eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Nasadzenia drzew na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nasadzenia drzew na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631280809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wilczak 51

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-623

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdwkolo@wzdw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nasadzenia drzew na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07f6a486-5e90-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419606

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019177/31/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Nasadzenia drzew na obszarze działania RDW w Kole

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem platformy: platformazakupowa.pl/pn/wzdw i formularza Wyślij
wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania oferty lub
wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w
drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:1) stały dostęp
do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub
MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja10
0., 4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny
obsługujący format plików .pdf. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB
- zalecany format: .pdf, Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych
niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie
informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia
dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Zamawiający będzie przekazywał
informacje w drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy
platformazakupowa.pl/pn/wzdw . Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca będzie przekazywana drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy
platformazakupowa.pl/pn/wzdw do tego konkretnego Wykonawcy. W postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia, wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym także
zapytania i wyjaśnienia dot. SWZ Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za wyjątkiem oferty,
umowy, oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9.1. i 10.6 Instrukcji dla Wykonawców (Tom I
Rozdział 1 SWZ), które składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający informuje, że
instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania
dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce
Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej
podadresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RDW.KŁ.8.271-8/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nasadzenia drzew na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole. Przedmiot zamówienia został określony w Tomie II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 37 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający postępowanie stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- cena (C) – 60 pkt
- okres udzielonej rękojmi na nasadzenia (G) – 20 pkt,
- termin skrócenia realizacji zamówienia (T) – 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi na nasadzenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin skrócenia realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – nie dotyczy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu :
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem .
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej. Z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy PZP wyklucza się: wyk oraz uczestnika konkursu wymienionego w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o ktr mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego;( dalej ustawa Ukr) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, ktr beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukr;wyk oraz uczestnika konkursu, ktr jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
Ukr. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu
wykluczonego na podstawie pkt. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej,
oferty. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty. Osoba lub podmiot
podlegające wykluczeniu na podstawie pkt. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego
lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną o których mowa w ust. 5, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji w wysokości do 20 000 000 zł

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) formularz cenowy stanowiący nierozłączną część formularza oferty;
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ
(dotyczące niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Formularze 3.1. i 3.2);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (formularz 3.3), lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
4) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3 i 10.6 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1
SWZ (oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące niepodlegania wykluczeniu i
spełniania warunków udziału w postępowaniu);
5) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.4 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ
(dotyczące robót/usług/dostaw, które wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
6) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy także spółek cywilnych);
7) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzające, że osoba działająca
w imieniu wykonawcy (dotyczy także poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia) lub osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest
umocowana do jego reprezentowania;
8) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jeżeli nie wynika
ono z dokumentów, o których mowa w ppkt. 7 powyżej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują w zakresie w jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu,
z zastrzeżeniem pkt. 7.5 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt.
9.1 ppkt. 1) Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast oświadczenie z pkt. 9.1 ppkt. 2) Instrukcji
dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, składane jest w zakresie w jakim każdy z nich spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te
zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień
zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany umowy określone są w:
§ 2
4. Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1 wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy.
5. W przypadku konieczności zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu.
6. Dopuszcza się ewentualną zmianę terminu określonego w ust. 1 powyżej w następujących przypadkach:
1) gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac – pod warunkiem wykazania wpływu zaistnienia takich warunków na termin realizacji,
2) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
3) działania siły wyższej to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
7. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia umownego określonego w § 3 Umowy.

§ 3
3. . W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie umowne zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku. Przy czym wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmiany.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu ilościowego przedmiotu Umowy przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie. Ograniczenie nie przekroczy 40% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust. 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.