eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Dostawa odzieży roboczej i obuwia dla pracowników TCZ Sp. z o.o. z uwzględnieniem personelu medycznego, ratownictwa medycznego, pracowników technicznychOgłoszenie z dnia 2023-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odzieży roboczej i obuwia dla pracowników TCZ Sp. z o.o. z uwzględnieniem personelu medycznego, ratownictwa medycznego, pracowników technicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100558733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 35

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzajda@tcz.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwtomaszowie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odzieży roboczej i obuwia dla pracowników TCZ Sp. z o.o. z uwzględnieniem personelu medycznego, ratownictwa medycznego, pracowników technicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d70f98e7-562b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420950

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d70f98e7-562b-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Obsługa komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert odbywa się przy użyciu Platformy e-zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/) https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d70f98e7-562b-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
P. Monika Zajda tel. 44 725 7230, e-mail: mzajda@tcz.com.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5dd671d2-378f-11ee-9aa3-96d3b4440790
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-d70f98e7-562b-11ee-9aa3-96d3b4440790
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.8. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. 9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. 10. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w SWZ , w tym rozdz. XI SWZ.W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej sekcji i Zamawiający odsyła do SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/21/Sp./2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży roboczej i obuwia dla pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z uwzględnieniem personelu medycznego, ratownictwa medycznego, pracowników technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

18815000-5 - Buty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60% - 60 pkt.
2. Ocena użytkowa 30% - 30 pkt.
A. gwarancja:
i. min 18 m-cy – 0 pkt,
ii. 24 m-ce – 5 pkt,
iii. 36 m-cy – 10 pkt.
B. estetyka wykonania obuwia:
i. jednolity odlew obuwia bez widocznych łączeń – 20 pkt,
ii. obuwie złożone z 2 elementów – 5 pkt,
iii. obuwie złożone z 3 i więcej elementów – 0 pkt
3. Termin płatności 10% - 10 pkt.
A. - do 60 dni – 10 pkt
B. - do 30 dni – 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena użytkowa

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży roboczej i obuwia dla pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z uwzględnieniem personelu medycznego, ratownictwa medycznego, pracowników technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

18815000-5 - Buty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60% - 60 pkt.
Ocena użytkowa 30% - 30 pkt.
A. gwarancja:
i. min 18 m-cy – 0 pkt,
ii. 24 m-ce – 5 pkt,
iii. 36 m-cy – 10 pkt.
B. wysokość cholewki obuwia:

pozycja 1.
i. - do 5 cm ponad kostkę– 20 pkt,
ii. - powyżej 5cm do 10 cm ponad kostkę – 5 pkt
iii. - powyżej 10 cm ponad kostkę – 0 pkt

pozycja 2.
iv. - do 5 cm ponad kostkę– 0 pkt,
v. – powyżej 5cm do 10 cm ponad kostkę – 5 pkt
vi. - powyżej 10 cm ponad kostkę – 20 pkt
Termin płatności 10% - 10 pkt.
A. - do 60 dni – 10 pkt
B. - do 30 dni – 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena użytkowa

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży roboczej i obuwia dla pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z uwzględnieniem personelu medycznego, ratownictwa medycznego, pracowników technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

18815000-5 - Buty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60% - 60 pkt.
Ocena użytkowa 30% - 30 pkt.
A. gwarancja:
i. min 18 m-cy – 0 pkt,
ii. 24 m-ce – 5 pkt,
iii. 36 m-cy – 10 pkt.
B. waga pary obuwia:
i. do 1 kg – 20 pkt,
ii. - 1,001 kg – 1,20 kg – 5 pkt
iii. - powyżej 1,20 kg – 0 pkt
Termin płatności 10% - 10 pkt.
A. - do 60 dni – 10 pkt
B. - do 30 dni – 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena użytkowa

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży roboczej i obuwia dla pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z uwzględnieniem personelu medycznego, ratownictwa medycznego, pracowników technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

18815000-5 - Buty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60% - 60 pkt.
Ocena użytkowa 30% - 30 pkt.
A. gwarancja:
i. min 18 m-cy – 0 pkt,
ii. 24 m-ce – 5 pkt,
iii. 36 m-cy – 10 pkt.
B. temperatura dezynfekcji obuwia:
i. - 40oC – 0 pkt,
ii. - 50oC – 5 pkt
iii. - 60oC – 20 pkt
Termin płatności 10% - 10 pkt.
A. - do 60 dni – 10 pkt
B. - do 30 dni – 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena użytkowa

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży roboczej i obuwia dla pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z uwzględnieniem personelu medycznego, ratownictwa medycznego, pracowników technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60% - 60 pkt.
Ocena użytkowa 30% - 30 pkt.
Termin płatności 10% - 10 pkt.
A. - do 60 dni – 10 pkt
B. - do 30 dni – 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena użytkowa

