eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Tarnów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju DrógOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Tarnów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661004

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gmina.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Tarnów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29a25af8-5ea3-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420676

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023529/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Tarnów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-29a25af8-5ea3-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-29a25af8-5ea3-11ee-9aa3-96d3b4440790 lub inwestycje@gmina.tarnow.pl , pomocniczo https://bip.malopolska.pl/ugt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie za art. 61 ust. 1 pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświad-czeń między zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, gdzie:
-środki komunikacji elektronicznej, należy przez to rozumieć środki określone w Rozporzą-dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 poz. 2452).
1. Składanie ofert w niniejszym postępowaniu wraz z wymaganymi do oferty załącznikami, następuje wyłącznie poprzez platformę e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/.
2. W celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca powinien być zarejestrowany na w/w platformie i mieć konto „Wykonawca”. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, korzystania z funkcjonalności platformy oraz warunki techniczne, dostępne są w Regulaminie Platformy e-Zamówienia. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z e-Zamówienia. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Platforma umożliwia powiązanie konta e-Zamówienia z Węzłem Krajowym i możliwość logowania za pomocą np. profilu zaufanego (ikonka zębatki w menu ustawienia –„Zarządzaj kontem” –powiąż z WK).
3. Wykonawcy nie posiadający konta lub nie zalogowani mają wyłącznie podgląd i możliwość pobrania dokumentów zamówienia z wykorzystaniem funkcji „Przeglądaj postępowania/konkury” dostępnej ze strony głównej w/w platformy.
4. Tylko zarejestrowany i zalogowany Wykonawca będzie miał możliwość złożenia oferty przez platformę oraz dostępu do rozbudowanego widoku postępowania. W tym celu należy się zalogować na platformie oraz postępować zgodnie z umieszczoną na niej Instrukcją interaktywną zatytułowaną „Oferty, wnioski i prace konkursowe” w zakładce pn. „Centrum pomocy”.
5. W celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, zarejestrowany Wykonawca, po zalogowaniu i wybraniu na stronie głównej przycisku „Przeglądaj postępowania/konkursy” może wybrać odpowiednie postępowanie i przejść do szczegółów wybranego postępowania; W wyszukiwaniu można też wykorzystać link podany w Rozdz. I SWZ „strona internetowa prowadzonego postępowania”. Wykonawcy zobligowani są do wykonywania czynności zgodnie z poleceniami systemowymi platformy.
6. Funkcjonalność złożenia formularza dostępna jest tylko dla użytkowników działających jako Wykonawca i posiadających zadaną w „Panelu zarządzania” – „administrowanie użytkownikami” rolę/uprawnienie „Przygotowanie ofert/wniosków/prac konkursowych”.
7. Uwaga ! Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr I Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+285,00 do km 0+785,00 w miejscowości Błonie, Gmina Tarnów
-roboty pomiarowe 490 m,
-rozbiórka istniejących krawężników, obrzeży i kostki brukowej,
-wzmocnienie istniejącej podbudowy,
-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm i gr. 8 cm,
-regulacja pionowa studzienek kratek ściekowych i włazów kanałowych,
-humusowanie skarp z obsianiem trawą.

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60 %
Gwarancja 40 %

Poszczególne oferty otrzymują punkty obliczone wg wzoru:
Ad 1. Punkty za kryterium „cena”:
W x = (C min : C x) x waga kryterium
Gdzie:
W x - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto,
C min - najniższa cena spośród ofert spełniających wymogi specyfikacji,
C x - cena rozpatrywanej oferty.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium odpowiada wadze tego kryterium podanej w procentach.

Ad 2. Przyznanie punktów za kryterium „gwarancja” nastąpi na podstawie podanego w ofercie okresu gwarancji (liczonego od protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu robót). Okres ten należy podać w pełnych miesiącach, w przypadku podania okresu
w latach, Zamawiający przeliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok równy 12 miesięcy.
UWAGA: Nie podanie w ofercie (lub innym dokumencie stanowiącym załącznik do oferty) okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca deklaruje okres gwarancji 3 lat / 36 miesięcy.
Wykonawca uzyska punktację w oparciu o wzór określony poniżej :

G = G x /G max x waga kryterium
gdzie :
G – liczba punktów przyznana danej ofercie,
G x – okres gwarancji w badanej ofercie jednak nie więcej niż 60 miesięcy.
G max – najwyższa oferowana gwarancja spośród ofert nie odrzuconych jednak nie więcej niż 60 miesięcy,
Maksymalna ilość punktów, jakie Wykonawca może otrzymać za kryterium GWARANCJA odpowiada wadze tego kryterium podanej w procentach. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy uzyska w tym kryterium punkty jak za 60 miesięcy gwarancji.

Całkowita liczba punktów P przyznana badanej ofercie zostanie obliczona wg wzoru:
P = C + G
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznana ofercie,
C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium CENA,
G – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium GWARANCJA.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie spośród ofert nieodrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją maksymalnie do 100 pkt.
Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasad matematyki przy zaokrągleniach.
Punkty przyznane za każde z kryteriów zostaną zsumowane. Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr II Przebudowa drogi gminnej nr 201739K w km 0+901,00 do km 1+007,80 w miejscowości Jodłówka -Wałki, Gmina Tarnów
- roboty pomiarowe 110 m,
- roboty rozbiórkowe przepustów rurowych,
- korytowanie i podbudowy,
- nawierzchnie z kostki betonowej
-odwodnienie fi 300 mm +studnie rewizyjne + studzienki ściekowe
-ścieki prefabrykowane betonowe,
-plantowanie gruntu.
Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały do zabudowy według odrębnego zestawienia –Załącznik nr 8 do SWZ.

Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie technicznym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarach robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60 %
Gwarancja 40 %

Poszczególne oferty otrzymują punkty obliczone wg wzoru:
Ad 1. Punkty za kryterium „cena”:
W x = (C min : C x) x waga kryterium
Gdzie:
W x - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto,
C min - najniższa cena spośród ofert spełniających wymogi specyfikacji,
C x - cena rozpatrywanej oferty.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium odpowiada wadze tego kryterium podanej w procentach.

Ad 2. Przyznanie punktów za kryterium „gwarancja” nastąpi na podstawie podanego w ofercie okresu gwarancji (liczonego od protokolarnego odbioru końcowego pełnego zakresu robót). Okres ten należy podać w pełnych miesiącach, w przypadku podania okresu
w latach, Zamawiający przeliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok równy 12 miesięcy.
UWAGA: Nie podanie w ofercie (lub innym dokumencie stanowiącym załącznik do oferty) okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca deklaruje okres gwarancji 3 lat / 36 miesięcy.
Wykonawca uzyska punktację w oparciu o wzór określony poniżej :

G = G x /G max x waga kryterium
gdzie :
G – liczba punktów przyznana danej ofercie,
G x – okres gwarancji w badanej ofercie jednak nie więcej niż 60 miesięcy.
G max – najwyższa oferowana gwarancja spośród ofert nie odrzuconych jednak nie więcej niż 60 miesięcy,
Maksymalna ilość punktów, jakie Wykonawca może otrzymać za kryterium GWARANCJA odpowiada wadze tego kryterium podanej w procentach. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy uzyska w tym kryterium punkty jak za 60 miesięcy gwarancji.

Całkowita liczba punktów P przyznana badanej ofercie zostanie obliczona wg wzoru:
P = C + G
gdzie:
P – łączna ilość punktów przyznana ofercie,
C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium CENA,
G – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium GWARANCJA.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie spośród ofert nieodrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją maksymalnie do 100 pkt.
Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasad matematyki przy zaokrągleniach.
Punkty przyznane za każde z kryteriów zostaną zsumowane. Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, (związane z posiadaniem przez Wykonawcę odpowiedniego wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) : Zamawiający nie stawia warunku w po-wyższym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, (związane z udowodnieniem posiadania odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do działalności regulowanej, posiadania statusu członka danej organizacji itp.) : Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyż-szym zakresie.

d) zdolności technicznej lub zawodowej, (dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwali-fikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego) :

W odniesieniu do części nr I Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że :
1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
a) roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu/budowy/przebudowy drogi/placu/ścieżki rowerowej/chodnika o nawierzchni rozbieralnej z kostki/płytki betonowej, o łącznej powierzchni co najmniej 300 m2.
2) Dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia :
a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

W odniesieniu do części nr II Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że :
1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
a) roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu/budowy/przebudowy drogi/placu/ścieżki rowerowej/chodnika o nawierzchni rozbieralnej z kostki/płytki betonowej, o łącznej powierzchni co najmniej 60 m2.
2) Dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia :
a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie wymagane

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie wymagane

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymagane

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zgodnie z art. 118 ust. 3 pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wstępne oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp tj. o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków zamówienia składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust. 4 pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – według załącznika nr 5.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, nieplanowany urlop itp.) dopuszcza się zmiany postanowień umowy dotyczące powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom niż wskazane w ofercie na osoby o porównywalnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jakie wymagał Zamawiający lub wyższych.
2. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian prawnych lub zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.
3. W przypadku przekształcenia podmiotowego Wykonawcy.
4. W przypadku zmiany Podwykonawcy.
5. W przypadku zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu; zmiana może nastąpić na taki podmiot, który wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zmiana postanowień umowy w związku z zaistnieniem okoliczności powodującej, że wykonanie części lub całości przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym.
7. W przypadku gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
8. W przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy Strony uwzględniają wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
• stawki podatku od towarów i usług, poprzez zastosowanie do obliczenia ceny brutto nowej stawki tego podatku,
• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
• zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, w wysokości uwzględniającej tą zmianę. Sposób dokonania zmiany reguluje projekt umowy.

9. W przypadku robót budowlanych Zamawiający przewiduje ponadto zmiany następujące:
a) Zmiana terminu spowodowana wstrzymaniem budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.
b) Wydłużenie terminu wykonania umowy w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych.
c) Zmiana sposobu lub zakresu wykonania robót w przypadkach zmiany przepisów, skutkiem czego jest konieczność przyjęcia odmiennych rozwiązań niż założono w dokumentacji projektowej.
d) Zmiana sposobu lub zakresu lub terminu wykonania robót, w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym dla uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
e) Wydłużenie terminu wykonania zamówienia, spowodowane wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie prac zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac (STWIOR).
f) Zmiana terminu wykonania zamówienia, spowodowane wystąpieniem okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
g) Dopuszcza się zmiany w harmonogramie finansowym związane z częstotliwością fakturowania oraz terminem przedłożenia faktur.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-29a25af8-5ea3-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.