eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubliniec › Dostawa wyposażenia na potrzeby powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu przy ulicy E. Cyrana 10Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia na potrzeby powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu przy ulicy E. Cyrana 10

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubliniecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152180843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Lubliniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-700

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 35 10 500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-publiczne@lubliniec.starostwo.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/kontakt.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia na potrzeby powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu przy ulicy E. Cyrana 10

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4936300-5dfc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020084/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa wyposażenia na potrzeby powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu przy ul. E. Cyrana 10

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/procurements

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/procurements

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego, dostępnego pod adresem: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/.
2) Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z systemu: https://pomoc.e-zp.finn.pl/.
3) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z postanowieniami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.272.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu przy ulicy E. Cyrana 10, realizowana w ramach zadania:

ZADANIE NR I - WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W SPRZĘT

2) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (dla ZADANIA NR I) określa załącznik nr 2 do SWZ.

3) Zaoferowany przez wykonawcę sprzęt, który wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej lub sanitarnej powinien być zgodny z zaprojektowaną w powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy instalacją elektryczną i sanitarną udostępnioną w załącznikach:
a) Projekt techniczny instalacji elektrycznej – załącznik nr 7 do SWZ
b) Projekt techniczny instalacji sanitarnej – załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30213100-6 - Komputery przenośne

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

38652000-0 - Projektory filmowe

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

32324300-3 - Urządzenia telewizyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: DLA ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1) Cena (P1) 60 %

2) Okres gwarancji (P2) 40 %

Razem (P) 100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 60,00 pkt.

Waga - 60%

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:


Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)
Wartość punktowa = --------------------------------------------- x 100 pkt x waga
Cena badanej oferty (brutto)

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbą punktów (100 pkt). Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem obliczania punktów).

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Okres gwarancji” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 40,00 pkt.
Waga - 40%

Zamawiający ustala minimalny 24-miesięczny okres gwarancji.

Dla kryterium ,, Okres gwarancji” (odpowiednio dla ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) wykonawca, który pozostanie przy minimalnym 24-miesięcznym okresie gwarancji otrzyma 0 pkt.
b) wykonawca, który pozostanie przy minimalnym 30-miesięcznym okresie gwarancji otrzyma 20 pkt.
c) wykonawca, który zadeklaruje 36-miesięczny okres gwarancji otrzyma 40 pkt.

Kryterium „Okres gwarancji”, będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 8.1 Formularza ofertowego (odpowiednio dla ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III,
ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V).

UWAGA:
Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek okresu gwarancji, wskazanie innego okres gwarancji niż 24, 30 lub 36 miesięcy, uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę minimalnego okresu gwarancji, tj. 24-miesięcy.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Okres gwarancji – P2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu przy ulicy E. Cyrana 10, realizowana w ramach zadania:

ZADANIE NR II - WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ SAL

2) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (dla ZADANIA NR II) określa załącznik nr 2 do SWZ.

3) Zaoferowany przez wykonawcę sprzęt, który wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej lub sanitarnej powinien być zgodny z zaprojektowaną w powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy instalacją elektryczną i sanitarną udostępnioną w załącznikach:
a) Projekt techniczny instalacji elektrycznej – załącznik nr 7 do SWZ
b) Projekt techniczny instalacji sanitarnej – załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44421000-7 - Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

39113100-8 - Fotele

39112000-0 - Krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: DLA ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1) Cena (P1) 60 %

2) Okres gwarancji (P2) 40 %

Razem (P) 100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 60,00 pkt.

Waga - 60%

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:


Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)
Wartość punktowa = ---------------------------------------------- x 100 pkt x waga
Cena badanej oferty (brutto)

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbą punktów (100 pkt). Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem obliczania punktów).

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Okres gwarancji” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 40,00 pkt.
Waga - 40%

Zamawiający ustala minimalny 24-miesięczny okres gwarancji.

Dla kryterium ,, Okres gwarancji” (odpowiednio dla ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) wykonawca, który pozostanie przy minimalnym 24-miesięcznym okresie gwarancji otrzyma 0 pkt.
b) wykonawca, który pozostanie przy minimalnym 30-miesięcznym okresie gwarancji otrzyma 20 pkt.
c) wykonawca, który zadeklaruje 36-miesięczny okres gwarancji otrzyma 40 pkt.

