminy Choroszcz - załączniki nr 10 – 16 do Specyfikacji Warunków Zamówienia zwana dalej także SWZ;
2. Zwalczanie śliskości zimowej - szacunkowa ilość wynosi w:
2.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 75 godzin,
- zadaniu nr 2 - 60 godzin,
- zadaniu nr 3 - 80 godzin.
- zadaniu nr 4 - 45 godzin.

2.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 75 godzin,
- zadaniu nr 2 - 60 godzin,
- zadaniu nr 3 - 80 godzin.
- zadaniu nr 4 - 45 godzin.

a) poprzez posypywanie 20% mieszanką piaskowo-solną - szacunkowa ilość mieszanki wynosi w:
2.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 105 m3,
- zadaniu nr 2 – 170 m3,
- zadaniu nr 3 - 120 m3.
- zadaniu nr 4 - 80 m3.

2.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 105 m3,
- zadaniu nr 2 – 170 m3,
- zadaniu nr 3 - 130 m3.
- zadaniu nr 4 - 80 m3.

b) poprzez posypywanie piaskiem - szacunkowa ilość piasku wynosi w:
2.1w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 40 m3,
- zadaniu nr 2 – 45 m3,
- zadaniu nr 3 - 60 m3.
- zadaniu nr 4 - 60 m3.

2.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 40 m3,
- zadaniu nr 2 – 46 m3,
- zadaniu nr 3 - 60 m3.
- zadaniu nr 4 - 60 m3.

c) według określonych standardów i kolejności utrzymania dróg
- gminnych, według załączonych map i wykazów – dróg oraz ulic – miasta i gminy Choroszcz - załączniki nr 10 – 16 do SWZ;

3. Wywiezienie zalegającego śniegu z terenów dróg, ulic, placów, skwerów wskazanych przez Zamawiającego – na każdorazowe żądanie Zamawiającego (uwaga: zapewnienie miejsca do składowania wywożonego śniegu należy do obowiązków Wykonawcy) szacunkowa ilość wynosi w:

3.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 20 godzin,
- zadaniu nr 2 – 25 godzin,
- zadaniu nr 3 - 20 godzin.
- zadaniu nr 4 - 20 godzin.

3.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 30 godzin,
- zadaniu nr 2 – 35 godzin,
- zadaniu nr 3 - 30 godzin.
- zadaniu nr 4 - 20 godzin.

Ilości w/w są ilościami szacunkowymi służącymi do oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych rodzajów usług w ciągu trwania realizacji usługi w zależności od warunków atmosferycznych, których nie można przewidzieć na dzień ogłoszenia przedmiotowego postępowania.

a) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac określonych w punktach: 1 i 2 ze szczególną starannością i dbałością o wykonanie ich we właściwym terminie w rejonach mostów, wiaduktów, przepustów, pętli i zatok autobusowych, odcinków dróg i ulic w rejonach przystanków autobusowych, tras kursowania komunikacji zbiorowej, tras kursowania autobusów dowożących dzieci do szkół, odcinków dróg przebiegających przez tereny leśne, odcinków dróg i ulic o pochyleniu podłużnym większym niż 4% (zwłaszcza obszarów łuków pionowych), odcinków dróg i ulic o pochyleniu poprzecznym większym niż 2% (zwłaszcza obszarów łuków poziomych), rejonów skrzyżowań (wraz z obszarami ich oddziaływania).
Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze wzorem:
P = CO + GO
P – Łączna ilość punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę
C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 60%
G0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną, w kryterium „czas reakcji Wykonawcy” 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta
i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2023/2024 na zadanie nr 1, 2, 3 i 4. Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na cztery zadania obejmujące poszczególne wydzielone obszary gminy.
1. Odśnieżanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Choroszcz zgodnie z załączonym wykazem dróg i ulic I-ej i II-giej kolejności odśnieżania oraz określonych standardów odśnieżania - szacunkowa ilość wynosi w:
1.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 110 godzin,
- zadaniu nr 2 - 170 godzin,
- zadaniu nr 3 - 120 godzin.
- zadaniu nr 4 - 90 godzin.
1.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 110 godzin,
- zadaniu nr 2 - 170 godzin,
- zadaniu nr 3 - 120 godzin.
- zadaniu nr 4 - 90 godzin.


a) gminnych, według załączonych map i wykazów – dróg oraz ulic – miasta i gminy Choroszcz - załączniki nr 10 – 16 do Specyfikacji Warunków Zamówienia zwana dalej także SWZ;
2. Zwalczanie śliskości zimowej - szacunkowa ilość wynosi w:
2.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 75 godzin,
- zadaniu nr 2 - 60 godzin,
- zadaniu nr 3 - 80 godzin.
- zadaniu nr 4 - 45 godzin.

2.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 75 godzin,
- zadaniu nr 2 - 60 godzin,
- zadaniu nr 3 - 80 godzin.
- zadaniu nr 4 - 45 godzin.

a) poprzez posypywanie 20% mieszanką piaskowo-solną - szacunkowa ilość mieszanki wynosi w:
2.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 105 m3,
- zadaniu nr 2 – 170 m3,
- zadaniu nr 3 - 120 m3.
- zadaniu nr 4 - 80 m3.