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży roboczej i obuwia dla pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z uwzględnieniem personelu medycznego, ratownictwa medycznego, pracowników technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

18222200-3 - Komplety odzieżowe

18223200-0 - Kurtki

18234000-8 - Spodnie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60% - 60 pkt.
Ocena użytkowa 30% - 30 pkt.
A. gwarancja:
i. min 24 m-ce – 0 pkt,
ii. 36 m-cy – 10 pkt
B. deklarowana ilość prań pozwalająca utrzymać właściwości odzieży:
i. do 100 razy – 0 pkt,
ii. do 300 razy – 5 pkt,
iii. powyżej 300 razy – 10 pkt,
C. gramatura danego sortu odzieżowego:
i. minimalna podana przy danym sorcie – 0 pkt,
ii. wyższa o 15 g/m2 od minimalnej – 5 pkt,
iii. wyższa o 25 g/m2 od minimalnej – 10 pkt,
Termin płatności 10% - 10 pkt.
A. - do 60 dni – 10 pkt
B. - do 30 dni – 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena użytkowa

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży roboczej i obuwia dla pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z uwzględnieniem personelu medycznego, ratownictwa medycznego, pracowników technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

18222200-3 - Komplety odzieżowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60% - 60 pkt.
Ocena użytkowa 30% - 30 pkt.
Termin płatności 10% - 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena użytkowa

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży roboczej i obuwia dla pracowników Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z uwzględnieniem personelu medycznego, ratownictwa medycznego, pracowników technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

18222200-3 - Komplety odzieżowe

18223200-0 - Kurtki

18234000-8 - Spodnie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60% - 60 pkt.
Ocena użytkowa 30% - 30 pkt.
A. gwarancja:
i. min 24 m-ce – 0 pkt,
ii. 36 m-cy – 10 pkt
B. deklarowana ilość prań pozwalająca utrzymać właściwości odzieży:
i. do 100 razy – 0 pkt,
ii. do 300 razy – 5 pkt,
iii. powyżej 300 razy – 10 pkt,
C. gramatura danego sortu odzieżowego:
i. minimalna podana przy danym sorcie – 0 pkt,
ii. wyższa o 15 g/m2 od minimalnej – 5 pkt,
iii. wyższa o 25 g/m2 od minimalnej – 10 pkt,
Termin płatności 10% - 10 pkt.
A. - do 60 dni – 10 pkt
B. - do 30 dni – 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena użytkowa

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VI SWZ, Zamawiający żąda przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych: aktualne na dzień złożenia oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania . Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A i 3B (jeżeli dotyczy) do SWZ. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Pakiet 1:
a) wzór obuwia – kolorowa fotografia
b) Deklaracja Zgodności Wzoru WE wystawioną przez producenta potwierdzającą spełnienie wymagań dla środków ochrony indywidualnej, norma PN-EN ISO 20347 lub norma równoważna
2) Pakiet 2:
a) wzór obuwia – kolorowa fotografia
b) Deklaracja Zgodności Wzoru WE wystawioną przez producenta potwierdzającą spełnienie wymagań dla środków ochrony indywidualnej, norma PN-EN ISO 20345 lub norma równoważna
3) Pakiet 3:
a) wzór obuwia – kolorowa fotografia
b) Deklaracja Zgodności Wzoru WE wystawioną przez producenta potwierdzającą spełnienie wymagań dla środków ochrony indywidualnej, norma PN-EN ISO 20345 lub norma równoważna
4) Pakiet nr 4:
a) wzór obuwia – kolorowa fotografia
b) Deklarację Zgodności Wzoru WE wystawioną przez producenta potwierdzającą spełnienie wymagań dla środków ochrony indywidualnej, norma PN-EN ISO 20347 lub norma równoważna, EN ISO 20344:2012 lub norma równoważna
c) Metody badań dotyczące obuwia - SATRA TM 144:2011
d) Dokumentacja techniczna z autocertyfikacji na podstawie dyrektywy 89/686/ CEE potwierdzające funkcje/ poziom ochrony:
- odporność na poślizg - SATRA 144:2011 lub równoważna
- antystatyczność - EN ISO 20347 ( 6.2.2.2) lub norma równoważna
- pochłanianie energii na pięcie - EN ISO 20347 ( 6.2.4) lub norma równoważna
5) Pakiet 5:
a) katalog odzieży wraz gamą kolorystyczną
6) Pakiet 6:
a) katalog odzieży.
b) Deklaracja Zgodności Wzoru WE wystawioną przez producenta potwierdzającą spełnienie wymagań norm: PN-P 84525, PN-EN ISO 13688, PN-EN 14058 (jeśli dotyczy) lub norm równoważnych
7) Pakiet 7:
a) katalog odzieży wraz z kolorowymi zdjęciami
b) CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z NORMĄ CEN/TS 14237:2015 „Tekstylia dla placówek opieki zdrowotnej i socjalnej” na wyrób gotowy, wydany przez akredytowaną w PCA jednostkę badawczą lub norma równoważna
8) Pakiet 8:
a) katalog odzieży
b) Deklarację Zgodności Wzoru WE wystawioną przez producenta potwierdzającą spełnienie wymagań następujących norm:
- PN-EN ISO – 13688 – odzież ochronna lub norma równoważna
- PN-EN 20471 – odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego – metody badań i wymagania - klasa 2 lub norma równoważna
- PN-EN 343 +A1/AC – odzież ochronna. Ochrona przed deszczem klasa 2 lub 3 w zakresie wodoszczelności i oporu pary wodnej lub norma równoważna
- PN-EN 14058 – odzież ochronna. Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem: klasa 2 w zakresie oporu cieplnego lub norma równoważna
- PN En 471 + A1: 2008 lub norma równoważna