Kryterium „Okres gwarancji”, będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 8.1 Formularza ofertowego (odpowiednio dla ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III,
ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V).

UWAGA:
Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek okresu gwarancji, wskazanie innego okres gwarancji niż 24, 30 lub 36 miesięcy, uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę minimalnego okresu gwarancji, tj. 24-miesięcy.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Okres gwarancji – P2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu przy ulicy E. Cyrana 10, realizowana w ramach zadania:

ZADANIE NR III - WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ W SPRZĘT REHABILITACYJNO-USPRAWNIAJĄCY

2) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (dla ZADANIA NR III) określa załącznik nr 2 do SWZ.

3) Zaoferowany przez wykonawcę sprzęt, który wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej lub sanitarnej powinien być zgodny z zaprojektowaną w powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy instalacją elektryczną i sanitarną udostępnioną w załącznikach:
a) Projekt techniczny instalacji elektrycznej – załącznik nr 7 do SWZ
b) Projekt techniczny instalacji sanitarnej – załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33155000-1 - Przyrządy do fizykoterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: DLA ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1) Cena (P1) 60 %

2) Okres gwarancji (P2) 40 %

Razem (P) 100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 60,00 pkt.

Waga - 60%

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:


Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)
Wartość punktowa =----------------------------------------------- x 100 pkt x waga
Cena badanej oferty (brutto)

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbą punktów (100 pkt). Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem obliczania punktów).

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Okres gwarancji” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 40,00 pkt.
Waga - 40%

Zamawiający ustala minimalny 24-miesięczny okres gwarancji.

Dla kryterium ,, Okres gwarancji” (odpowiednio dla ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) wykonawca, który pozostanie przy minimalnym 24-miesięcznym okresie gwarancji otrzyma 0 pkt.
b) wykonawca, który pozostanie przy minimalnym 30-miesięcznym okresie gwarancji otrzyma 20 pkt.
c) wykonawca, który zadeklaruje 36-miesięczny okres gwarancji otrzyma 40 pkt.

Kryterium „Okres gwarancji”, będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 8.1 Formularza ofertowego (odpowiednio dla ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III,
ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V).

UWAGA:
Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek okresu gwarancji, wskazanie innego okres gwarancji niż 24, 30 lub 36 miesięcy, uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę minimalnego okresu gwarancji, tj. 24-miesięcy.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Okres gwarancji – P2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu przy ulicy E. Cyrana 10, realizowana w ramach zadania:

ZADANIE NR IV - WYPOSAŻENIE KUCHNI

2) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (dla ZADANIA NR IV) określa załącznik nr 2 do SWZ.

3) Zaoferowany przez wykonawcę sprzęt, który wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej lub sanitarnej powinien być zgodny z zaprojektowaną w powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy instalacją elektryczną i sanitarną udostępnioną w załącznikach:
a) Projekt techniczny instalacji elektrycznej – załącznik nr 7 do SWZ
b) Projekt techniczny instalacji sanitarnej – załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42513200-7 - Urządzenia chłodnicze

39200000-4 - Wyposażenie domowe

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

44410000-7 - Artykuły łazienkowe i kuchenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: DLA ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1) Cena (P1) 60 %

2) Okres gwarancji (P2) 40 %

Razem (P) 100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 60,00 pkt.

Waga - 60%

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:


Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)
Wartość punktowa =----------------------------------------------- x 100 pkt x waga
Cena badanej oferty (brutto)

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbą punktów (100 pkt). Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem obliczania punktów).

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Okres gwarancji” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 40,00 pkt.
Waga - 40%

Zamawiający ustala minimalny 24-miesięczny okres gwarancji.

Dla kryterium ,, Okres gwarancji” (odpowiednio dla ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) wykonawca, który pozostanie przy minimalnym 24-miesięcznym okresie gwarancji otrzyma 0 pkt.
b) wykonawca, który pozostanie przy minimalnym 30-miesięcznym okresie gwarancji otrzyma 20 pkt.
c) wykonawca, który zadeklaruje 36-miesięczny okres gwarancji otrzyma 40 pkt.