2.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 105 m3,
- zadaniu nr 2 – 170 m3,
- zadaniu nr 3 - 130 m3.
- zadaniu nr 4 - 80 m3.

b) poprzez posypywanie piaskiem - szacunkowa ilość piasku wynosi w:
2.1w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 40 m3,
- zadaniu nr 2 – 45 m3,
- zadaniu nr 3 - 60 m3.
- zadaniu nr 4 - 60 m3.

2.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 40 m3,
- zadaniu nr 2 – 46 m3,
- zadaniu nr 3 - 60 m3.
- zadaniu nr 4 - 60 m3.

c) według określonych standardów i kolejności utrzymania dróg
- gminnych, według załączonych map i wykazów – dróg oraz ulic – miasta i gminy Choroszcz - załączniki nr 10 – 16 do SWZ;

3. Wywiezienie zalegającego śniegu z terenów dróg, ulic, placów, skwerów wskazanych przez Zamawiającego – na każdorazowe żądanie Zamawiającego (uwaga: zapewnienie miejsca do składowania wywożonego śniegu należy do obowiązków Wykonawcy) szacunkowa ilość wynosi w:

3.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 20 godzin,
- zadaniu nr 2 – 25 godzin,
- zadaniu nr 3 - 20 godzin.
- zadaniu nr 4 - 20 godzin.

3.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 30 godzin,
- zadaniu nr 2 – 35 godzin,
- zadaniu nr 3 - 30 godzin.
- zadaniu nr 4 - 20 godzin.

Ilości w/w są ilościami szacunkowymi służącymi do oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych rodzajów usług w ciągu trwania realizacji usługi w zależności od warunków atmosferycznych, których nie można przewidzieć na dzień ogłoszenia przedmiotowego postępowania.

a) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac określonych w punktach: 1 i 2 ze szczególną starannością i dbałością o wykonanie ich we właściwym terminie w rejonach mostów, wiaduktów, przepustów, pętli i zatok autobusowych, odcinków dróg i ulic w rejonach przystanków autobusowych, tras kursowania komunikacji zbiorowej, tras kursowania autobusów dowożących dzieci do szkół, odcinków dróg przebiegających przez tereny leśne, odcinków dróg i ulic o pochyleniu podłużnym większym niż 4% (zwłaszcza obszarów łuków pionowych), odcinków dróg i ulic o pochyleniu poprzecznym większym niż 2% (zwłaszcza obszarów łuków poziomych), rejonów skrzyżowań (wraz z obszarami ich oddziaływania).
Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze wzorem:
P = CO + GO
P – Łączna ilość punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę
C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 60%
G0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną, w kryterium „czas reakcji Wykonawcy” 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta
i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2023/2024 na zadanie nr 1, 2, 3 i 4. Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na cztery zadania obejmujące poszczególne wydzielone obszary gminy.
1. Odśnieżanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Choroszcz zgodnie z załączonym wykazem dróg i ulic I-ej i II-giej kolejności odśnieżania oraz określonych standardów odśnieżania - szacunkowa ilość wynosi w:
1.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 110 godzin,
- zadaniu nr 2 - 170 godzin,
- zadaniu nr 3 - 120 godzin.
- zadaniu nr 4 - 90 godzin.
1.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 110 godzin,
- zadaniu nr 2 - 170 godzin,
- zadaniu nr 3 - 120 godzin.
- zadaniu nr 4 - 90 godzin.


a) gminnych, według załączonych map i wykazów – dróg oraz ulic – miasta i gminy Choroszcz - załączniki nr 10 – 16 do Specyfikacji Warunków Zamówienia zwana dalej także SWZ;
2. Zwalczanie śliskości zimowej - szacunkowa ilość wynosi w:
2.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 75 godzin,
- zadaniu nr 2 - 60 godzin,
- zadaniu nr 3 - 80 godzin.
- zadaniu nr 4 - 45 godzin.

2.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 75 godzin,
- zadaniu nr 2 - 60 godzin,
- zadaniu nr 3 - 80 godzin.
- zadaniu nr 4 - 45 godzin.

a) poprzez posypywanie 20% mieszanką piaskowo-solną - szacunkowa ilość mieszanki wynosi w:
2.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 105 m3,
- zadaniu nr 2 – 170 m3,
- zadaniu nr 3 - 120 m3.
- zadaniu nr 4 - 80 m3.

2.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 105 m3,
- zadaniu nr 2 – 170 m3,
- zadaniu nr 3 - 130 m3.
- zadaniu nr 4 - 80 m3.

b) poprzez posypywanie piaskiem - szacunkowa ilość piasku wynosi w:
2.1w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 40 m3,
- zadaniu nr 2 – 45 m3,
- zadaniu nr 3 - 60 m3.
- zadaniu nr 4 - 60 m3.

