eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa odczynników do badań parametrów krytycznychOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników do badań parametrów krytycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340517145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ujejskiego 75

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-168

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523655296

1.5.8.) Numer faksu: 523655752

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@biziel.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biziel.umk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników do badań parametrów krytycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d134099-5eae-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420997

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00150302/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa odczynników do badań parametrów krytycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.biziel.umk.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Wszelka korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem winna być
opatrzona numerem sprawy postępowania przetargowego.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności
składanie zapytań, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa przy użyciu platformy zakupowej -
https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings.
3.W sytuacjach awaryjnych,nieprzewidzianych(np. przerwa w funkcjonowaniu lub awaria strony
https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/ czy określonych w SWZ Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami
za pomocą poczty elektronicznej przetargi@biziel.pl.
4.W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca może skontaktować się z Centrum
Wsparcia Klienta Open Nexus Sp. z o.o. – dostawcy rozwiązania teleinformatycznego, pod numerem +48 22 101 02 02, email:
cwk@platformazakupowa.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert.
4.Ofertę, dokumenty, oświadczenia składa się w formie dokumentu elektronicznego, podpisane elektronicznym kwalifikowanym
podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z rozporządzeniem , o którym mowa w pkt 1.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-
168 Bydgoszcz, tel: 52/36 55 799, e-mail: kancelaria@biziel.pl, strona internetowa: www.biziel.umk.pl,
- inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75 jest Pani
Joanna Maciejewska, e-mail: inspektor.od@biziel.pl, tel: 52 / 36 55 136,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO,
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00209759/01 z dnia 2023-05-10
2023-05-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
− na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2 ,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZZ/70/D/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zadanie nr 1. Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne do badań parametrów krytycznych do wykonania 24 000 oznaczeń oraz najem urządzenia – 1 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium Waga kryterium
Cena. 60%.
Termin realizacji bieżącego zamówienia. 40%.
SPOSÓB OCENIANIA OFERT:
A) Kryterium: cena – wskaźnik C – obliczony będzie według wzoru:
C = ( Cn / Cb ) x 60
Gdzie:
Cn – oferta z najniższą ceną brutto.
Cb - cena brutto badanej oferty.
B) Kryterium: Termin realizacji bieżącego zamówienia – wskaźnik T – obliczony będzie według wzoru:
T = ( To / Tmax ) x 40
Ilość punktów przyznawanych w ramach To:
1) Termin realizacji bieżącego zamówienia - 7 dni roboczych – 0 pkt.
2) Termin realizacji bieżącego zamówienia - 6 dni roboczych – 20 pkt.
3) Termin realizacji bieżącego zamówienia - 5 dni roboczych – 50 pkt.
4) Termin realizacji bieżącego zamówienia - 4 dni robocze – 80 pkt.
5) Termin realizacji bieżącego zamówienia - do 3 dni roboczych – 100 pkt.
Uwaga:
Zaoferowanie terminu realizacji bieżącego zamówienia przez wykonawcę może nastąpić tylko w pełnych dniach. Wykonawca nie może zaproponować terminów np. w godzinach lub minutach lub sekundach lub łącznie w dniach i innych jednostkach
D) - Ocena oferty – wskaźnik O obliczony będzie według wzoru:
O = C + T
Gdzie:
O - ocena oferty.
C - cena.
T - termin realizacji bieżącego zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji bieżącego zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zadanie nr 2. Odczynniki oraz materiały eksploatacyjne do badań parametrów krytycznych do wykonania 4 800 oznaczeń oraz najem urządzenia – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium Waga kryterium
Cena. 60%.
Termin realizacji bieżącego zamówienia. 40%.
SPOSÓB OCENIANIA OFERT:
A) Kryterium: cena – wskaźnik C – obliczony będzie według wzoru:
C = ( Cn / Cb ) x 60
Gdzie:
Cn – oferta z najniższą ceną brutto.
Cb - cena brutto badanej oferty.
B) Kryterium: Termin realizacji bieżącego zamówienia – wskaźnik T – obliczony będzie według wzoru:
T = ( To / Tmax ) x 40
Ilość punktów przyznawanych w ramach To:
1) Termin realizacji bieżącego zamówienia - 7 dni roboczych – 0 pkt.
2) Termin realizacji bieżącego zamówienia - 6 dni roboczych – 20 pkt.
3) Termin realizacji bieżącego zamówienia - 5 dni roboczych – 50 pkt.
4) Termin realizacji bieżącego zamówienia - 4 dni robocze – 80 pkt.
5) Termin realizacji bieżącego zamówienia - do 3 dni roboczych – 100 pkt.
Uwaga:
Zaoferowanie terminu realizacji bieżącego zamówienia przez wykonawcę może nastąpić tylko w pełnych dniach. Wykonawca nie może zaproponować terminów np. w godzinach lub minutach lub sekundach lub łącznie w dniach i innych jednostkach
D) - Ocena oferty – wskaźnik O obliczony będzie według wzoru:
O = C + T
Gdzie:
O - ocena oferty.
C - cena.
T - termin realizacji bieżącego zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji bieżącego zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie:
- art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
- art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. z 2022 poz. 835).
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących środków dowodowych:
2.1. Odpisu lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2.2. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem w załączniku nr 5 do SWZ.
2.3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) - zgodnie z wzorem w załączniku nr 6 do SWZ.
2.4. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 PZP, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów, o których mowa w SWZ w Rozdziale III pkt. 2.
3. Podmioty zagraniczne.