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Pakiet 1:
a) wzór obuwia – kolorowa fotografia
b) Deklaracja Zgodności Wzoru WE wystawioną przez producenta potwierdzającą spełnienie wymagań dla środków ochrony indywidualnej, norma PN-EN ISO 20347 lub norma równoważna
2) Pakiet 2:
a) wzór obuwia – kolorowa fotografia
b) Deklaracja Zgodności Wzoru WE wystawioną przez producenta potwierdzającą spełnienie wymagań dla środków ochrony indywidualnej, norma PN-EN ISO 20345 lub norma równoważna
3) Pakiet 3:
a) wzór obuwia – kolorowa fotografia
b) Deklaracja Zgodności Wzoru WE wystawioną przez producenta potwierdzającą spełnienie wymagań dla środków ochrony indywidualnej, norma PN-EN ISO 20345 lub norma równoważna
4) Pakiet nr 4:
a) wzór obuwia – kolorowa fotografia
b) Deklarację Zgodności Wzoru WE wystawioną przez producenta potwierdzającą spełnienie wymagań dla środków ochrony indywidualnej, norma PN-EN ISO 20347 lub norma równoważna, EN ISO 20344:2012 lub norma równoważna
c) Metody badań dotyczące obuwia - SATRA TM 144:2011
d) Dokumentacja techniczna z autocertyfikacji na podstawie dyrektywy 89/686/ CEE potwierdzające funkcje/ poziom ochrony:
- odporność na poślizg - SATRA 144:2011 lub równoważna
- antystatyczność - EN ISO 20347 ( 6.2.2.2) lub norma równoważna
- pochłanianie energii na pięcie - EN ISO 20347 ( 6.2.4) lub norma równoważna
5) Pakiet 5:
a) katalog odzieży wraz gamą kolorystyczną
6) Pakiet 6:
a) katalog odzieży.
b) Deklaracja Zgodności Wzoru WE wystawioną przez producenta potwierdzającą spełnienie wymagań norm: PN-P 84525, PN-EN ISO 13688, PN-EN 14058 (jeśli dotyczy) lub norm równoważnych
7) Pakiet 7:
a) katalog odzieży wraz z kolorowymi zdjęciami
b) CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z NORMĄ CEN/TS 14237:2015 „Tekstylia dla placówek opieki zdrowotnej i socjalnej” na wyrób gotowy, wydany przez akredytowaną w PCA jednostkę badawczą lub norma równoważna
8) Pakiet 8:
a) katalog odzieży
b) Deklarację Zgodności Wzoru WE wystawioną przez producenta potwierdzającą spełnienie wymagań następujących norm:
- PN-EN ISO – 13688 – odzież ochronna lub norma równoważna
- PN-EN 20471 – odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego – metody badań i wymagania - klasa 2 lub norma równoważna
- PN-EN 343 +A1/AC – odzież ochronna. Ochrona przed deszczem klasa 2 lub 3 w zakresie wodoszczelności i oporu pary wodnej lub norma równoważna
- PN-EN 14058 – odzież ochronna. Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem: klasa 2 w zakresie oporu cieplnego lub norma równoważna
- PN En 471 + A1: 2008 lub norma równoważna

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku: Wykonawcy występujący wspólnie
są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
2.2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty składa się w formie elektronicznej przy użyciu Platformy e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta zawiera:

1) Załącznik Nr 1 SWZ -Formularz ofertowy Zamawiającego,
2) Załącznik Nr 2 SWZ Formularz asortymentowo-cenowy,
Wykonawca składa także, sporządzone w języku polskim:
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, którego wzór określa załącznik nr 3 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców z osobna.
4) oświadczenie Wykonawcy składane w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zawartym w Formularzu ofertowym – załącznik nr 3A i 3B (jeżeli dotyczy) SWZ.
5) pełnomocnictwo upoważniając do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcja, spółki cywilne). Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),
7) Przedmiotowe środki dowodowe określone w treści SWZ


DOKUMENTY NA WEZWANIE

1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.