eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, przystanków, przejść i placów na terenie miasta Jasła w sezonie zimowym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, przystanków, przejść i placów na terenie miasta Jasła w sezonie zimowym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.jaslo.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, przystanków, przejść i placów na terenie miasta Jasła w sezonie zimowym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0504205-5dd2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420462

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053096/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, placów i przystanków na terenie miasta Jasła

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,142000,b3e82b6484bc5af3d650b4534ef4c208.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty, wymianie informacji oraz przekazywaniem dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę, jest ich prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Miasta Jasła: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Sławomir Maćkoś.
5. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Miasta Jasła
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – Ajar
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
• dla Windows 8: Internet Explorer 11
• dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Enigma SOI.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Element I - STREFA CENTRUM WSCHÓD . Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych i placów na terenie miasta Jasła zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy zawierającym wykaz chodników, ciągów pieszych i placów określającym każdy element, w zakresie:
- pełnienia dyżurów, odśnieżania i usuwania śliskości w okresie opadów śniegu i gołoledzi przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręczni,.
- oczyszczania chodników, ciągów pieszych i placów w przypadku braku opadów śniegu, w tym usuwania piasku,
- usuwania śniegu i likwidacji śliskości na dojściach do przejść dla pieszych,
- zimowego utrzymania przystanków, utrzymanie czystości.

2. Zimowe utrzymania chodników, ciągów pieszych i placów winno być prowadzone przy pomocy sprzętu mechanicznego i ręcznie, zwalczanie śliskości winno być prowadzone przy pomocy materiałów uszorstniających: piasek, mieszanka piaskowo solna 10-cio procentowa. W przypadku wystąpienia gołoledzi lub oblodzenia dopuszcza się stosowanie zmian proporcji mieszanki celem zwiększenia jej skuteczności.
- Wykonawca usługi przystąpi do odśnieżania i likwidacji śliskości niezwłocznie w chwili powstania warunków uzasadniających ich rozpoczęcie i zakończy je w ciągu 4 godzin od chwili ich ustąpienia.
- W przypadku braku opadów Wykonawca przystąpi do oczyszczenia ręcznego chodników, ciągów pieszych i placów /utrzymanie czystości/.
- Zakres wykonywanych usług może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości chodników, ciągów pieszych i placów, których zimowe utrzymanie jest obowiązkiem Zamawiającego.

3. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi zimowego utrzymania, Wykonawca pokryje pełną wysokość szkody. W związku
z powyższym wykonawca winien zawrzeć stosowne umowy z wybraną firmą ubezpieczeniową.

4. Wykonywanie umowy musi odbywać się z użyciem co najmniej dwóch pojazdów z pługo-piaskarką.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Element II -STREFA CENTRUM ZACHÓD 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych i placów na terenie miasta Jasła zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy zawierającym wykaz chodników, ciągów pieszych i placów określającym każdy element, w zakresie:
- pełnienia dyżurów, odśnieżania i usuwania śliskości w okresie opadów śniegu i gołoledzi przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręczni,.
- oczyszczania chodników, ciągów pieszych i placów w przypadku braku opadów śniegu, w tym usuwania piasku,
- usuwania śniegu i likwidacji śliskości na dojściach do przejść dla pieszych,
- zimowego utrzymania przystanków, utrzymanie czystości.

2. Zimowe utrzymania chodników, ciągów pieszych i placów winno być prowadzone przy pomocy sprzętu mechanicznego i ręcznie, zwalczanie śliskości winno być prowadzone przy pomocy materiałów uszorstniających: piasek, mieszanka piaskowo solna 10-cio procentowa. W przypadku wystąpienia gołoledzi lub oblodzenia dopuszcza się stosowanie zmian proporcji mieszanki celem zwiększenia jej skuteczności.
- Wykonawca usługi przystąpi do odśnieżania i likwidacji śliskości niezwłocznie w chwili powstania warunków uzasadniających ich rozpoczęcie i zakończy je w ciągu 4 godzin od chwili ich ustąpienia.
- W przypadku braku opadów Wykonawca przystąpi do oczyszczenia ręcznego chodników, ciągów pieszych i placów /utrzymanie czystości/.
- Zakres wykonywanych usług może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości chodników, ciągów pieszych i placów, których zimowe utrzymanie jest obowiązkiem Zamawiającego.

3. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi zimowego utrzymania, Wykonawca pokryje pełną wysokość szkody. W związku
z powyższym wykonawca winien zawrzeć stosowne umowy z wybraną firmą ubezpieczeniową.

4. Wykonywanie umowy musi odbywać się z użyciem co najmniej dwóch pojazdów z pługo-piaskarką.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Element III -STREFA I . Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych i placów na terenie miasta Jasła zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy zawierającym wykaz chodników, ciągów pieszych i placów określającym każdy element, w zakresie:
- pełnienia dyżurów, odśnieżania i usuwania śliskości w okresie opadów śniegu i gołoledzi przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręczni,.
- oczyszczania chodników, ciągów pieszych i placów w przypadku braku opadów śniegu, w tym usuwania piasku,
- usuwania śniegu i likwidacji śliskości na dojściach do przejść dla pieszych,
- zimowego utrzymania przystanków, utrzymanie czystości.

