eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Świadczenie usług zimowego zabezpieczania dachów oraz wywozu śniegu i lodu z nieruchomości zarządzanych przez KZGM w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług zimowego zabezpieczania dachów oraz wywozu śniegu i lodu z nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Grażyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług zimowego zabezpieczania dachów oraz wywozu śniegu i lodu z nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7549699-5de0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420994

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034790/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Zimowe zabezpieczenie dachów EB-1-6

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, Telefon: 32 258 20 21 do 25 lub 32/416 32 91, Fax: 32/258 20 25;
2. z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod nr tel.: 032 416 32 85, e‑mail: iod@kzgm.katowice.pl lub pisemnie na adres Zamawiającego.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że 9. nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.231.076.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 638465,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe zabezpieczenie budynków poprzez usuwanie śniegu, lodu, nawisów śnieżnych i sopli (w szczególności z dachów lub rynien) oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości położonych w Katowicach, zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, Oddział Eksploatacji Budynków (OEB) nr 1 – zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy niezbędne do usunięcia będzie 1835m² śniegu i lodu, 2555mb sopli i nawisów śnieżnych, wywiezienie 60m³ śniegu i lodu oraz 100 godzin pracy z użyciem podnośnika koszowego (tzw. zwyżki) o wysokości poniżej 18 m roboczych oraz 30 godzin pracy z użyciem podnośnika koszowego o wysokości od 18 m roboczych. Kwota maksymalna jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia: 116 699,40 zł brutto

4.2.5.) Wartość części: 108055,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. Zamawiający udzieli zamówień w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu i wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie każdej części zamówienia. Planowane zamówienie będzie realizowane na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe i polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług (zimowego zabezpieczenia budynków oraz wywozu śniegu i lodu) dla części 1 w zakresie usuwania śniegu i lodu do ok. 960 m2, w zakresie usuwania sopli i nawisów śnieżnych do ok. 1200 mb, w zakresie wywiezienia śniegu i lodu do ok. 30 m³ oraz do ok. 16 godzin pracy przy użyciu tzw. zwyżki (w tym 4 godziny przy użyciu zwyżki o wysokości od 18 m roboczych);
2. Wartość tych zamówień nie będzie większa niż:
1) dla części 1: 43 390,00 zł (netto)
3. Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy na następujących warunkach:
1) wykonawca realizował dotychczasowe zamówienie w terminie i z najwyższą starannością,
2) wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego,
3) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta wg kryteriów określonych w SWZ (Rozdz. XVIII) "Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas gotowości do przystąpienia do wykonania zlecenia awaryjnego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zlecenia awaryjnego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe zabezpieczenie budynków poprzez usuwanie śniegu, lodu, nawisów śnieżnych i sopli (w szczególności z dachów lub rynien) oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości położonych w Katowicach, zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, Oddział Eksploatacji Budynków (OEB) nr 2 – zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy niezbędne do usunięcia będzie 1670m² śniegu i lodu, 2320mb sopli i nawisów śnieżnych, wywiezienie 55m³ śniegu i lodu oraz 100 godzin pracy przy użyciu tzw. zwyżki o wysokości poniżej 18 m roboczych oraz 20 godzin pracy przy użyciu zwyżki o wysokości od 18 m roboczych. Kwota maksymalna jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia: 106 255,80 zł brutto

4.2.5.) Wartość części: 98385,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. Zamawiający udzieli zamówień w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu i wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie każdej części zamówienia. Planowane zamówienie będzie realizowane na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe i polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług (zimowego zabezpieczenia budynków oraz wywozu śniegu i lodu):
1) dla części 2 w zakresie usuwania śniegu i lodu do ok. 960 m2, w zakresie usuwania sopli i nawisów śnieżnych do ok. 1200 mb, w zakresie wywiezienia śniegu i lodu do ok. 30 m³ oraz do ok. 16 godzin pracy przy użyciu tzw. zwyżki (w tym 4 godziny przy użyciu zwyżki o wysokości od 18 m roboczych);
2. Wartość tych zamówień nie będzie większa niż:
1) dla części 2: 43 390,00 zł (netto).
3. Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy na następujących warunkach:
1) wykonawca realizował dotychczasowe zamówienie w terminie i z najwyższą starannością,
2) wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego,
3) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta wg kryteriów określonych w SWZ (Rozdz. XVIII) "Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas gotowości do przystąpienia do wykonania zlecenia awaryjnego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zlecenia awaryjnego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe zabezpieczenie budynków poprzez usuwanie śniegu, lodu, nawisów śnieżnych i sopli (w szczególności z dachów lub rynien) oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości położonych w Katowicach, zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, Oddział Eksploatacji Budynków (OEB) nr 3 – zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy niezbędne do usunięcia będzie 2170m² śniegu i lodu, 3020mb sopli i nawisów śnieżnych, wywiezienie 70m³ śniegu i lodu oraz 120 godzin pracy przy użyciu tzw. zwyżki o wysokości poniżej 18 m roboczych oraz 40 godzin pracy przy użyciu zwyżki o wysokości od 18 m roboczych.
Kwota maksymalna jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia: 144 882,00 zł brutto.