Kryterium „Okres gwarancji”, będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 8.1 Formularza ofertowego (odpowiednio dla ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III,
ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V).

UWAGA:
Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek okresu gwarancji, wskazanie innego okres gwarancji niż 24, 30 lub 36 miesięcy, uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę minimalnego okresu gwarancji, tj. 24-miesięcy.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Okres gwarancji – P2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu przy ulicy E. Cyrana 10, realizowana w ramach zadania:

ZADANIE NR V - WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI

2) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (dla ZADANIA NR V) określa załącznik nr 2 do SWZ.

3) Zaoferowany przez wykonawcę sprzęt, który wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej lub sanitarnej powinien być zgodny z zaprojektowaną w powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy instalacją elektryczną i sanitarną udostępnioną w załącznikach:
a) Projekt techniczny instalacji elektrycznej – załącznik nr 7 do SWZ
b) Projekt techniczny instalacji sanitarnej – załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44410000-7 - Artykuły łazienkowe i kuchenne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39713211-5 - Urządzenia do suszenia i prasowania

39713500-8 - Żelazka elektryczne

42716120-5 - Pralki

42716200-0 - Suszarki

39712210-1 - Suszarki do włosów

42514000-2 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

39713430-6 - Odkurzacze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: DLA ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1) Cena (P1) 60 %

2) Okres gwarancji (P2) 40 %

Razem (P) 100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 60,00 pkt.

Waga - 60%

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:


Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)
Wartość punktowa =----------------------------------------------- x 100 pkt x waga
Cena badanej oferty (brutto)

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbą punktów (100 pkt). Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem obliczania punktów).

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Okres gwarancji” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 40,00 pkt.
Waga - 40%

Zamawiający ustala minimalny 24-miesięczny okres gwarancji.

Dla kryterium ,, Okres gwarancji” (odpowiednio dla ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) wykonawca, który pozostanie przy minimalnym 24-miesięcznym okresie gwarancji otrzyma 0 pkt.
b) wykonawca, który pozostanie przy minimalnym 30-miesięcznym okresie gwarancji otrzyma 20 pkt.
c) wykonawca, który zadeklaruje 36-miesięczny okres gwarancji otrzyma 40 pkt.

Kryterium „Okres gwarancji”, będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 8.1 Formularza ofertowego (odpowiednio dla ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III,
ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V).

UWAGA:
Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek okresu gwarancji, wskazanie innego okres gwarancji niż 24, 30 lub 36 miesięcy, uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę minimalnego okresu gwarancji, tj. 24-miesięcy.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Okres gwarancji – P2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z postanowieniami SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z postanowieniami SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami paragrafu 10 projektu umowy (odpowiednio dla ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV, ZADANIA NR V) - załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/procurements

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ZADANIE NR I
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w nieprzekraczalnym terminie do dnia
06 grudnia 2023r. z zastrzeżeniem, że miejsce wykonania zamówienia zostanie udostępnione wykonawcy po 27 listopada 2023r.

ZADANIE NR II
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w nieprzekraczalnym terminie do dnia
06 grudnia 2023r. z zastrzeżeniem, że miejsce wykonania zamówienia zostanie udostępnione wykonawcy po 27 listopada 2023r.

ZADANIE NR III
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w nieprzekraczalnym terminie do dnia
06 grudnia 2023r. z zastrzeżeniem, że miejsce wykonania zamówienia zostanie udostępnione wykonawcy po 27 listopada 2023r.

ZADANIE NR IV
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w nieprzekraczalnym terminie do dnia
06 grudnia 2023r. z zastrzeżeniem, że miejsce wykonania zamówienia zostanie udostępnione wykonawcy po 27 listopada 2023r.

ZADANIE NR V
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w nieprzekraczalnym terminie do dnia
06 grudnia 2023r. z zastrzeżeniem, że miejsce wykonania zamówienia zostanie udostępnione wykonawcy po 27 listopada 2023r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.