eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części.Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387817787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-510

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zck-krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck-krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8b8ee79-5d00-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020456/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c8b8ee79-5d00-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c8b8ee79-5d00-11ee-9aa3-96d3b4440790
www.zck-krakow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl. oraz w uzasadnionych przypadkach przy użyciu poczty elektronicznej: przetargi@zck-krakow.pl.
8.2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8.3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8.17. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
8.18. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem ws. komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Oferty należy składać za pomocą Modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia. Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych określona została w punkcie 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P–13/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznych kart przedpłaconych (zwanych w dalszej treści także „bonami”) na okaziciela dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części, w ilości 235 sztuk o łącznej wartości nabywczej 195 850,00 zł, przy następującym podziale wartościowym.
3.1.1. Część 1 karty przedpłacone („świąteczne”) – 150 sztuk kart przedpłaconych o łącznej wartości nabywczej 179 300,00 zł, przy następującym podziale wartościowym:
3.1.1.1. 94 szt. kart przedpłaconych o wartości zasilenia 1 150,00 zł,
3.1.1.2. 44 szt. kart przedpłaconych o wartości zasilenia 1 250,00 zł,
3.1.1.3. 12 szt. kart przedpłaconych o wartości zasilenia 1 350,00 zł.
3.1.3. Okres ważności bonów w formie kart przedpłaconych nie może być krótszy niż do 31.12.2024 r. W przypadku kiedy Wykonawca przedstawi okres ważności krótszy niż do dnia 31.12.2024 r., Jego oferta zostanie odrzucona z powodu treści nieodpowiadającej treści SWZ. W pkt. 15.6. SWZ zostało określone kryterium według którego Wykonawca ma prawo przedłużyć oferowany przez siebie okres ważności bonów w formie kart przedpłaconych. Niniejszy punkt zawiera również procedurę przyznania punktów.
3.1.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą dołączył dla części 1 lub / i dla części 2 wykaz punktów sprzedaży, w których można zrealizować bony na terenie miasta Krakowa. Lista punktów sprzedaży nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy dla Części 1, 2 (załącznik nr 3 do SWZ),
3.2.2. Opisie przedmiotu zamówienia – dla części 1 i 2 (załącznik nr 4 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30163000-9 - Karty płatnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 3.4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy. Zamówienie zostanie udzielone, gdy zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. w szczególności dostawy elektronicznych kart przedpłaconych na okaziciela.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1. Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia (C) 10%
2. Obsługa karty (O) Koszt wypłaty z bankomatu 50%
3. Łączna ilość placówek do realizacji bonów w formie kart przedpłaconych na terenie miasta Kraków (P) 30%
4. Okres ważności bonów w formie kart przedpłaconych od dnia aktywacji kart (T) 10%
15.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów wg poniższego wzoru:
N = C + O + P + T
gdzie:
N – łączna ilość punktów badanej oferty,
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium: cena,
O – ilość punktów badanej oferty w kryterium: obsługa,
P – ilość punktów badanej oferty w kryterium: ilość placówek,
T – ilość punktów badanej oferty w kryterium: okres ważności.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Obsługa karty (O) Koszt wypłaty z bankomatu

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Łączna ilość placówek do realizacji bonów w formie kart przedpłaconych na terenie miasta Kraków (P)

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres ważności bonów w formie kart przedpłaconych od dnia aktywacji kart (T)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznych kart przedpłaconych (zwanych w dalszej treści także „bonami”) na okaziciela dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części, w ilości 235 sztuk o łącznej wartości nabywczej 195 850,00 zł, przy następującym podziale wartościowym.
3.1.2. Część 2 karty przedpłacone („mikołajowe”) – 85 sztuk kart przedpłaconych o łącznej wartości nabywczej 16 550,00 zł, przy następującym podziale wartościowym:
3.1.2.1. 16 szt. kart przedpłaconych o wartości zasilenia 140,00 zł,
3.1.2.2. 45 szt. kart przedpłaconych o wartości zasilenia 190,00 zł,
3.1.2.3. 24 szt. kart przedpłaconych o wartości zasilenia 240,00 zł.
3.1.3. Okres ważności bonów w formie kart przedpłaconych nie może być krótszy niż do 31.12.2024 r. W przypadku kiedy Wykonawca przedstawi okres ważności krótszy niż do dnia 31.12.2024 r., Jego oferta zostanie odrzucona z powodu treści nieodpowiadającej treści SWZ. W pkt. 15.6. SWZ zostało określone kryterium według którego Wykonawca ma prawo przedłużyć oferowany przez siebie okres ważności bonów w formie kart przedpłaconych. Niniejszy punkt zawiera również procedurę przyznania punktów.
3.1.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą dołączył dla części 1 lub / i dla części 2 wykaz punktów sprzedaży, w których można zrealizować bony na terenie miasta Krakowa. Lista punktów sprzedaży nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy dla Części 1, 2 (załącznik nr 3 do SWZ),
3.2.2. Opisie przedmiotu zamówienia – dla części 1 i 2 (załącznik nr 4 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30163000-9 - Karty płatnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 3.4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy. Zamówienie zostanie udzielone, gdy zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. w szczególności dostawy elektronicznych kart przedpłaconych na okaziciela.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1. Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia (C) 10%
2. Obsługa karty (O) Koszt wypłaty z bankomatu 50%
3. Łączna ilość placówek do realizacji bonów w formie kart przedpłaconych na terenie miasta Kraków (P) 30%
4. Okres ważności bonów w formie kart przedpłaconych od dnia aktywacji kart (T) 10%
15.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów wg poniższego wzoru:
N = C + O + P + T
gdzie:
N – łączna ilość punktów badanej oferty,
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium: cena,
O – ilość punktów badanej oferty w kryterium: obsługa,
P – ilość punktów badanej oferty w kryterium: ilość placówek,
T – ilość punktów badanej oferty w kryterium: okres ważności.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Obsługa karty (O) Koszt wypłaty z bankomatu

