eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Usługa dozoru i ochrony Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 oraz Delegatury w Sulechowie przy Pl. Ratuszowym 8 w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dozoru i ochrony Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 oraz Delegatury w Sulechowie przy Pl. Ratuszowym 8 w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ZIELONOGÓRSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770149

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podgórna 5

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-057

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dozoru i ochrony Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 oraz Delegatury w Sulechowie przy Pl. Ratuszowym 8 w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0d809c2-5eac-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420502

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062743/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa dozoru i ochrony Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 oraz Delegatury w Sulechowie przy Pl. Ratuszowym 8 w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0d809c2-5eac-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0d809c2-5eac-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia lub poczty elektronicznej(zamowienia@powiat-zielonogorski.pl),
z zastrzeżeniem, że oferta musi być przekazana wyłącznie za pomocą Platformy
e-Zamówienia.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania ( link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0d809c2-5eac-11ee-9aa3-96d3b4440790
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz Informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy.”
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia
( przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”)
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-f0d809c2-5eac-11ee-9aa3-96d3b4440790
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Wszelkie zawiadomienia , oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują powołując się na numer postępowania tj. OR.273.25.2023
8. Komunikacja w postępowaniu z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” ( „Formularze do komunikacji”) lub poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” lub poczty elektronicznej odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań
i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości ( przycisk „dodaj załącznik”
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowe odwzorowanie dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowe odwzorowanie dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania In przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 ze zm.)
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
Z uwagi na brak miejsca ciąg dalszy w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Postępowanie niniejsze łączy się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwane dalej w skrócie „RODO”.
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej (zwane dalej „danymi osobowymi”) mogą w dotyczyć tak samego Wykonawcy będącego osobą fizyczną (w tym również Wykonawcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą), jak i innych niż Wykonawca osób fizycznych - jeżeli ich dane znajdą się w składanych Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania (lub w związku z tym postępowaniem) dokumentach, w szczególności w:
1) ofercie (np. dane osób podpisujących ofertę, dane osób do kontaktowania
z Zamawiającym);
2) oświadczeniach lub innych dokumentach składanych w wykonaniu postanowień SWZ;
3) ewentualnych innych oświadczeniach lub innych dokumentach składanych wraz z ofertą (w szczególności pełnomocnictwie/pełnomocnictwach;
4) oświadczeniach lub innych dokumentach składanych w związku z przygotowaniem, zawarciem lub wykonaniem Umowy o zamówienie.
3. Przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej zastosowanie ma RODO oraz ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781 t.j. z dnia 2019.09.19).
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu, że:
• administratorem Państwa danych osobowych jest: Starosta Zielonogórski, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, dane kontaktowe: tel. 68 452 75 75, fax. 68 452 75 00, e-mail: sekretariat@powiat-zielonogorski.pl
• z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: iod@powiat-zielonogorski.pl, tel. 68 452 75 11;
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
• odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
• Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (UWAGA! skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
Z uwagi na brak miejsca ciąg dalszy w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.273.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dozoru i ochrony Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 oraz Delegatury w Sulechowie przy Pl. Ratuszowym 8 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany realizować usługę profesjonalnie, zgodnie z zasadami wiedzy z tego zakresu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być objęta ochroną ubezpieczeniową. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
„Cena” – waga 60%
„Czas reakcji grupy interwencyjnej” – waga 40%
1. Ilość punktów (Pc) w ramach kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:
Cmin
Pc = ------------------------------------ x 100 x 60%
Cbad
gdzie: Pc – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad – cena brutto oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 60,00 pkt.
3. Ilość punktów (Pcr) w ramach kryterium „czas reakcji grupy interwencyjnej”, zostaną obliczone wg poniższego zestawienia:
Pcrgi - ilość punktów uzyskanych w kryterium czas reakcji
Pcrgi - dla zadeklarowanego czasu reakcji do 10 min. włącznie od momentu zgłoszenia - 40 pkt
Pcrgi - dla zadeklarowanego czasu reakcji powyżej 10 min. do 15 min. włącznie od momentu
zgłoszenia - 30 pkt
Pcrgi - dla zadeklarowanego czasu reakcji powyżej 15 min. do 20 min. włącznie od momentu
zgłoszenia - 20 pkt
Pcrgi - dla zadeklarowanego czasu reakcji powyżej 20 min. do 25 min. włącznie od momentu
zgłoszenia – 10 pkt
Pcrgi - dla zadeklarowanego czasu reakcji powyżej 25 min. do 30 min. włącznie od momentu
zgłoszenia - 0 pkt
Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 40,00 pkt.
Uwaga: maksymalny zadeklarowany przez Wykonawcę czas reakcji nie może być dłuższy niż 30 minut. W przypadku zadeklarowania czasu reakcji powyżej 30 minut, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
4. Zgodnie z art. 248 ustawy Pzp jeżeli nie można wybrać oferty najwyżej ocenionej
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taka sama liczbę punktów (sumę przyznaną w kryterium PC + Pcr, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższa ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taka samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższa ceną.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 7 , zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia do złożenia
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nowa cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni ww. warunek jeżeli wykaże że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 ze zm. ). tj. aktualną koncesję na wykonywanie ww. działalności gospodarczej, określającą zakres i formę jej prowadzenia, wydaną przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ww. warunek musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia), jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda, odpowiadające co do rodzaju przedmiotowi zamówienia tj. dozoru i ochrony osób i mienia – potwierdzone dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu usług – załącznik nr 7 do SWZ.
Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się łączne spełnianie tego warunku przez Wykonawców.
W odniesieniu do Wykonawcy który powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunek musi być wykazany w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020 poz. 1076 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 7 do SWZ na potwierdzenie warunku określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 4).
3) Aktualna (ważna) koncesja udzielona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej – na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt. 2).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy składającego ofertę: (kompletna oferta)
1) Wypełniony Formularz oferty wg. załącznika nr 1 do SWZ,
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i Informacji lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu w przypadku wskazania przez niego w formularzu oferty danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnopolskich
i bezpłatnych bazach danych z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez zamawiającego.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy, którego umocowanie nie wynika z dokumentu określonego w pkt. 2)
4) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2) oraz 3) określające zakres umocowania do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie, o ilę ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
5) Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie – zał. nr 2 do SWZ.
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – współpartnerów ( np.konsorcja, spółki cywilne), oświadczenie to składa osobno każdy
z współpartnerów.
6) Wypełnione i podpisane oświadczenie- zał. nr 3 do SWZ wraz z zobowiązaniem Podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy.
7) Wypełnione i podpisane oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy.
8) Dowód wniesienia wadium- jeżeli zostało wniesione w formie innej niż w pieniądzu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ BNP Paribas S.A. nr rachunku 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003 z dopiskiem „Wadium do postępowania pn. „Usługa dozoru i ochrony Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 oraz Delegatury w Sulechowie przy Pl. Ratuszowym 8 w 2024 roku” – Znak sprawy: OR. 273.25.2023”.
1. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wyżej wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
2. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone wraz z ofertą w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) wskazanie Beneficjenta, którym jest: Powiat Zielonogórski, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra
2) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz znak sprawy przedmiotowego postępowania;
3) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
4) kwotę i termin ważności gwarancji lub poręczenia przy czym z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium a termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby gwarancja lub poręczenie obejmowały swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji lub poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
4. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
5. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) Współpartnerzy zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp musza ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywać wszystkich współpartnerów.
3) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)
4) Wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu „nazwa i adres” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów
a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego z współpartnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności o których mowa w art. 7
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022 poz. 835 ze zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.