eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sprzedaż i dostawa stacji badawczych oraz ich oprogramowania do strefy Living Lab Centrum Nauki Kopernik.Ogłoszenie z dnia 2022-11-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sprzedaż i dostawa stacji badawczych oraz ich oprogramowania do strefy Living Lab Centrum Nauki Kopernik.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140603313

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Kościuszkowskie 20

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-390

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kopernik.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

//kopernik.logintrade.net/;

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytucje kultury wpisane w RIK

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność kulturalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i dostawa stacji badawczych oraz ich oprogramowania do strefy Living Lab Centrum Nauki Kopernik.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4bf0b26-3e75-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00419638

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366733/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.260.62.2022.JG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 769900,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

części nr 1 jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego stacji badawczych, stanowisk informacyjnych oraz konstrukcji scenograficznych zgodnych z dokumentacją dostarczoną przez CNK, na potrzeby strefy LivingLab

4.5.3.) Główny kod CPV: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

4.5.5.) Wartość części: 384950,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

b) Część nr 2 – zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania do obsługi Stanowisk Informacyjnych i Stacji Badawczych zgodnego z dokumentacją dostarczoną przez CNK, na potrzeby strefy LivingLab

4.5.3.) Główny kod CPV: 48930000-6 - Pakiety oprogramowania szkoleniowego i rozrywkowego

4.5.5.) Wartość części: 384950,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu dla części nr 1 złożono jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych częściach.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu dla części nr 2 złożono jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych częściach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.