4.2.5.) Wartość części: 134150,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. Zamawiający udzieli zamówień w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu i wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie każdej części zamówienia. Planowane zamówienie będzie realizowane na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe i polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług (zimowego zabezpieczenia budynków oraz wywozu śniegu i lodu):
1) dla części 3 w zakresie usuwania śniegu i lodu do ok. 1278 m2, w zakresie usuwania sopli i nawisów śnieżnych do ok. 1600 mb, w zakresie wywiezienia śniegu i lodu do ok. 38 m³ oraz do ok. 20 godzin pracy przy użyciu tzw. zwyżki (w tym 6 godzin przy użyciu zwyżki o wysokości od 18 m roboczych);
2. Wartość tych zamówień nie będzie większa niż:
1) dla części 3: 60 222,00 zł (netto).
3. Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy na następujących warunkach:
1) wykonawca realizował dotychczasowe zamówienie w terminie i z najwyższą starannością,
2) wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego,
3) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta wg kryteriów określonych w SWZ (Rozdz. XVIII) "Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas gotowości do przystąpienia do wykonania zlecenia awaryjnego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zlecenia awaryjnego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe zabezpieczenie budynków poprzez usuwanie śniegu, lodu, nawisów śnieżnych i sopli (w szczególności z dachów lub rynien) oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości położonych w Katowicach, zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, Oddział Eksploatacji Budynków (OEB) nr 4 – zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy niezbędne do usunięcia będzie 2170m² śniegu i lodu, 3020mb sopli i nawisów śnieżnych, wywiezienie 70m³ śniegu i lodu oraz 120 godzin pracy przy użyciu tzw. zwyżki o wysokości poniżej 18 m roboczych oraz 40 godzin pracy przy użyciu zwyżki o wysokości od 18 m roboczych. Kwota maksymalna jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia: 144 882,00 zł brutto.

4.2.5.) Wartość części: 134150,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. Zamawiający udzieli zamówień w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu i wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie każdej części zamówienia. Planowane zamówienie będzie realizowane na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe i polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług (zimowego zabezpieczenia budynków oraz wywozu śniegu i lodu):
1) dla części 4 w zakresie usuwania śniegu i lodu do ok. 1278 m2, w zakresie usuwania sopli i nawisów śnieżnych do ok. 1600 mb, w zakresie wywiezienia śniegu i lodu do ok. 38 m³ oraz do ok. 20 godzin pracy przy użyciu tzw. zwyżki (w tym 6 godzin przy użyciu zwyżki o wysokości od 18 m roboczych);
2. Wartość tych zamówień nie będzie większa niż: 60 222,00 zł (netto).
3. Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy na następujących warunkach:
1) wykonawca realizował dotychczasowe zamówienie w terminie i z najwyższą starannością,
2) wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego,
3) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta wg kryteriów określonych w SWZ (Rozdz. XVIII) "Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert".

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas gotowości do przystąpienia do wykonania zlecenia awaryjnego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zlecenia awaryjnego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe zabezpieczenie budynków poprzez usuwanie śniegu, lodu, nawisów śnieżnych i sopli (w szczególności z dachów lub rynien) oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości położonych w Katowicach, zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, Oddział Eksploatacji Budynków (OEB) nr 5 – zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy niezbędne do usunięcia będzie 1340m² śniegu i lodu, 1850mb sopli i nawisów śnieżnych, wywiezienie 45m³ śniegu i lodu oraz 70 godzin pracy przy użyciu tzw. zwyżki o wysokości poniżej 18 m roboczych oraz 15 godzin pracy przy użyciu zwyżki o wysokości od 18 m roboczych.
Kwota maksymalna jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia: 82 776,60 zł brutto

