eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oborniki › "Dowozy szkolne w latach 2023/2024" III postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Dowozy szkolne w latach 2023/2024”
III postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Obornikach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302196080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Piłsudskiego 76

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 65 60-180,

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.adamska@cuw.oborniki.pl.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cuw.oborniki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1a143cb3-3c09-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowozy szkolne w latach 2023/2024”
III postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a143cb3-3c09-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420461

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003727/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 dowóz dzieci do szkół

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00353949

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUW 1.08.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 316848 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 31684 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dowozy szkolne w latach 2023/2024” stanowiącego zadanie własne Gminy Oborniki, tj. wykonywanie przez Wykonawcę usługi bezpiecznego i punktualnego dowozu dzieci do szkół położonych na terenie Gminy Oborniki oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Poznania w roku szkolnym 2023/2024 w dni nauki szkolnej.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
1) zapewnienia do realizacji usług opiekunów (na każdej trasie przynajmniej jeden opiekun) którzy będą odpowiedzialni za bezpieczeństwo pasażerów w trakcie wsiadania do lub wysiadania z pojazdów oraz w trakcie przewozów,
2) zainstalowania w pojazdach, najpóźniej do dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, monitoringu (tj. kamery rejestrującej oraz urządzenia rejestrującego oraz zapisującego materiał video na urządzeniu twardo dyskowym).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (i poszczególnych jego części) został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.
3. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

a) Część 1 – Trasa nr 1a - obejmująca 128 km dziennie z maksymalną pracą przewoźnika w okresie obowiązywania Umowy wynoszącą: 23.552 km;


TRASA NR 1A
128 km dziennie / maksymalna praca przewoźnika 23 552 km

6:25 Ślepuchowo I - 6:26 Ślepuchowo Krzyż - 6:27 Ślepuchowo II - 6:30 Górka I - 6:33 Górka II - 6:36 Lulin - 6:48 Objezierze Szkoła - 7:00 Lulin - 7:07 Nieczajna - 7:11 Wargowo Szkoła - 7:12 Wargowo Huby I - 7:14 Wargowo Huby II - 7:16 Wargowo Huby III - 7:18 Wargowo Huby IV- 7:21 Wargowo II - 7:24 Wargowo Stacja PKP - 7:28 Wargowo Pałac - 7:32 Kowalewko - 7:36 Objezierze Szkoła - 7:55 Miłowody Szkoła
11:50 Objezierze Szkoła - Ślepuchowo I - Ślepuchowo Krzyż - Ślepuchowo II - Górka I, Górka II - Lulin - Nieczajna - Kowalewko - Objezierze Szkoła
13:05 Objezierze Szkoła - Kowalewko - Wargowo Huby I - Wargowo Huby II - Wargowo Huby III - Wargowo Huby IV - Wargowo II - Wargowo Stacja PKP - Wargowo Pałac - Wargowo Szkoła - Kowalewko - Nieczajna - Objezierze Szkoła – Wymysłowo – Objezierze Szkoła.
14:25 Objezierze Szkoła - 14:30 Ślepuchowo I - Ślepuchowo Krzyż - Ślepuchowo II - 14:33 Górka I - 14:35 Górka II - 14:38 Lulin - 14:41 Nieczajna 14:44 Kowalewko - 14:46 Wargowo Szkoła - 14:48 Wargowo Huby I - Wargowo Huby II - Wargowo Huby III - Wargowo Huby IV - 14:50 Wargowo II - 14:53 Wargowo Stacja PKP - 14:56 Wargowo Pałac - 15:15 Wymysłowo

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 153088 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dowozy szkolne w latach 2023/2024” stanowiącego zadanie własne Gminy Oborniki, tj. wykonywanie przez Wykonawcę usługi bezpiecznego i punktualnego dowozu dzieci do szkół położonych na terenie Gminy Oborniki oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Poznania w roku szkolnym 2023/2024 w dni nauki szkolnej.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
1) zapewnienia do realizacji usług opiekunów (na każdej trasie przynajmniej jeden opiekun) którzy będą odpowiedzialni za bezpieczeństwo pasażerów w trakcie wsiadania do lub wysiadania z pojazdów oraz w trakcie przewozów,
2) zainstalowania w pojazdach, najpóźniej do dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, monitoringu (tj. kamery rejestrującej oraz urządzenia rejestrującego oraz zapisującego materiał video na urządzeniu twardo dyskowym).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (i poszczególnych jego części) został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.
3. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

b) Część 2 – Trasa nr 9a – obejmująca 89 km dziennie z maksymalną pracą przewoźnika w okresie obowiązywania Umowy wynoszącą 16 376 km;

TRASA NR 9A Niepełnosprawni
89 km dziennie / maksymalna praca przewoźnika 16 376 km

7:10 Oborniki ul. Nowa 9 – Oborniki ul. Mostowa - 7:20 Oborniki Rynek – 7:25 Oborniki SP3 7:30 Oborniki ul. Andersa 47 - 7:32 Oborniki ul Korfantego – 7:34 Oborniki ul. Witosa – 7:40 Miłowody Szkoła
14:00 Miłowody Szkoła - Oborniki Rynek – Oborniki ul. Obrzycka - Oborniki SP3 – Oborniki ul. Andersa Oborniki ul. Witosa, Oborniki ul. Bielawska
15:00 Miłowody Szkoła - Oborniki ul. Nowa 9 – Oborniki ul. Mostowa – Bogdanowo DK11 – Ocieszyn – Objezierze – Górka – Lulin - Urbanie – Popówko

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 163760 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 211968 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 211968 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 211968 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma „PRZEMYSŁAW” Grażyna Czarnecka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661023898

7.3.4) Miejscowość: Rogoźno

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 211968 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-09-04 do 2024-06-21

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 191599,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 191599,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 191599,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SADI TRANS sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6060112237

7.3.4) Miejscowość: Oborniki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 191599,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-09-04 do 2024-06-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.