eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług małej poligrafii w zakresie wydruków dla Centrum AGH UNESCO - Kc-zp.272-491/23Ogłoszenie z dnia 2023-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług małej poligrafii w zakresie wydruków dla Centrum AGH UNESCO - Kc-zp.272-491/23

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Mickiewicza 30

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@agh.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług małej poligrafii w zakresie wydruków dla Centrum AGH UNESCO - Kc-zp.272-491/23

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5903a7d9-5eb4-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00317183/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Usługa w zakresie wydruków dla Centrum AGH UNESCO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.dzp.agh.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl lub poczty elektronicznej. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieciInternet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (email), c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge,
MozillaFirefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Zamawiający
dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf,.doc,.docx., .xlsx, .xml. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za
pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami,składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowo określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 28 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Kc-zp.272-491/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług małej poligrafii w zakresie wydruków dla Centrum AGH UNESCO - Kc-zp.272-491/23.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zlecenia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca wraz z ofertą składa:
a/ Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w Załączniku Nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda wraz z ofertą złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1/ Formularz oferty wraz z Szczegółową kalkulacją cenową - załącznik nr 1A do Formularza oferty;
2/ Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1)postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy;
2)wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w związku ze zmianami cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania Umowy (dalej jako waloryzacja wynagrodzenia), z zastrzeżeniem, że:
a) przez zmianę wysokości wynagrodzenia rozumie się jego podwyższenie, jak i obniżenie;
b) miernikiem zmiany kosztów będzie miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, określony w tabeli miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczony jako 100= analogiczny miesiąc poprzedniego roku;
c) pierwsza waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o wskaźnik podany w lit. b) może zostać dokonana po upływie 6 pełnych miesięcy obowiązywania umowy, a każda następna po upływie kolejnych 6 pełnych miesięcy,
d) podstawą do wystąpienia o zmianę wysokości wynagrodzenia jest zmiana miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w lit. b), w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego o więcej niż 4% punktów procentowych,
e) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień dotyczących w/w waloryzacji, nie może prze kroczyć 5 % wysokości wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia, może zostać wprowadzona na wniosek Stron, zgodnie z poniższymi zasadami:
a) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyła tylko niezrealizowanej części zamówienia,
b) Wykonawca wskazuje wielkość procentową zwiększenia wynagrodzenia, nieprzekraczającą wielkości przyjętego wskaźnika, wraz z kalkulacjami obrazującymi, w jakim stopniu zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynęła na zwiększenie kosztów realizacji umowy.
c) W przypadku wykazania przez wykonawcę, iż zmiana cen materiałów lub kosztów realizacji umowy jest niższa niż wskaźnik waloryzacji o którym mowa w ust. 1 lit. b), wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane do wysokości określonej we wniosku.
d) W przypadku wykazania przez wykonawcę, iż zmiana cen materiałów lub kosztów realizacji umowy jest wyższa niż wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w ust. 1 lit. b), wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane maksymalnie do wysokości wskaźnika waloryzacji.
e) W przypadku wniosku złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, dokona jego oceny i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania zmiany, przedstawiając swoje stanowisko lub może zażądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Warunkiem dokonania zmiany będzie wykazanie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy.
f) W przypadku wniosku złożonego przez Zamawiającego, Zamawiający wskazuje wielkość procentową obniżenia wynagrodzenia, nieprzekraczającą wielkości przyjętego wskaźnika.
Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, dokona jego oceny i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania zmiany, przedstawiając swoje stanowisko.
3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 7 zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy (dotyczy sytuacji, w której w ofercie wskazano podwykonawcę).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.