4.2.5.) Wartość części: 76645,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. Zamawiający udzieli zamówień w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu i wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie każdej części zamówienia. Planowane zamówienie będzie realizowane na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe i polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług (zimowego zabezpieczenia budynków oraz wywozu śniegu i lodu):
1) dla części 5 w zakresie usuwania śniegu i lodu do ok. 957 m2, w zakresie usuwania sopli i nawisów śnieżnych do ok. 1200 mb, w zakresie wywiezienia śniegu i lodu do ok. 27 m³ oraz do ok. 16 godzin pracy przy użyciu tzw. zwyżki (w tym 3 godziny przy użyciu zwyżki o wysokości od 18 m roboczych);
2. Wartość tych zamówień nie będzie większa niż: 42 946,00 zł (netto).
3. Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy na następujących warunkach:
1) wykonawca realizował dotychczasowe zamówienie w terminie i z najwyższą starannością,
2) wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego,
3) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta wg kryteriów określonych w SWZ (Rozdz. XVIII) "Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas gotowości do przystąpienia do wykonania zlecenia awaryjnego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zlecenia awaryjnego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe zabezpieczenie budynków poprzez usuwanie śniegu, lodu, nawisów śnieżnych i sopli (w szczególności z dachów lub rynien) oraz wywóz śniegu i lodu z nieruchomości położonych w Katowicach, zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, Oddział Eksploatacji Budynków (OEB) nr 6 – zamawiający planuje, że w okresie obowiązywania umowy niezbędne do usunięcia będzie 1510m² śniegu i lodu, 2080mb sopli i nawisów śnieżnych, wywiezienie 50m³ śniegu i lodu oraz 80 godzin pracy przy użyciu tzw. zwyżki o wysokości poniżej 18 m roboczych oraz 20 godzin pracy przy użyciu zwyżki o wysokości od 18 m roboczych.
Kwota maksymalna jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia: 94 046,40 zł brutto.

4.2.5.) Wartość części: 87080,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. Zamawiający udzieli zamówień w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu i wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie każdej części zamówienia. Planowane zamówienie będzie realizowane na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe i polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług (zimowego zabezpieczenia budynków oraz wywozu śniegu i lodu):
1) dla części 6 w zakresie usuwania śniegu i lodu do ok. 957 m2, w zakresie usuwania sopli i nawisów śnieżnych do ok. 1200 mb, w zakresie wywiezienia śniegu i lodu do ok. 27 m³ oraz do ok. 16 godzin pracy przy użyciu tzw. zwyżki (w tym 3 godziny przy użyciu zwyżki o wysokości od 18 m roboczych). Są to ilości szacunkowe, które mogą ulec zmianie.
2. Wartość tych zamówień nie będzie większa niż: 42 946,00 zł (netto).
3. Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy na następujących warunkach:
1) wykonawca realizował dotychczasowe zamówienie w terminie i z najwyższą starannością,
2) wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego,
3) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta wg kryteriów określonych w SWZ (Rozdz. XVIII) "Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas gotowości do przystąpienia do wykonania zlecenia awaryjnego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zlecenia awaryjnego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla każdej części:
1) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które będą uczestniczyły w jego realizacji tj.:
- co najmniej trzema (3) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (usuwanie śniegu, lodu, nawisów śnieżnych i sopli) posiadającymi aktualne orzeczenie lekarskie uprawniające do prac na wysokościach powyżej 3m zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. Dz. U. 2023 r. poz. 607)
UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Zamawiający dopuszcza dysponowanie tymi samymi osobami dla każdej części zamówienia.
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj:
- co najmniej jednym (1) pojazdem z wysięgnikiem lub podnośnikiem koszowym.
UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Zamawiający dopuszcza dysponowanie tym samym pojazdem dla każdej części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (orzeczenia lekarskie do pracy na wysokości powyżej 3 m) zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2) wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o nazwie i modelu pojazdu z wysięgnikiem/podnośnikiem koszowym i podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przedłożą wraz z ofertą:
1) stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XV pkt 2 ppkt 1 SWZ) oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 2 ppkt 5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
b) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
3) oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi lub dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, w sytuacji określonej w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy.
5. Zasady rozliczania prac pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w tym zasady wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, należy określić w umowie regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym:
1) Zamawiający zaleca, aby podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, przyjmowania płatności i dokonywania rozliczeń był Lider* Konsorcjum**
2) Zamawiający dopuszcza, aby faktury na rzecz Zamawiającego, były wystawiane przez poszczególnych członków Konsorcjum, pod warunkiem, że umowa Konsorcjum będzie zawierać odpowiednie zapisy w tym zakresie i wskazywać zakres prac wykonywanych przez poszczególnych członków Konsorcjum.
6. W przypadku, gdy umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, nie będzie zawierała zasad rozliczania prac pomiędzy tymi Wykonawcami, w tym zasad wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że jedynym Wykonawcą uprawnionym do wystawiania faktur będzie Lider* Konsorcjum**.
* Wykonawca wskazany jako pełnomocnik lub jeden z Wykonawców (wskazany przez pozostałych) wspólnie ubiegających się o zamówienie
** Wykonawcy występujący wspólnie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, których charakter oraz warunki wprowadzania są określone w projektowanych postanowieniach umowy w szczególności w § 10 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https//platformazakupowa.pl/pnkzgm_katowice na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcę wyklucza się w przypadkach określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) zwanej dalej Ustawą Przeciw Agresji

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.