eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安i皻och這wice › 安iadczenie us逝g transportu sanitarnego na rzecz Zespo逝 Opieki Zdrowotnej w 安i皻och這wicach sp. z o.o.Og這szenie z dnia 2023-09-28

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g transportu sanitarnego na rzecz Zespo逝 Opieki Zdrowotnej
w 安i皻och這wicach sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZESP茛 OPIEKI ZDROWOTNEJ W 名I邛OCHΜWICACH SP茛KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO列I

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311450

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Chorzowska 38

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安i皻och這wice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-605

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2455041

1.5.8.) Numer faksu: 32 2453440

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zoz.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zoz.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g transportu sanitarnego na rzecz Zespo逝 Opieki Zdrowotnej
w 安i皻och這wicach sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-b8ae4879-5e09-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00419108

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://zoz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htm

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, email:
zamowieniapubliczne@zoz.net.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Ofert sk豉da si pod rygorem niewa積o軼i, zgodnie z wyborem Wykonawcy: a) w formie elektronicznej (oznacza to posta elektroniczn opatrzon kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym -
wy陰cznie poprzez Platform przetargow. 2. Wykonawca zamierzaj帷y z這篡 ofert (wy陰cznie poprzez Platform przetargow) – zobowi您any
jest zapozna si z instrukcjami u篡tkownik闚 Platformy przetargowej - dost瘼nymi pod adresem: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptowa regulamin korzystania z Platformy przetargowej dost瘼ny pod adresem: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html 3. Z這瞠nie oferty poprzez Platform przetargow oznacza akceptacj regulaminu, o kt鏎ym mowa w pkt 1 niniejszego rozdzia逝 SWZ. 4. Wymagania techniczne zwi您ane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane s na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 5. Wsparcia technicznego w zakresie dzia豉nia Platformy przetargowej udziela jej
dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka57d, lokal B/J, 54-203 Wroc豉w, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedzia趾u do pi徠ku (dni robocze) w godz. 8:00 - 16:00. 6. Sposoby z這瞠nia oferty za po鈔ednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia z這瞠nia oferty (w zale積o軼i od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zosta造 opisane w Instrukcjach u篡tkownik闚 Platformy przetargowej. 7. Oferty, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowi您anie
podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowi您aniem podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby”, przedmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwo, sporz康za si w postaci
elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrze瞠niem format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarz康 Zespo逝 Opieki Zdrowotnej w 安i皻och這wicach sp. z o.o. , ul.
Chorzowska 38, 41-605 安i皻och這wice;
Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z kt鏎ym mo瞠 si Pani/Pan skontaktowa w sprawach zwi您anych z ochron danych osobowych w nast瘼uj帷y spos鏏:
• pod adresem poczty elektronicznej: iod@zoz.net.pl;
• w postaci papierowej na adres siedziby Administratora;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zwi您ku z przepisami ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p騧n.zm.), dalej „ustawa Pzp” w celu przeprowadzenia przedmiotowego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz jego rozstrzygni璚ia, jak r闚nie
zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego i jego archiwizacji;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠:
• osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacj post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
• Firma PZP24.pl sp. z o.o. oraz LOGINTRADE S.A. z siedzib we Wroc豉wiu przy ul. Legnickiej 57D, lok. B/J, z kt鏎 administrator zawar umow na obs逝g Platformy Przetargowej, na kt鏎ej prowadzone s post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
• podmiot uprawniony do obs逝gi dor璚ze (Poczta Polska S.A.);
• podmioty, z kt鏎ymi administrator zawar umow na 鈍iadczenie us逝g serwisowych dla u篡tkowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w 安i皻och這wicach sp. z o.o. system闚 informatycznych;
Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane jedynie w okresie niezb璠nym do spe軟ienia celu, dla kt鏎ego zosta造 zebrane, a nast瘼nie w celach archiwalnych przechowywane b璠 przez 5 lat, chyba, 瞠 przepisy szczeg鏊ne b璠 stanowi inaczej;
obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrze瞠niem, i skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw;
• na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem, i w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
nie przys逝guje Pani/Panu:
• w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 23/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przew霩 pacjent闚 doros造ch i dzieci powy瞠j 6 miesi帷a 篡cia karetk typu „P” z zespo貫m wyjazdowym

