eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wo幡iki › Dostawa oleju opa這wego grzewczego na potrzeby Szko造 Podstawowej im. Jana Paw豉 II w Psarach przy ulicy G堯wnej 91 i 89 w 2024 r.Og這szenie z dnia 2023-09-29


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego grzewczego na potrzeby Szko造 Podstawowej im. Jana Paw豉 II w Psarach przy ulicy G堯wnej 91 i 89 w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Wo幡iki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398480

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Rynek 11

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wo幡iki

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-289

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 36 69 900

1.5.8.) Numer faksu: 36 69 905

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@wozniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.wozniki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego grzewczego na potrzeby Szko造 Podstawowej im. Jana Paw豉 II w Psarach przy ulicy G堯wnej 91 i 89 w 2024 r.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-a2f809d5-5e90-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00419450

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00039257/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa oleju opa這wego grzewczego na potrzeby Szko造 Podstawowej im. Jana Paw豉 II w Psarach przy ulicy G堯wnej 91 i 89 w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

www.wozniki.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W niniejszym post瘼owaniu komunikacja Zamawiaj帷ego z Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, za po鈔ednictwem Platformy on-line dzia豉j帷ej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawc jest bezp豉tne. Wykonawca przyst瘼uj帷 do post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wi捫帷y. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu musi posiada konto na Platformie. Do z這瞠nia oferty konieczne jest posiadanie przez osob upowa積ion do reprezentowania Wykonawcy wa積ego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w tym zakresie przez Zamawiaj帷ego w dokumencie SWZ. Zamawiaj帷y okre郵a nast瘼uj帷e wymagania sprz皻owo – aplikacyjne pozwalaj帷e na korzystanie z Platformy: sta造 dost瘼 do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa - Platforma wsp馧pracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich g堯wnych przegl康arek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); w陰czona obs逝ga JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesy豉nego za po鈔ednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie okre郵a si limitu liczby plik闚. Zamawiaj帷y okre郵a nast瘼uj帷e informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: za陰czony i przes豉ny przez Wykonawc za pomoc Platformy plik oferty wraz z za陰cznikami przechowywane s na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiaj帷y otrzyma dost瘼 do plik闚 dopiero po up造wie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi przyporz康kowan do dokumentu elektronicznego dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wys豉nym dokumencie w kolumnie "Data przes豉nia"; o terminie przes豉nia decyduje czas pe軟ego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zamawiaj帷y o鈍iadcza, 瞠 spe軟ia wymogi okre郵one w rozporz康zeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawc b璠 przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wo幡ik. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawc danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a tak瞠 art. 6 Ustawy z 6 wrze郾ia 2001 r. o dost瘼ie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole post瘼owania b璠 przechowywane przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia. Je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy. Zamawiaj帷y nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym ni cel okre郵ony powy瞠j. Wykonawca jest zobowi您any, w zwi您ku z udzia貫m w przedmiotowym post瘼owaniu, do wype軟ienia wszystkich obowi您k闚 formalnoprawnych wymaganych przez RODO i zwi您anych z udzia貫m w przedmiotowym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. Nale膨 do nich obowi您ki informacyjne z art. 13 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane osobowe dotycz i od kt鏎ych dane te Wykonawca bezpo鈔ednio pozyska i przekaza Zamawiaj帷emu w tre軼i oferty lub dokument闚 sk豉danych na 膨danie Zamawiaj帷ego oraz art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane Wykonawca pozyska w spos鏏 po鈔edni, a kt鏎e to dane Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu w tre軼i oferty lub dokument闚 sk豉danych na 膨danie Zamawiaj帷ego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiaj帷y informuje, 瞠: udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotycz帷e wyrok闚 skazuj帷ych i czyn闚 zabronionych) w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX ustawy Pzp, do up造wu terminu na ich wniesienie; udost瘼nianie protoko逝 i za陰cznik闚 do protoko逝 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyj徠kiem tych, o kt鏎ych mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniaj帷ych pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl康y polityczne, przekonania religijne lub 鈍iatopogl康owe, przynale積o嗆 do zwi您k闚 zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotycz帷ych zdrowia, seksualno軼i lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia; w przypadku korzystania przez osob, kt鏎ej dane osobowe s przetwarzane przez Zamawiaj帷ego, z uprawnienia, o kt鏎ym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (zwi您anych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s dane osobowe jego dotycz帷e, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o kt鏎ych mowa w art. 46 RODO, zwi您anych z przekazaniem jego danych osobowych do pa雟twa trzeciego lub organizacji mi璠zynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawc od administratora kopii danych osobowych podlegaj帷ych przetwarzaniu), Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby wyst瘼uj帷ej z 膨daniem wskazania dodatkowych informacji, maj帷ych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia; skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe s przetwarzane, z uprawnienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupe軟ienia danych osobowych), nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 post瘼owania oraz jego za陰cznik闚; w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania; w przypadku, gdy wniesienie 膨dania dotycz帷ego prawa, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole post瘼owania lub za陰cznikach do tego protoko逝, od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y nie udost瘼nia tych danych, chyba 瞠 zachodz przes豉nki, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 rozporz康zenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego spe軟iaj帷ego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kot這wni olejowej Szko造 Podstawowej im. Jana Paw豉 II w Psarach przy ulicy G堯wnej 91 i 89 w ilo軼i ok. 37.000 l o nast瘼uj帷ych parametrach i warto軼iach:
o g瘰to嗆 w temperaturze 15蚓 - nie wi瘯sza ni 0,860 Mg/m?
o warto嗆 opa這wa - nie mniejsza ni 42,6 MJ/k
o temperatura zap這nu - nie mniejsza ni 56蚓
o lepko嗆 kinematyczna w temperaturze 20?C - nie wi瘯sza ni 6,00 mm?/s
o sk豉d frakcyjny:
- do temp. 250?C - nie wi璚ej ni 65%(v/v)
- do temp. 350?C - nie mniej ni 85%(v/v)
o temperatura p造ni璚ia - nie wy窺za ni -20蚓
o pozosta這嗆 po koksowaniu w 10% pozosta這軼i destylacyjnej - nie wi瘯sza ni 0,3%(m/m)
o zawarto嗆 siarki - nie wi瘯sza ni 0,10%(m/m)
o zawarto嗆 wody - nie wi瘯sza ni 200 mg/kg
o zawarto嗆 zanieczyszcze sta造ch - nie wi瘯sza ni 24mg/kg
o pozosta這嗆 po spopieleniu - nie wi瘯sza ni 0,01%(m/m).
2. Ilo嗆 wskazanego oleju opa這wego jest wielko軼i szacunkow i mo瞠 ulec zmianie.
3. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo nie wykorzystania ca這軼i zam闚ienia w okresie obj皻ym umow.
4. Przedmiot zam闚ienia b璠zie dostarczany przez Wykonawc do szkolnej kot這wni w budynku A lub B w zale積o軼i od potrzeb, po dokonaniu zam闚ienia telefonicznie lub pisemnie przez dyrektora szko造 lub osoby przez niego upowa積ione, w豉snym transportem wyposa穎nym w urz康zenia pomiarowe, na w豉sny koszt i ryzyko.
Przedmiot zam闚ienia obejmuje za豉dunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wy豉dunek oleju. Wykonawca b璠zie dostarcza olej opa這wy, bez dodatkowych op豉t, sukcesywnie:
- w豉snym 鈔odkiem transportu wyposa穎nym w legalizowany przyrz康 pomiarowy do nape軟iania i opr騜niania cysterny (legalizacja urz康ze pomiarowych z Urz璠u Wag i Miar),
- w ilo軼i jednorazowej (budynek A - ok. 9 500 litr闚 - przypuszczalnie 2 dostawy i ok. 10 000 litr闚 - przypuszczalnie 1 dostawa; budynek B - ok. 2 500 litr闚 - przypuszczalnie 2 dostawy i 3 000 litr闚 - przypuszczalnie 1 dostawa),
- wraz ze 鈍iadectwem jako軼i opa逝 wystawionym przez producenta - przy ka盥orazowej dostawie paliwa.
5. Przedmiot zam闚ienia dostarczany b璠zie na ka盥e zam闚ienie Zamawiaj帷ego w ilo軼i przez niego wskazanej.
6. Do ka盥ej dostawy Wykonawca do陰czy 鈍iadectwo jako軼i potwierdzaj帷e osi庵ni璚ie parametr闚 technicznych okre郵onych w pkt. 1. Nie za陰czenie 鈍iadectwa jako軼i do dokumentu wydania oleju opa這wego mo瞠 stanowi podstaw do odmowy odbioru oleju przez Zamawiaj帷ego oraz nie zostanie uregulowana nale積o嗆.
7. Przedmiot zam闚ienia dostarczany b璠zie sukcesywnie zgodnie z telefonicznym lub pisemnym zam闚ieniem, w terminie nie d逝窺zym ni 4 dni od momentu z這瞠nia zam闚ienia.
8. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 realizacji przedmiotu zam闚ienia w ilo軼i mniejszej lub wi瘯szej ni okre郵ona w przedmiocie zam闚ienia stosownie do zapotrzebowania wynikaj帷ego z warunk闚 pogodowych.
9. Dostawa oleju opa這wego b璠zie realizowana sukcesywnie w czasie obowi您ywania umowy, zgodnie ze zg豉szanym zapotrzebowaniem w terminie nie d逝窺zym ni do 4 dni od zg這szenia w dni powszednie.
10. Cen oferty brutto nale篡 obliczy zgodnie z tabel zawart w za陰czniku nr 1(formularz ofertowy) do niniejszej SWZ stosuj帷 ceny jednostkowe podane przez producenta na stronie internetowej na dzie 06.10.2023 r. uwzgl璠niaj帷 upust. Wskazany upust b璠zie obowi您ywa w ca造m okresie trwania umowy i nie ulegnie zmianie.
11. Zasady rozliczania za dostawy:
a. Rozliczenie b璠zie si odbywa na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawc po ka盥orazowej dostawie oleju opa這wego,
b. Powy窺za cena b璠zie ulega豉 zmianie wskutek zmian ceny oleju opa這wego u producenta. Wskazany upust b璠zie obowi您ywa w ca造m okresie trwania umowy i nie ulegnie zmianie.
12. Zamawiaj帷y dopuszcza sk豉danie ofert r闚nowa積ych
Je瞠li w dokumentacji stanowi帷ej za陰cznik do SWZ u篡te s znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 廝鏚這 lub szczeg鏊ny proces, kt鏎y charakteryzuje produkty lub us逝gi dostarczane przez konkretnego wykonawc - Zamawiaj帷y dopuszcza sk豉danie ofert z rozwi您aniami r闚nowa積ymi, o ile zapewni one zgodno嗆 realizacji przedmiotu zam闚ienia z dokumentacj stanowi帷 za陰cznik do SWZ.
W zwi您ku z powy窺zym Wykonawcy mog sk豉da oferty [rozwi您ania] r闚nowa積e w stosunku do przedmiotu zam闚ienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. Opisuj帷 przedmiot zam闚ienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych, o kt鏎ych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e, a odniesieniu takiemu towarzysz wyrazy "lub r闚nowa積e". W sytuacji gdy Zamawiaj帷y opisa przedmiot zam闚ienia przez wskazanie znak闚 towarowych, technologii, patent闚 lub pochodzenia, to nale篡 rozumie, i dopuszcza si zastosowanie rozwi您a r闚nowa積ych.
Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na rozwi您ania r闚nowa積e opisywane przez Zamawiaj帷ego, jest obowi您any wykaza, 瞠 oferowane przez niego dostawy, us逝gi lub roboty budowlane spe軟iaj wymagania okre郵one przez Zamawiaj帷ego. R闚nowa積o嗆 pod wzgl璠em parametr闚 technicznych, u篡tkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczeg鏊no軼i zapewni uzyskanie parametr闚 technicznych nie gorszych od za這穎nych w niniejszej SIWZ.
Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na rozwi您ania r闚nowa積e zobowi您any jest za陰czy do oferty "WYKAZ MATERIAΜW I URZ.ZE R紟NOWA烤YCH" oraz stosowne dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 zaoferowane materia造/wyroby/urz康zenia zapewni uzyskanie parametr闚 technicznych nie gorszych od za這穎nych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentacj potwierdzaj帷 dotycz帷 minimalnych wymaga parametr闚 jako軼iowych, Zamawiaj帷y rozumie wymagania towar闚 zawarte w og鏊nie dost瘼nych 廝鏚豉ch, katalogach, stronach internetowych producent闚.
UWAGA:
1) Brak za陰cznika "Wykaz materia堯w i urz康ze r闚nowa積ych" jest r闚noznaczne z o鈍iadczeniem Wykonawcy, 瞠 dla kalkulacji ceny ofertowej przyj掖 materia造/wyroby/urz康zenia o kt鏎ych mowa w Opisie przedmiotu zam闚ienia.
2) W przypadku ewentualnego zaoferowania materia堯w/urz康ze/wyrob闚, niespe軟iaj帷ych minimalnych parametr闚 jako軼iowych, okre郵onych w opisie przedmiotu zam闚ienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako, 瞠 jej tre嗆 jest niezgodna z warunkami zam闚ienia. Nie dopuszcza si zastosowania przez Wykonawc rozwi您a r闚nowa積ych innych, ni okre郵onych w ofercie wykonawcy.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-03-29

