eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Śrem › Zakup i dostawa kontenerówOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa kontenerów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630701338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Śrem

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 28 30 511

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgk.srem.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.srem.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Odbiór odpadów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa kontenerów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e715e3f-5e97-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419750

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00123345/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup wraz z dostawą kontenerów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_srem

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_srem

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. Podpisy kwalifikowane
wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać warunki określone „Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 01 lipca 2016 roku”.
2. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików XadES.
3. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 poz. 1913 z późn. zm. ), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzec że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
4. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
5. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 13 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
albo przez podwykonawcę.
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl ; tj. :
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć minimum 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0;
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-07/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerów:

Kontener otwarty KP 34 - 3 sztuki
• Odbiór hakowy
• Dopuszczalna masa całkowita: 15.000 kg
• Poszycie dna – blacha min.5 mm,
• Poszycie ścian bocznych i drzwi, blacha min.3 mm
• Rolki zewnętrzne stalowe, tuleje poliamidowe, smarowane
• Wieniec z profilu Ø 90 × 5.6 mm
• Wręgi ścian bocznych min. 80x50, co 750 mm,
• Wieniec z profilu min. Ø 90 x 5.6 mm
• Rama INP 180
• malowanie 120mi ( 40 podkład 80 nawierzchniowo )
• Podłoga wzmocniona, zaginana po promieniu
• Podwójne drzwi
• Zawiasy 3-ramienne, smarowane,
• Zamknięcie drzwi holenderskie,
• Centralne zamknięcie na dwa haki,
• Haczyki do mocowania siatki
• Plandeka wraz z systemem otwierania i zamykania
• RAL 6016

Kontener otwarty KP 18 - 2 sztuki
• Odbiór hakowy
• Dopuszczalna masa całkowita: 15.000 kg
• Poszycie dna – blacha min.5 mm,
• Poszycie ścian bocznych i drzwi, blacha min.3 mm
• Rolki zewnętrzne stalowe, tuleje poliamidowe, smarowane
• Wieniec z profilu Ø 90 × 5.6 mm
• Wręgi ścian bocznych min. 80x50, co 750 mm,
• Wieniec z profilu min. Ø 90 x 5.6 mm
• Rama INP 180
• malowanie 120mi ( 40 podkład 80 nawierzchniowo )
• Podłoga wzmocniona, zaginana po promieniu
• Podwójne drzwi
• Zawiasy 3-ramienne, smarowane,
• Zamknięcie drzwi holenderskie,
• Centralne zamknięcie na dwa haki,
• Haczyki do mocowania siatki
• RAL 6016

Kontener do magazynowania odpadów niebezpiecznych – 1sztuka
• Pojemność 33 m3
• Wykonany wg normy DIN 30722
• Wymiary wewnętrzne: 6500x2300x2250
• Odbiór hakowy 1570mm, pręt haka fi 50
• Masa własna 3300 kg
• Dopuszczalna masa całkowita : 15.000 kg
• Poszycie dna - blacha 3 mm, gat. S235JR
• Poszycie ścian bocznych i drzwi, blacha 3 mm
• Płyta chroniąca poszycie ściany przedniej za hakiem,
• Rama INP 180
• Rolki zewnętrzne stalowe, tuleje poliamid, smarowane
• Wieniec z profilu 80x80
• Podłoga wzmocniona, zaginana po promieniu
• Druga podłoga z ocynkowanych kratek wema, kratki demontowane,
• Wanna dolna wodoszczelna + 1x króciec kulowy spustowy w ścianie przedniej,
• Stała tylna ściana,
• Dach stały z blachy,
• Wewnętrzna instalacja elektryczna, ( 2x lampa / włącznik / bezpieczniki )
• Drzwi dwuskrzydłowe umieszczone z jednego boku kontenera
• Zawiasy 3-ramienne, smarowane,
• Podjazdy ocynkowane
• Zamknięcie drzwi,
• Gruntowany i lakierowany RAL 6016
• Wentylacja grawitacyjna,
• Wewnątrz listwa z otworami do mocowania pasów + półki

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 14 SWZ i podanej w formularzu ofertowym (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ).

Kryterium: Cena „C”
Opis : Cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia
Waga: 100,00 %
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać wykonawca: 100,00
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną, wśród ofert nie odrzuconych i wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

obliczenie punktów dla kryterium „Cena” : „C” zostanie dokonane wg wzoru:

𝑪 𝒐𝒇.𝒎𝒊𝒏.
C = 𝑪 𝒐𝒇.𝒃𝒂𝒅. x 100,00 pkt x 100,00
gdzie:

C ilość punktów, jakie otrzyma wybrana oferta i za kryterium: „cena”,
c of. min najniższa cena oferty brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez
wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert,
c of. bad cena brutto oferty badanej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na następującą minimalną sumę gwarancyjną 100 000,00 PLN.
- zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną dostawę kontenerów o łącznej wartości min.100.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w
zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego : PGK w Śremie Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.