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 60130000-8 - Us逝gi wzakresie specjalistycznego transportu drogowego os鏏

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przew霩 pacjent闚 doros造ch i dzieci powy瞠j 6 miesi帷a 篡cia karetk typu „S” z zespo貫m wyjazdowym

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 60130000-8 - Us逝gi wzakresie specjalistycznego transportu drogowego os鏏

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przew霩 pacjent闚 doros造ch i dzieci powy瞠j 6 miesi帷a 篡cia z zespo貫m transportowym

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 60130000-8 - Us逝gi wzakresie specjalistycznego transportu drogowego os鏏

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Wykonawca winien by wpisany do Rejestru Podmiot闚 Wykonuj帷ych Dzia豉lno嗆 Leczniczą– dotyczy tylko zadania nr 1 i 2.
Uwaga: Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o kt鏎ym wy瞠j mowa, jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do realizacji kt鏎ych te
zdolno軼i s wymagane.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przes豉nek) wykluczenia z post瘼owania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych (aktualnych na dzie ich z這瞠nia):
- o鈍iadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1689 z po幡. zm.), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo
o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, ww. o鈍iadczenie sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y nie 膨da z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, spe軟ienie warunku zostanie ocenione na podstawie o鈍iadczenia sk豉danego wraz z ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Pe軟omocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/闚 ubiegaj帷ego/ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo przekazuje si w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pe軟omocnictwo zosta這 wystawione w postaci papierowej i
opatrzone w豉snor璚znym podpisem, przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po鈍iadczaj帷ym zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Po鈍iadczenia zgodno軼i cyfrowego odwzorowania z pe軟omocnictwem w postaci papierowej, mo瞠 dokona mocodawca (osoba/osoby wystawiaj帷e pe軟omocnictwo) lub notariusz. 2. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 (o ile Wykonawca korzysta ze zdolno軼i innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy). Zobowi您anie lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje si w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy zobowi您anie (inny podmiotowy 鈔odek dowodowy) zosta這 wystawione w postaci
papierowej i opatrzone w豉snor璚znym podpisem, przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po鈍iadczaj帷ym zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 3. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy (odnosi si do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia). 4. Formularz cenowy (dla zaoferowanego zadania) – zgodnie z za陰cznikami nr 2-4 do SWZ. Formularz sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego – nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile
upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert. 2. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, zobowi您ani si z這篡 wraz z ofert stosowne pe軟omocnictwo – zgodnie z pkt 3.4. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile powa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert. Uwaga: Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa powy瞠j mo瞠 wynika albo z dokumentu pod tak sam nazw, albo z umowy Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. 3. Oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkich Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie (przez ka盥ego z Wykonawc闚 lub upowa積ionego pe軟omocnika). 4. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 3.1. rozdzia逝 XVI SWZ) sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w kt鏎ym Wykonawca wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - ka盥y z
Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy. Powy窺ze oznacza, i: 4.1. O鈍iadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi z這篡 ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia; 4.2. O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 sk豉da podmiot, kt鏎y w odniesieniu do danego warunku udzia逝 w post瘼owaniu potwierdza jego spe軟ianie; dopuszcza si o鈍iadczenie z這穎ne 陰cznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wsp鏊nie sk豉daj帷e ofert lub przez pe軟omocnika wyst瘼uj帷ego w imieniu wszystkich podmiot闚. 5. Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z podmiotem wyst瘼uj帷ym jako pe軟omocnik Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi帷ymi za陰cznik nr 8 do SWZ.
Zmiana umowy mo瞠 tak瞠 nast徙i w przypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-06 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem Platformy przetargowej https://zoz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc w przypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129). Do Wykonawcy podlegaj帷emu wykluczeniu w tym zakresie stosuje si art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.