2. Zimowe utrzymania chodników, ciągów pieszych i placów winno być prowadzone przy pomocy sprzętu mechanicznego i ręcznie, zwalczanie śliskości winno być prowadzone przy pomocy materiałów uszorstniających: piasek, mieszanka piaskowo solna 10-cio procentowa. W przypadku wystąpienia gołoledzi lub oblodzenia dopuszcza się stosowanie zmian proporcji mieszanki celem zwiększenia jej skuteczności.
- Wykonawca usługi przystąpi do odśnieżania i likwidacji śliskości niezwłocznie w chwili powstania warunków uzasadniających ich rozpoczęcie i zakończy je w ciągu 4 godzin od chwili ich ustąpienia.
- W przypadku braku opadów Wykonawca przystąpi do oczyszczenia ręcznego chodników, ciągów pieszych i placów /utrzymanie czystości/.
- Zakres wykonywanych usług może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości chodników, ciągów pieszych i placów, których zimowe utrzymanie jest obowiązkiem Zamawiającego.

3. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi zimowego utrzymania, Wykonawca pokryje pełną wysokość szkody. W związku
z powyższym wykonawca winien zawrzeć stosowne umowy z wybraną firmą ubezpieczeniową.

4. Wykonywanie umowy musi odbywać się z użyciem co najmniej dwóch pojazdów z pługo-piaskarką.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Element IV -STREFA IIPrzedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych i placów na terenie miasta Jasła zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy zawierającym wykaz chodników, ciągów pieszych i placów określającym każdy element, w zakresie:
- pełnienia dyżurów, odśnieżania i usuwania śliskości w okresie opadów śniegu i gołoledzi przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręczni,.
- oczyszczania chodników, ciągów pieszych i placów w przypadku braku opadów śniegu, w tym usuwania piasku,
- usuwania śniegu i likwidacji śliskości na dojściach do przejść dla pieszych,
- zimowego utrzymania przystanków, utrzymanie czystości.

2. Zimowe utrzymania chodników, ciągów pieszych i placów winno być prowadzone przy pomocy sprzętu mechanicznego i ręcznie, zwalczanie śliskości winno być prowadzone przy pomocy materiałów uszorstniających: piasek, mieszanka piaskowo solna 10-cio procentowa. W przypadku wystąpienia gołoledzi lub oblodzenia dopuszcza się stosowanie zmian proporcji mieszanki celem zwiększenia jej skuteczności.
- Wykonawca usługi przystąpi do odśnieżania i likwidacji śliskości niezwłocznie w chwili powstania warunków uzasadniających ich rozpoczęcie i zakończy je w ciągu 4 godzin od chwili ich ustąpienia.
- W przypadku braku opadów Wykonawca przystąpi do oczyszczenia ręcznego chodników, ciągów pieszych i placów /utrzymanie czystości/.
- Zakres wykonywanych usług może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości chodników, ciągów pieszych i placów, których zimowe utrzymanie jest obowiązkiem Zamawiającego.

3. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi zimowego utrzymania, Wykonawca pokryje pełną wysokość szkody. W związku
z powyższym wykonawca winien zawrzeć stosowne umowy z wybraną firmą ubezpieczeniową.

4. Wykonywanie umowy musi odbywać się z użyciem co najmniej dwóch pojazdów z pługo-piaskarką.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Element V-STREFA III . Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych i placów na terenie miasta Jasła zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy zawierającym wykaz chodników, ciągów pieszych i placów określającym każdy element, w zakresie:
- pełnienia dyżurów, odśnieżania i usuwania śliskości w okresie opadów śniegu i gołoledzi przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręczni,.
- oczyszczania chodników, ciągów pieszych i placów w przypadku braku opadów śniegu, w tym usuwania piasku,
- usuwania śniegu i likwidacji śliskości na dojściach do przejść dla pieszych,
- zimowego utrzymania przystanków, utrzymanie czystości.

2. Zimowe utrzymania chodników, ciągów pieszych i placów winno być prowadzone przy pomocy sprzętu mechanicznego i ręcznie, zwalczanie śliskości winno być prowadzone przy pomocy materiałów uszorstniających: piasek, mieszanka piaskowo solna 10-cio procentowa. W przypadku wystąpienia gołoledzi lub oblodzenia dopuszcza się stosowanie zmian proporcji mieszanki celem zwiększenia jej skuteczności.
- Wykonawca usługi przystąpi do odśnieżania i likwidacji śliskości niezwłocznie w chwili powstania warunków uzasadniających ich rozpoczęcie i zakończy je w ciągu 4 godzin od chwili ich ustąpienia.
- W przypadku braku opadów Wykonawca przystąpi do oczyszczenia ręcznego chodników, ciągów pieszych i placów /utrzymanie czystości/.
- Zakres wykonywanych usług może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości chodników, ciągów pieszych i placów, których zimowe utrzymanie jest obowiązkiem Zamawiającego.

3. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi zimowego utrzymania, Wykonawca pokryje pełną wysokość szkody. W związku
z powyższym wykonawca winien zawrzeć stosowne umowy z wybraną firmą ubezpieczeniową.

4. Wykonywanie umowy musi odbywać się z użyciem co najmniej dwóch pojazdów z pługo-piaskarką.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Warunki zmian treści umowy zostały określone w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.