eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi hotelarsko-gastronomiczne oraz usługi dodatkowe w ramach Organizacji Konferencji Naukowej pt. "Zrównoważone Przedsiębiorstwo" dla 120 uczestników w dniach 3-4 czerwca 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi hotelarsko-gastronomiczne oraz usługi dodatkowe w ramach Organizacji Konferencji Naukowej pt. „Zrównoważone Przedsiębiorstwo” dla 120 uczestników w dniach 3-4 czerwca 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Podmiot należący do grupy VAT o nazwie Szkoła Główna Handlowa Grupa VAT w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 162

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-554

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzl@sgh.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sgh.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi hotelarsko-gastronomiczne oraz usługi dodatkowe w ramach Organizacji Konferencji Naukowej pt. „Zrównoważone Przedsiębiorstwo” dla 120 uczestników w dniach 3-4 czerwca 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ad3ac9b-5dcc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419079

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sgh.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sgh.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie wnioski, zawiadomienia, informacje, oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl poprzez zakładkę „Pytania / Informacje” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail dzl@sgh.waw.pl, przy czym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za datę wpływu wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pośrednictwem platformy zakupowej przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. Za datę wpływu wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmuje się datę ich wprowadzenia do obiegu elektronicznego. 3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Katarzyna Wojtyńska, email: dzl@sgh.waw.pl lub inna osoba zastępująca. 5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://sgh.eb2b.com.pl/ oraz uznaje go za wiążący. Więcej informacji w Rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, określone zostały w Rozdziale XXII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, określone zostały w Rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADZL.25.1.47.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarsko-gastronomiczne oraz usługi dodatkowe w ramach Organizacji Konferencji Naukowej pt. „Zrównoważone Przedsiębiorstwo” dla 120 uczestników w dniach 3-4 czerwca 2024 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają nw. załączniki do SWZ:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”), Załącznik nr 7 – Wzór umowy. 3. Przewidywane ilości noclegów i wyżywienia podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz Formularzu ofertowym stanowią wielkość szacunkową i zostały podane na potrzeby oceny ofert. Cena oferty (całkowite wynagrodzenie brutto) podana w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, służy wyłącznie do porównania ofert. Umowa zawarta zostanie do wysokości środków podanych przez Zamawiającego w sposób, o którym mowa w art. 222 ust. 4 ustawy PZP. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, a Zamawiający zdecyduje się ją zwiększyć, wówczas umowa zostanie zawarta na kwotę maksymalną odpowiadającą kwocie z tej oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-04

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Cena oferty brutto (C) - 80%
Miejsce realizacji konferencji oraz uroczystej kolacji (M) - 20%
2. W kryterium „Cena oferty brutto” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Najniższa cena oferty brutto
C = --------------------------------------------- x 80 punktów
Cena oferty brutto w ofercie ocenianej

gdzie: C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę
Uwagi:
• Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku. W kryterium cena oferty brutto, oferta może otrzymać maksymalnie 80 pkt.,
• Do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie całkowite wynagrodzenie brutto z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

3. W kryterium „Miejsce realizacji konferencji oraz uroczystej kolacji” Zamawiający przyzna maksymalnie do 20 punktów zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) propozycja lokalizacji konferencji – ocenie podlegać będzie lokalizacja oraz reprezentacyjność miejsca organizacji konferencji uwzględniającego charakter i rangę konferencji – maksymalnie do 10 pkt. zgodnie z poniższymi pod kryteriami:
a) Wykonawca otrzyma 6 pkt. jeżeli sala konferencyjna znajduje się w tym samym obiekcie, w którym zakwaterowani zostaną uczestnicy konferencji;
b) Wykonawca otrzyma 4 pkt. jeżeli sala konferencyjna łącznie będzie wyposażona w klimatyzację, bardzo dobrze oświetlona, w pobliżu sali będą toalety ogólnodostępne, a 2 dodatkowe sale będą znajdowały się w tym samym budynku lub budynkach połączonych trwale bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.
2) propozycja lokalizacji uroczystej kolacji – ocenie podlegać będzie charakter lokalizacji, w którym odbędzie się kolacja – Wykonawca otrzyma 10 pkt. jeżeli kolacja odbędzie się w jednej dużej sali, która pomieści 120 osób.
Ocena kryterium „Miejsce realizacji konferencji oraz uroczystej kolacji” zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 do SWZ – specyfikacja lokalizacji oraz przekazanych wraz z ofertą opisu (co najmniej dokładne adresy i powierzchnie sal) i zdjęć proponowanych lokalizacji (min. po jednym zdjęciu każdego z pomieszczeń – sali konferencyjnej, stołówki, 2 dodatkowych sal i miejsca uroczystej kolacji). 4. Suma punktów w dwóch powyższych kryteriach stanowić będzie końcową ocenę oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Miejsce realizacji konferencji oraz uroczystej kolacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających brak podstaw wykluczenia; 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez zakładkę „Pytania/Informacje” następujące dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ, b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp*,
* wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) – 6) Ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy Pzp – Załącznik nr 6 do SWZ; 3) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 2 lit. b) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 4) dokumenty, o których mowa w pkt. 3) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
5) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 2) lit. b), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt. 4) powyżej stosuje się;
6) do podwykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy pkt. 3) - 5) powyżej stosuje się odpowiednio;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione, na zasadach określonych w Rozdziale XIV ust. 3 – 11, dokumenty wymienione w Rozdziale XIV ust. 1:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 4 do SWZ);
2) specyfikacja lokalizacji (Załącznik nr 3 do SWZ wraz z opisem i zdjęciami);
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
/Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych. Wykonawca powinien wskazać dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów/
4) dowody dot. „samooczyszczenia” (jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
6) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w § 7 Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sgh.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Umowa będzie obowiązywać od dnia jej zawarcia do dnia 4 czerwca 2024 r.
2. Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2024 r. (poniedziałek - wtorek)
w Kazimierzu Dolnym.
3. Przyjazd organizatorów konferencji w liczbie 8 osób odbędzie się w dniu 2 czerwca 2024 r.
4. Przyjazd uczestników 3 czerwca 2024 r. około godz. 13.00, wyjazd 4 czerwca 2024 r. po godz. 13.00.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.