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Łączna ilość placówek do realizacji bonów w formie kart przedpłaconych na terenie miasta Kraków (P)

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres ważności bonów w formie kart przedpłaconych od dnia aktywacji kart (T)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
5.3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
5.4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
5.4.1. posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:
5.4.1.1. część 1: 170 000,00 zł,
5.4.1.2. część 2: 16 000,00 zł.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część – powyższe kwoty ubezpieczenia sumują się.
5.5. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia, na odpowiednim poziomie jakości, dotyczące:
5.5.1. Doświadczenia, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
5.5.1.1. Dla części 1 – co najmniej dwie dostawy o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia, wykonane każda w ramach jednej umowy, oraz co najmniej jedna z tych dostaw była o wartości nie mniejszej niż 170 000,00 zł netto,
5.5.1.2. Dla części 2 – co najmniej dwie dostawy o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia, wykonane każda w ramach jednej umowy, oraz co najmniej jedna z tych dostaw była o wartości nie mniejszej niż 16 000,00 zł netto.
UWAGA: Wykonawca, który ma zamiar złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia w zakresie części od 1 do 2 zamówienia, winien w zakresie zdolności zawodowej wykazać się spełnieniem warunku najwyższego (zawierającego najwyższe wymagania) spośród części zamówienia, na które ma zamiar złożyć ofertę.
5.5.2. Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
7.2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podmiot Trzeci warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie wymagał dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość określoną w pkt. 5.4. SWZ.
7.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podmiot Trzeci warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
7.2.2.1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej dostaw określonych w pkt. 5.5.1. SWZ.
Uwaga: W przypadku, gdy przedstawione w wykazie dostawy obejmują szerszy zakres, niż wymagany w warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt. 5.5.1. SWZ, w w/w wykazie należy jednoznacznie określić zakres wykazywanych w nim dostaw.
7.2.3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę lub Podmiot Trzeci braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.2.3.1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
7.2.3.2. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, (...) c.d. w SWZ.
7.2.3.3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6.1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda następujących środków dowodowych:
6.1.1. w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 ustawy oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ),
6.1.2. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa pkt 5.4. i 5.5. SWZ, oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2b do SWZ).
6.2. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 11.2. – 11.5. SWZ.
6.3. Pełnomocnictwo/a do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako uprawniona do Jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
3.1.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą dołączył dla części 1 lub / i dla części 2 wykaz punktów sprzedaży, w których można zrealizować bony na terenie miasta Krakowa. Lista punktów sprzedaży nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy.
6.8. Wykonawca, w przypadkach polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym stanowi pkt 6.1. SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik 2c i 2d do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy:
6.4.1. są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy,
6.4.2. są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
6.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, oświadczenia wymienione w pkt. 6.1. SWZ wraz z informacjami o których stanowi pkt. 6.4. SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.6. Dodatkowo do oferty należy załączyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załączniki nr 2e do SWZ.
6.7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 118 ust. 4 ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1. Projektowane dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
21.2. Projektowane zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4. Wymagany termin wykonania zamówienia
4.1. Wykonawca realizuje przedmiot umowy:
4.1.1. Część 1 „świąteczne” – od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 01.12.2023 r.
4.1.2. Część 2 „mikołajowe” – od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 01.12.2023 r.
3.1.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą dołączył dla części 1 lub / i dla części 2 wykaz punktów sprzedaży, w których można zrealizować bony na terenie miasta Krakowa. Lista punktów sprzedaży nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.