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w SWZ Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument/dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SWZ Rozdział III pkt. 3 pkt.3.1. zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy określone w SWZ Rozdział III pkt. 3 ppkt. 3.1 stosuje się.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe:
1. Aktualny dokument dotyczący oferowanego przedmiotu zamówienia ( np. opisy techniczne, i/lub instrukcja i/lub wyciągi z instrukcji użytkowania i/lub inne dokumenty opisowe) – dotyczy przedmiotu dostawy i przedmiotu najmu.
2. Aktualny dokument dopuszczający do używania, tj. deklarację zgodności UE i/lub deklarację zgodności - dotyczy przedmiotu najmu.
3. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualny dokument dopuszczający do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, tzn: deklarację zgodności UE i/lub deklarację zgodności i/lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną – oświadczenie w tym zakresie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ – dotyczy zaoferowanych wyrobów medycznych - dotyczy przedmiotu dostawy
( odczynników - zgodnie z zał 1 do SWZ.)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Aktualny dokument dotyczący oferowanego przedmiotu zamówienia ( np. opisy techniczne, i/lub instrukcja i/lub wyciągi z instrukcji użytkowania i/lub inne dokumenty opisowe) – dotyczy przedmiotu dostawy i przedmiotu najmu.
2. Aktualny dokument dopuszczający do używania, tj. deklarację zgodności UE i/lub deklarację zgodności - dotyczy przedmiotu najmu.
3. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualny dokument dopuszczający do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, tzn: deklarację zgodności UE i/lub deklarację zgodności i/lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną – oświadczenie w tym zakresie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ – dotyczy zaoferowanych wyrobów medycznych - dotyczy przedmiotu dostawy
( odczynników - zgodnie z zał 1 do SWZ.)
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złoży przedmiotowe środki dowodowe, które będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z wzorem w załączniku nr 4 do SWZ.
2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ale tylko w sytuacji jeżeli wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów.
3. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub innego urzędowego rejestru. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo elektronicznej kopii poświadczonej przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
4. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1, nr 1A, nr 2 do SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego winno wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z wzorem w załączniku nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać wskazanie:
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
- także wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w SWZ w
Rozdziale III pkt. 1 ppkt. 1.1. oraz dokumenty/oświadczenia o których mowa w SWZ w Rozdziale III pkt. 2 składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy współpracy, która musi
być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia
6. W formularzu oferty należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają odpowiednie oświadczenie, o którym mowa w
SWZ – Rozdział III pkt. 1 ppkt. 1.5. jeżeli określono warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ – Rozdział II
pkt. 2 ppkt. 2).
8. Udostępnienie zasobów:
8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
8.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
Zamawiający będzie badał podstawy wykluczenia przewidziane w SWZ – Rozdział XX.
8.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
8.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w przepisach prawa, w tym w ustawie prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 455 ustawy pzp, na zasadach określonych w tych przepisach,
2) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy produktami/wyrobami zamiennymi, przy zachowaniu parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z produktami/wyrobami będącymi przedmiotem dostawy i cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku czasowej lub trwałej niedostępności produktów/wyrobów określonych w umowie, w tym w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy; Wykonawca zobowiązany jest do wykazania zaistnienia ww. okoliczności,
3) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy, produktami/wyrobami zamiennymi przy zachowaniu parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z produktami/wyrobami będącymi przedmiotem dostawy i cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku wprowadzenia nowego produktu/wyrobu stanowiącego odpowiednik produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy,
4) wymiany urządzenia będącego przedmiotem najmu/przedmiotu najmu w sytuacji, gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany (udoskonalony), z zastrzeżeniem, iż nie może to spowodować pogorszenia parametrów urządzenia i nie może to spowodować ograniczenia zakresu jego zastosowania oraz nie spowoduje to podwyższenia ceny najmu,
5) wymiany przedmiotu najmu na inny o nie gorszych parametrach i zakresie zastosowania w przypadku wystąpienia wady przedmiotu najmu, w sytuacji gdy zastąpienie przedmiotu najmu takim samy przedmiotem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione albo zajdą inne uzasadnione okoliczności oraz jeżeli nie spowoduje to podwyższenia ceny najmu.
6) w zakresie przedłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w całości w okresie określonym w umowie; łączny okres obowiązywania umowy, której czas trwania został przedłużony, nie może być dłuższy niż 48 miesięcy.
2. Zamawiajacy dopuszcza możliwość obniżenia cen jednostkowych w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na obniżenie ceny produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy.
3. W przypadku pojawienia się w ofercie handlowej Wykonawcy odpowiednika, któregokolwiek, kilku lub wszystkich produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy o parametrach nie gorszych niż określone w przedmiocie zamówienia, o cenie niższej niż cena produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy, strony dopuszczają możliwość zastąpienie produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy na produkt/wyrób o cenie niższej.
4. Zamawiajacy dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
18. W myśl art. 439 ust p.z.p określa się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
19. Zamawiajacy dopuszcza zmianę cen określonych w niniejszej umowie w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o zmianę umowy ulegnie zmianie,
cd w sekcji VI.3