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y
stosowa b璠zie ni瞠j podane kryteria:Cena - 60%; Termin dostawy - 40%. Punkty przyznawane za podane kryteria b璠 liczone
wed逝g nast瘼uj帷ych wzor闚: - Cena : Liczba punkt闚 = ( Cmin/Cof ) *
100 * waga; gdzie: Cmin - najni窺za cena spo鈔鏚 wszystkich ofert, Cof - cena podana w ofercie;
Liczba punkt闚 = Ozn war2
Termin dostawy 24 godzin - 40 pkt
Termin dostawy 48 godzin - 20 pkt
Termin dostawy 72 godzin - 5 pkt
Termin dostawy 96 godzin - 0 pkt
Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez ka盥ego z cz這nk闚 Komisji przetargowej zostan zsumowane dla ka盥ego z kryteri闚 oddzielnie. Suma punkt闚 uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowi b璠zie ko鎍ow ocen danej oferty. Je瞠li zaoferowana cena, lub jej istotne cz窷ci sk豉dowe, wydaj si ra膨co niskie w stosunku do przedmiotu zam闚ienia lub budz w徠pliwo軼i Zamawiaj帷ego co do mo磧iwo軼i wykonania przedmiotu zam闚ienia zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w dokumentach zam闚ienia lub wynikaj帷ymi z odr瑿nych przepis闚, Zamawiaj帷y za膨da od Wykonawcy wyja郾ie, w tym z這瞠nia dowod闚 w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych cz窷ci sk豉dowych. Wyja郾ienia mog dotyczy zagadnie wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e posiadania uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚. Warunek udzia逝 w post瘼owaniu zostanie uznany za spe軟iony, gdy Wykonawca udokumentuje, 瞠 posiada aktualn koncesj na wykonanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami i energi zgodnie z ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), na obr鏒 olejem opa這wym bez ogranicze.
Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana na zasadzie spe軟ia/nie spe軟ia.
Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1) posiadaj niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie. Warunek udzia逝 w post瘼owaniu zostanie uznany za spe軟iony, gdy Wykonawca wyka瞠 si do鈍iadczeniem w nale篡tym wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, minimum jednego zam闚ienia polegaj帷ego na dostawie oleju opa這wego lekkiego w ilo軼i co najmniej 30 000 litr闚 (poprzez zam闚ienie nale篡 rozumie jedn umow).
2) dysponuj odpowiednim potencja貫m technicznym. Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 przy realizacji zam闚ienia b璠zie dysponowa sprz皻em niezb璠nym do wykonania zam闚ienia tj., co najmniej jednym specjalistycznym pojazdem przystosowanym do przewozu towar闚 niebezpiecznych zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami w tym zakresie oraz wyposa穎nym w urz康zenia pomiarowe.

Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana na zasadzie spe軟ia/nie spe軟ia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej.; Za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem. W przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t, wraz z za鈍iadczeniem, Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia przez Wykonawc dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i.; Za鈍iadczenie albo inny dokument w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem. W przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia przez Wykonawc dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i.; Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zone nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.; O鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego.;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du lub urz康ze technicznych dost瘼nych wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami.; Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej potwierdzaj帷y spe軟ianie przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wymaganych uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej.; Wykaz dostaw lub us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie Wykonawcy. W przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y. Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji dostaw lub us逝g, wykonywanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub us逝g, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch, w kt鏎ych wykonywaniu bezpo鈔ednio uczestniczy lub uczestniczy.;

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.; O鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, sk豉dane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych, kt鏎e wykonaj wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia.; O鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby.; Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego" lub "Za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS" sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie naruszy obowi您k闚 dotycz帷ych p豉tno軼i podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem.; Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji, nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowi您ani s do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
Pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy do oferty i powinno ono zawiera w szczeg鏊no軼i wskazanie:
1) post瘼owania o udzielenie zam闚ienie publicznego, kt鏎ego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia;
3) ustanowionego pe軟omocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, dokument ”O鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝”, o kt鏎ym mowa w pkt. 9.1 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp).
W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane. Zatem ten spo鈔鏚 wykonawc闚, kt鏎y posiada zdolno軼i do realizacji zam闚ienia, tj. spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, powinien zrealizowa zam闚ienie w zakresie, do wykonania kt鏎ego niezb璠ne s te zdolno軼i.
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, sk豉dane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z kt鏎ego musi jednoznacznie wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian zawarto w 8 wzoru umowy stanowiacego za陰cznik do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Drog elektroniczn za po鈔ednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-11-07

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.