2.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 40 m3,
- zadaniu nr 2 – 46 m3,
- zadaniu nr 3 - 60 m3.
- zadaniu nr 4 - 60 m3.

c) według określonych standardów i kolejności utrzymania dróg
- gminnych, według załączonych map i wykazów – dróg oraz ulic – miasta i gminy Choroszcz - załączniki nr 10 – 16 do SWZ;

3. Wywiezienie zalegającego śniegu z terenów dróg, ulic, placów, skwerów wskazanych przez Zamawiającego – na każdorazowe żądanie Zamawiającego (uwaga: zapewnienie miejsca do składowania wywożonego śniegu należy do obowiązków Wykonawcy) szacunkowa ilość wynosi w:

3.1 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r godz. 24.00
- zadaniu nr 1 - 20 godzin,
- zadaniu nr 2 – 25 godzin,
- zadaniu nr 3 - 20 godzin.
- zadaniu nr 4 - 20 godzin.

3.2 w okresie od dnia 01.01.2024 r godz. 00.00 do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- zadaniu nr 1 - 30 godzin,
- zadaniu nr 2 – 35 godzin,
- zadaniu nr 3 - 30 godzin.
- zadaniu nr 4 - 20 godzin.

Ilości w/w są ilościami szacunkowymi służącymi do oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych rodzajów usług w ciągu trwania realizacji usługi w zależności od warunków atmosferycznych, których nie można przewidzieć na dzień ogłoszenia przedmiotowego postępowania.

a) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac określonych w punktach: 1 i 2 ze szczególną starannością i dbałością o wykonanie ich we właściwym terminie w rejonach mostów, wiaduktów, przepustów, pętli i zatok autobusowych, odcinków dróg i ulic w rejonach przystanków autobusowych, tras kursowania komunikacji zbiorowej, tras kursowania autobusów dowożących dzieci do szkół, odcinków dróg przebiegających przez tereny leśne, odcinków dróg i ulic o pochyleniu podłużnym większym niż 4% (zwłaszcza obszarów łuków pionowych), odcinków dróg i ulic o pochyleniu poprzecznym większym niż 2% (zwłaszcza obszarów łuków poziomych), rejonów skrzyżowań (wraz z obszarami ich oddziaływania).
Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze wzorem:
P = CO + GO
P – Łączna ilość punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę
C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 60%
G0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną, w kryterium „czas reakcji Wykonawcy” 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakacji wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje tego warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje tego warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, od dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic o łącznej wartości min. 30 000 brutto zł;

b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami które skieruje do realizacji zamówienia publicznego:

- co najmniej 2 operatorów piaskarki dla każdego zadania
- co najmniej 2 operatorów pługów lekkich lub średnich dla każdego zadania
- co najmniej 1 operatora pługów ciężkich dla każdego zadania
- co najmniej 1 osobą pełniącą nadzór wykonywanych usług

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty obejmujące wszystkie zadania objęte zamówieniem Zamawiający dopuszcza dysponowanie przez Wykonawcę następującymi osobami tj.;
- co najmniej 4 operatorów piaskarki
- co najmniej 4 operatorów pługów lekkich lub średnich
- co najmniej 2 operatorów pługów ciężkich
- co najmniej 1 osobą pełniącą nadzór wykonywanych usług.
c) wykaże, że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania tj.
- co najmniej po 2 piaskarki dla każdego zadania,
- co najmniej po 2 pługi lekkie lub średnie dla każdego zadania,
- co najmniej po 1 pługu ciężkim dla każdego zadania
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty obejmujące wszystkie zadania objęte zamówieniem Zamawiający dopuszcza dysponowanie przez Wykonawcę następującym niezbędnym sprzętem do wykonania zadania tj.;
- co najmniej 4 piaskarki,
- co najmniej 4 pługi lekkie lub średnie,
- co najmniej 2 pługi ciężkie
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej [sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ];
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy [sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ];
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie usługami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ];
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami [sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ].

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Oferta musi zawierać:
1) Wypełniony Formularz Ofertowy [sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ];
2) W przypadku zamiaru powierzania wykonania zamówienia podwykonawcom – informację na temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom i podanie nazw (firm) podwykonawców (jeżeli są już znani) w Formularzu Ofertowym;
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby [sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ];
4) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu [wymienione w Rozdz. VII SWZ];
5) Jeżeli ofertę składa pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące udostępnienia zasobów – jeżeli dotyczy [sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5a do SWZ];
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy [sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ].

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2000 zł na każde zadanie.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. pieniądzu wpłaconym na rachunek bankowy zamawiającego Nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595
Uwaga: na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – postępowanie na Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2023/2024 na zadanie nr …….,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium w takiej sytuacji powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, opatrzony podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.
Dokument ten nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona.
6. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy [sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ].
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy:
1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy:
a) gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku
ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług – o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku;
b) cen materiałów lub kosztów Związanych z realizacją zamówienia
- jeżeli w/w zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;
4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:10

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), wyklucza się:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014'' albo wpisanego na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy wymienionej w ust.2, zwaną dalej „listą” na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
i rozporządzeniu nr 269//2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.