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć elektroniczne za pośrednictwem Platformy Zakupowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie:
- art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. poz. 835).2. Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.3. Szczegóły dotyczące podstaw wykluczenia, o których mowa powyżej określone zostały w SWZ - Rozdział XX -
mieszczącej się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings
4. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP ) z dnia 11 września 2019 r. z zastosowaniem art. 275 pkt. 1 i art. 139 ust. 1 oraz niniejszej SWZ. 5. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone wyraźną klauzulą: np.; „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne
wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszych uregulowań.
cd z sekcji VII.7.4
w stosunku do wskaźnika ogłoszonego za miesiąc zawarcia umowy, o minimum 10 %. Zmiana następuję w oparciu o wniosek złożony przez stronę wnioskującą o zmianę wynagrodzenia. 20.Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wskazujące wpływ zmiany cen na koszt wykonania zamówienia oraz powołanie podstawy prawnej zmiany. Drugiej stronie przysługuje prawo weryfikacji wpływu inflacji na cenę materiałów i koszty związane z realizacją zamówienia, żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących przyczyn wskazanych w uzasadnieniu wniosku oraz ich związku z wnioskowaną zmianą cen wynikających z umowy. Ostateczny wzrost wynagrodzenia nastąpi w oparciu o zweryfikowany wzrost cen materiałów czy kosztów związanych z realizacją zamówienia. 21.W przypadku określonym w ust. 19 i uzasadnionym w myśl postanowień ust. 20 stronie przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia do kwoty stanowiącej równowartość ustalonej w procentach różnicy, pomiędzy poziomem zmiany cen określonym w ust. 19 (10 %), a wskaźnikiem cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez GUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, określoną w oparciu o stawki wskazane w pierwotnej wersji umowy i szczegółowym formularzu cenowym.
23.Zamawiajacy dopuszcza mozliwość wprowadzania kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co sześć miesięcy, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o zmianę umowy w stosunku do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w oparciu o który dokonano poprzedniej zmiany umowy, ulegnie zmianie o co najmniej 10 %. Podwyższenia dokonuje się, w oparciu o wniosek, o którym mowa w ust. 20 i na zasadach wskazanych w tym ustępie, do kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy wzrostem poziomu zmiany cen określonym w zdaniu poprzedzającym, a wskaźnikiem cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez GUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
24.Zmiana wynagrodzenia w czasie trwania umowy z przyczyn określonych w ust. 19 i 23 może nastąpić do maksymalnej wartości 10 % każdego ze składników wynagrodzenia określonego w szczegółowym formularzu cenowym i w pierwotnej wersji umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.