eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobra › Dostawa sprzętu komputerowego (serwerownia) dla Gminy Dobra w ramach projektu grantowego "CYFROWA GMINA" cz. nr 3Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego (serwerownia) dla Gminy Dobra w ramach projektu grantowego „CYFROWA GMINA” cz. nr 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DOBRA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019438

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC WOJSKA POLSKIEGO 10

1.5.2.) Miejscowość: Dobra

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-730

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@dobra24.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dobra.nowoczesnagmina.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32b50e18-db56-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego (serwerownia) dla Gminy Dobra w ramach projektu grantowego „CYFROWA GMINA” cz. nr 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32b50e18-db56-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419193

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00069891/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Dobra w ramach projektu grantowego „CYFROWA GMINA”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Cyfrowa gmina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00339917

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RSS.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 135980,49 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 46341,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwerownia) wraz z oprogramowaniem dla Gminy Dobra w ramach projektu grantowego „CYFROWA GMINA”:

1) Serwer wraz z licencją Microsoft Windows Server oraz CAL - 1 zestaw:
a) serwer - 1 szt.
b) Microsoft Windows Server 2022 Standard (zainstalowany fabrycznie)
c) Microsoft CAL - 30 sztuk licencji dostępowych

2) Szafa serwerowa - 1 szt.

3) UTM - 1 szt.

4) Switch 48 - portowy - 1 szt.

5) Switch - 1 szt.

6) Zasilacz awaryjny UPS dla szafy serwerowej - 1 szt.

7) Zasilacz awaryjny UPS do stacji roboczych - 3 szt.

wraz z oprogramowaniem systemowym, niezbędnym wyposażeniem dodatkowym do każdego urządzenia wymienionym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz gwarancją, realizowaną w zakresie serwisu gwarancyjnego przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na okres podany w SOPZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48821000-9 - Serwery sieciowe

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55137,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55137,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55137,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NT GROUP SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 470557218

7.3.3) Ulica: Pomorska 65 lok 10

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-218

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55137,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.