eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › "Sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie"Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8133734188

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Rynek 1

1.11.4.) Miejscowość: Rzeszów

1.11.5.) Kod pocztowy: 35-064

1.11.6.) Województwo: podkarpackie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://bip.erzeszow.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62ac6d7a-52f0-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421039

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62ac6d7a-52f0-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
postępowania.
5. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych);
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej rozporządzeniem w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności) , z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W
przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się
jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-
Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@erzeszow.pl (nie
dotyczy składania ofert)).
9. W przypadku załączników, które są zgodnie z Pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z
wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby,
podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do
przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z
wszytym podpisem (typ wewnętrzny). ciąg dalszy w sekcji IX ogłoszenia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-D.271.167.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych: bazylia, bułka tarta, ciecierzyca sucha, cukier kryształ, cukier puder, cukier z wanilią, cynamon, chrupki kukurydziane, chrzan tarty w słoiku, curry, drożdże prasowane, dżem owocowy, herbata czarna liściasta, herbatka rozpuszczalna granulowana dla dzieci, imbir, jaja kurze, kakao holenderskie, kapusta kiszona, kasza bulgur, kasza gryczana, kasza gryczana biała, kasza jaglana, kasza jęczmienna, kasza kukurydziana, kasza manna, kminek mielony, kurkuma, liść laurowy, liść lubczyku, majeranek, makaron jajeczny, makaron razowy, makaron sojowy, mąka gryczana, mąka pszenna, mąka ryżowa, mąka ziemniaczana, miód naturalny, ogórki kiszone, olej uniwersalny, oliwa z oliwek, oregano, papryka słodka, passata pomidorowa, pestki dyni, pestki słonecznika, pieprz czarny mielony, pieprz cytrynowy, pieprz ziołowy, płatki jaglane, płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki ryżowe, proszek do pieczenia, przecier pomidorowy, rodzynki, rozmaryn, rozpuszczalna kawa, ryż brązowy, ryż długoziarnisty, soczewica, soda oczyszczona, sól jodowana, suszone pomidory, tymianek, woda źródlana gazowana, woda źródlana niegazowana, zacierka, ziele angielskie, zioła prowansalskie, żurek.
Wielkość/Zakres:
Bazylia – 900 szt., bułka tarta – 280 szt., ciecierzyca sucha – 270 szt., cukier kryształ – 3500 kg., cukier puder – 280 szt., cukier z wanilią – 3590 szt., cynamon – 680 szt., chrupki kukurydziane – 7400 szt., chrzan tarty w słoiku – 200 szt., curry – 160 szt., drożdże prasowane – 310 szt., dżem owocowy – 2200 szt., herbata czarna liściasta – 1000 szt., herbatka rozpuszczalna granulowana dla dzieci – 5 szt., imbir – 70 szt., jaja kurze – 63200 szt., kakao holenderskie – 1000 szt., kapusta kiszona – 1200 kg, kasza bulgur – 540 szt., kasza gryczana – 980 szt., kasza gryczana biała – 2 szt., kasza jaglana – 510 szt., kasza jęczmienna – 1215 szt., kasza kukurydziana – 470 szt., kasza manna – 380 kg., kminek mielony – 1400 szt., kurkuma – 50 szt., liść laurowy – 1500 szt., liść lubczyku – 150 szt., majeranek – 990 szt., makaron jajeczny – 5110 szt., makaron razowy – 2 szt., makaron sojowy – 2 szt., mąka gryczana – 4 kg, mąka pszenna – 2200 kg, mąka ryżowa – 2 kg, mąka ziemniaczana – 380 kg, miód naturalny – 310 szt., ogórki kiszone – 3450 kg, olej uniwersalny – 1000 szt., oliwa z oliwek – 250 szt., oregano – 520 szt., papryka słodka – 1980 szt., passata pomidorowa- 1800 szt., pestki dyni – 50 szt., pestki słonecznika – 240 szt., pieprz czarny mielony – 1560 szt., pieprz cytrynowy – 170 szt., pieprz ziołowy – 1935 szt., płatki jaglane – 420 szt., płatki jęczmienne – 700 szt., płatki kukurydziane – 1900 szt., płatki owsiane – 1300 szt., płatki ryżowe – 1725 szt., proszek do pieczenia – 500 szt., przecier pomidorowy – 5530 szt., rodzynki – 220 szt., rozmaryn – 100 szt., rozpuszczalna kawa – 600 szt., ryż brązowy – 2 szt., ryż długoziarnisty – 1700 kg, soczewica – 1700 szt., soda oczyszczona – 70 szt., sól jodowana – 800 kg, suszone pomidory – 590 szt., tymianek – 430 szt., woda źródlana gazowana – 1930 szt., woda źródlana niegazowana – 22050 szt., zacierka – 880 szt., ziele angielskie – 1700 szt., zioła prowansalskie – 490 szt., żurek. – 1630 szt.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w dniach i godzinach pracy żłobków na podstawie zamówień składanych pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Przez dni robocze rozumieć należy dni od poniedziałku do piątku w godzinach pracy każdego ze żłobków wymienionych w §2 ust. 4 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
W przypadku, gdy dzień następujący po złożeniu zamówienia będzie dniem wolnym od pracy należy przyjąć, że pierwszym/drugim/trzecim dniem następującym po dniu złożenia zamówienia będzie odpowiednio kolejny najbliższy dzień roboczy.
Realizując dostawy we wskazanym powyżej terminie Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że zamówienia składane będą odrębnie przez każdy z żłobków wymienionych w §2 ust. 4 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający wymaga dostarczenia towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, iż jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy) zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych, tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w formularzu OFERTA (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
2.1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik do specyfikacji (dostępny w oddzielnym pliku)
2.2. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikiem

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji:
a) Rodzaj i maksymalna wartość opcji: Prawem opcji jest możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego o którym mowa w § 1 ust.3 wzoru umowy na warunkach umowy o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg rozliczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy z zastrzeżeniem że zakres opcji nie może przekroczyć 30% ilości artykułów, o których mowa w § 1 ust.3 wzoru umowy. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji, polegającego na możliwości kupna w ramach umowy i na warunkach umowy do 30 % ilości artykułów, o których mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy oraz łączne wynagrodzenie z tytułu prawa opcji nie może przekroczyć kwoty 132 529,68 zł netto.

b) Okoliczności skorzystania z opcji: Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Sprzedawcy w formie pisemnej. Ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.

Ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga żadnych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga żadnego podmiotowego środka dowodowego

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga żadnego przedmiotowego środka dowodowego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz OFERTA
2) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby w
celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do
jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostępniający zasoby
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu OFERTA i/lub druku zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt.b);
b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego
zasoby. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do OFERTY tłumaczenie niniejszych dokumentów na
język polski ;
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: - Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik, - ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści
wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), - umocowanie które nie wynika z ppkt. 2 a) i b)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i Oświadczenia wskazane w sekcji V pkt 5.5; Ogłoszenia. Pozostałe
dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą stanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
7. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została
wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany w projektowanych postanowieniach umowy w stosunku do treści oferty, które zostały
szczegółowo opisane w PPU.
1. Kupujący przewiduje zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w §2 ust 4,
ograniczenia zakresu umowy, zmiany ceny za całość przedmiotu zamówienia po rozliczeniu zgodnie z cenami
jednostkowymi w złożonych formularzach cenowych. Zmiana jest dopuszczalna w przypadku stanu zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii oraz innych zdarzeń losowych w szczególności
w przypadku zawieszenia nauki stacjonarnej w żłobkach, zamknięcia żłobków, skierowania poszczególnych grup w
żłobkach na kwarantannę lub objęcie kwarantanną dzieci korzystających z obiadów a także w przypadku zamknięcia kuchni
w żłobkach lub braku możliwości realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron.
2. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o zmianę umowy. W celu dokonania zmiany umowy, jeżeli przepisy prawa
nie stanowią inaczej, Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14
dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
3. Wniosek o zmianę umowy, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy,
4) pisemne uzasadnienie potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
4. Kupujący dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji
umowy - w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy cena zostanie zmodyfikowana proporcjonalnie
do zmiany stawki podatku VAT.
5. Kupujący dopuszcza waloryzację cen/y jednostkowych/ej według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla
żywności opublikowanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Jeżeli w Monitorze Polskim nie będzie opublikowany
wskaźnik wzrostu cen któregokolwiek z artykułów, wzrost ceny będzie dokonany w oparciu o ogólny wskaźnik cen towarów i
usług konsumpcyjnych opublikowany w Monitorze Polskim a w razie jego braku w innym publikatorze publicznie dostępnym.
Zmiana ta nie może przekroczyć maksymalnej wartości wskaźnika.
6. Waloryzacja o której mowa w ust. 5 jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:
1) złożenia pisemnego wniosku przez Sprzedawcę wraz z dokumentem wymienionym w ust.5, zawierającego wskaźniki
cenowe,
2) najwcześniej po upływie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy,
3) zmiany wskaźnika o co najmniej 10% w stosunku do cen/y wskazanych/ej w załączniku nr 1 do umowy.
4) przedłożenie Kupującemu zestawienia faktur z zakupu przez Kupującego artykułów po dacie opublikowania wskaźnika o
którym mowa w ust.5.
7. Waloryzację przeprowadza się w oparciu o wskaźnik/i cen, o którym/ch mowa w ust.5 za miesiąc poprzedzający złożenie
wniosku, w odniesieniu do cen wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, ale nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od
daty zawarcia umowy .
8. Kupujący może żądać zmiany w zakresie obniżenia wynagrodzenia w przypadku obniżenia ceny artykułów spożywczych.
Zmiana powyższa winna być dokonana z odpowiednim zastosowaniem przepisów ust 5-9.
9. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień ust 5-8
wynosi 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1.
10. Sprzedający którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust.5-7, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Sprzedającego.
Ze względu na limit znaków pozostałe informacje dotyczące zmian zawarto w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2. Postępowanie jest prowadzone dla jednostki – Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie:
1)Dot. pkt. 1.2. Sekcji I "Zamawiający" dane dotyczą podmiotu prowadzącego postępowanie tj. Gmina Miasto Rzeszów -Urząd Miasta Rzeszowa, a nie Zamawiającego na rzecz którego jest prowadzone postępowanie tj. Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie
2) Dot. pkt. 2.8. Sekcji II „Informacje podstawowe” - w związku brakiem możliwości wskazania numeru z planu postępowań Zamawiającego informujemy, że zamówienie zostało ujęte w planie postępowań Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie: Numer w Biuletynie Zamówień Publicznych pod którym został umieszczony plan to 2023/BZP00009577/06/P
Identyfikator pozycji planu: 1.2.3.
3. Zamawiający doprecyzowuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
4. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zawarte w zawarte w formularzu
OFERTA. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia składa powyższe oświadczenie
c.d. do sekcji III pkt 3.6 Ogłoszenia:
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy
do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie
tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w
podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia
oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale VIII i X SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.