eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługa ochrony kompleksu wojskowego w Wałbrzychu przy ul. Piotra Skargi 47-49Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony kompleksu wojskowego w Wałbrzychu przy ul. Piotra Skargi 47-49

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020625701

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obornicka 100-102

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-984

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.2wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony kompleksu wojskowego w Wałbrzychu przy ul. Piotra Skargi 47-49

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92b6fecf-5dc9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419230

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00115256/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ochrona osób i mienia (SOO)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/2wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/2wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOO/416/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 148210,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie monitorowania obiektu przez przedsiębiorcę, który posiada koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, w całodobowym systemie zmianowym, a polegającą na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych zgodnie z Instrukcją ochrony w KW 8754 przy ulicy Piotra Skargi 47-49 w Wałbrzychu (budynek byłej szkoły i budynek gospodarczy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
(art. 112 ust. 2 ustawy Pzp):
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
spełnienie wymagań zawartych w art. 113 ustawy Pzp: Wykonawca musi być wpisany do jednego z rejestrów zawodowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
posiadanie aktualnej koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (Dz.U. 2021.poz.1995 t.j.);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj.: 185 000 zł brutto;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazanie się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem usług w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, związanych ze stałą bezpośrednią ochroną fizyczną obiektów, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie: Należy wykazać co najmniej jedno zamówienie o minimalnej wartości 185 000 zł brutto.
b) posiadanie centrum monitorowania sygnałów i sił interwencyjnych, które w przypadku zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia, dotrą do obiektu (kompleksu) w czasie
do 20 min.
c) dysponowanie pracownikami ochrony posiadającymi:
 zaświadczenie właściwego komendanta Wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
d) zatrudnienie wszystkich pracowników ochrony skierowanych do bezpośredniego wykonywania usługi w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy (dotyczy także pracowników z patroli interwencyjnych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu:
 na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:
a) oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 113 ustawy Pzp - zgodnie
z załącznikiem nr 6 do SWZ
b) aktualnej koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021.poz.1995 t.j.);
c) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj.: 185 000 zł brutto;
d) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, związanych ze stałą bezpośrednią ochroną fizyczną obiektów, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie: Należy wykazać co najmniej jedno zamówienie o minimalnej wartości 185 000 zł brutto.
e) oświadczenie o posiadaniu centrum monitorowania sygnałów do powiadamiania sił interwencyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
f) oświadczenie o posiadaniu sił interwencyjnych, które w przypadku zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia dotrą do obiektu (kompleksu) w czasie do 20 minut;
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
g) oświadczenie o dysponowaniu pracownikami ochrony posiadającymi:
 zaświadczenie właściwego komendanta Wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej - zgodnie
z załącznikiem nr 6 do SWZ;
h) oświadczenie o zatrudnieniu wszystkich pracowników ochrony skierowanych do bezpośredniego wykonywania usługi w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy (dotyczy także pracowników z patroli interwencyjnych) - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia umowy regulującej współpracę tych podmiotów – przed podpisaniem umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa § 14 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/2wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.