eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołobrzeg › Kompleksowe świadczenie usług pralniczychOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIW KOŁOBRZEGU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330904944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Portowa 22

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943544620

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.stawska@mswia.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mswia.kolobrzeg.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe świadczenie usług pralniczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05776e0e-5de9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419058

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526990/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Kompleksowe świadczenie usług pralniczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mswia.kolobrzeg/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy Pzp, komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski ( w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje
przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenia na Platformie OpenNexus pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mswia.kolobrzeg/proceedings (zwanej dalej „Platformą").
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie,
mailem) nie będzie brana pod uwagę.
3) Adres Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/mswia.kolobrzeg/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne
wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj: stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC
o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4 , Linux, lub ich nowsze
wersje;zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna
wersja 10 0.; włączona obsługa JavaScript;zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf;szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu
TLS 1.3; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Wykonawca
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia:akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący; zapoznał i stosuje
się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w
szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Zamawiający informuje, że instrukcje z
korzystania z Platformy, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie
treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy
użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zalecenia: Formaty plików
wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”: zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg, (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf; w celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7z; wśród formatów powszechnych a NIE występujących w
rozporządzeniu występują: .gif, .bmp, .numbers, .pages. komunikacja z wykonawcami odbywa się tylko
na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za
pośrednictwem adresu email;korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób niż za
pomocą Platformy na przykład listownie, mailem nie będzie brana pod uwagę; Sugerujemy złożenie
oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków;podczas podpisywania plików zaleca
się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1;zamawiający rekomenduje wykorzystanie
podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu;zamawiający zaleca aby nie wprowadzić jakichkolwiek
zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym.Maksymalny rozmiar jednego pliku
przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty wynosi 150
MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Ze względu na ograniczoną
ilość znaków szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1
niniejszej SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 RODO Rozporządzenia
parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej
„RODO”, informuję że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych w przedmiotowym
postępowaniu jest 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600
Wałcz.
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: iod@107sw.pl.
3) Podane dane w zakresie wynikającym z właściwych przepisów ustawy Pzp oraz wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu
przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W pozostałym
zakresie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikającej z faktu złożenia
przedmiotowej oferty.
4) Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach świadczenia usług na
administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, obsługę poczty oraz innym
zainteresowanym na zasadach, w szczególności wynikających z art. 18, art. 74, art. 76, art. 222, art. 253, art. 260 wymienionej
ustawy Pzp.
5) Dane przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych, w zakresie
wynikającym z wymienionych przepisów prawa, jest niezbędne do realizacji celu. W pozostałym
zakresie podanie danych jest dobrowolne.
7) Ponadto informuję, że:
a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawo dostępu
do swoich danych i otrzymania ich kopii), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu;
b) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmiana wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnych z ustawą;
c) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania, o których
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr postępowania 23/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 169867,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowe świadczenie usług pralniczych przez okres 16 miesięcy polegających na:
a) praniu z użyciem krochmalu, dezynfekcji, maglowaniu, prasowaniu bielizny pościelowej, tj.: po-szwy, poszewki, prześcieradła, podkłady na materace, ręczników, bielizny zabiegowej (prześcieradła z zabiegów borowiną, fango) oraz bielizny gastronomicznej (fartuchy, obrusy, serwet-ki);
b) praniu i dezynfekcji kocy, narzut, zasłon;
c) praniu i dezynfekcji poduszek, kołder;
d) transportu od i do zamawiającego, segregacja, oznakowanie i dezynfekcja wózków do transportu prania wyposażonych w pokrowce tekstylne nie przepuszczające wilgoci;
e) rozliczanie się z zamawiającym z odebranej do prania bielizny.
4) Ogólna orientacyjna ilość asortymentu przeznaczonego do prania w okresie trwania zamówienia:
a) bielizna pościelowa i zabiegowa – 38 000 kg;
b) bielizna gastronomiczna – 750 kg;
c) koce, narzuty oraz zasłony – 200 kg;
d) poduszki oraz kołdry – 200 kg.
5) Wskazana powyżej orientacyjna ilość asortymentu przekazywanego do prania będzie uzależniona wyłącznie i ściśle od bieżących potrzeb zamawiającego w okresie trwania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98315000-4 - Usługi prasowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy („Opcja”) zamówienia.
Przedmiotem Opcji będzie usługa tożsama z opisaną w SWZ i wyceniona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
W ramach Opcji, wedle wyboru zamawiającego, może zostać zlecona usługa prania wszystkich, niektórych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez wykonawcę w tabeli formularza ofertowego.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Usługa będąca przedmiotem Opcji może zostać zlecona w ilości stanowiącej równowartość do 50 % wartości przedmiotu zamówienia.
Podstawą określenia wartości usługi zleconej w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – 60,00%
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”: [C] – 60,00 pkt
Ww. kryterium będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa
Cena = -------------------------------------------- x 100 x 60%
cena badanej oferty

W kryterium „cena” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.

2) Czas wykonania usługi reklamacyjnej – [R] – 40,00%

W ramach kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
− dla czasu wykonania usługi reklamacyjnej wynoszącego 72 godziny – 0,00 pkt;
− dla czasu wykonania usługi reklamacyjnej wynoszącego od 71 do 64 godzin – 10,00 pkt;
− dla czasu wykonania usługi reklamacyjnej wynoszącego od 63 do 56 godzin – 20,00 pkt;
− dla czasu wykonania usługi reklamacyjnej wynoszącego od 55 do 49 godzin – 30,00 pkt;
− dla czasu wykonania usługi reklamacyjnej wynoszącego do 48 godzin – 40,00 pkt.

Maksymalny czas wykonania usługi reklamacyjnej wynosi 48 godzin.

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40,00 pkt. Jeżeli wykonawca zadeklaruje czas wykonania usługi reklamacyjnej krótszy niż 48 godziny, do oceny ofert w kryterium „Czas wykonania usługi reklamacyjnej” zostanie mu policzony termin 48 godzin, jako minimalny zgodny z żądaniem i oczekiwaniem zamawiającego a do umowy zostanie wpisany termin zgodnie z deklaracją wykonawcy określoną w ofercie.
W przypadku niewypełnienia żadnej pozycji w pkt 2 formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ) bądź nieprawidłowego wypełnienia (np. nieczytelnego wypełnienia lub zaznaczenia więcej niż jednej pozycji) zamawiający uzna, że wykonawca oferuje czas wykonania usługi reklamacyjnej w maksymalnym terminie określonym w SWZ. Wykonawca otrzyma wówczas 0,00 pkt w kryterium „Czas wykonania usługi reklamacyjnej”.
Wykonawca składa oświadczenie co do oferowanego „Czasu wykonania usługi reklamacyjnej” w formularzu oferty stanowiącym załączniki nr 1 do SWZ.

Łączna ilość punktów przyznanych ofercie na podstawie oceny przyjętych kryteriów nastąpi poprzez ich łączne zsumowanie wg następującego wzoru:
S = C + R

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania usługi reklamacyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100.000,00 zł
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) spełnia warunki dotyczące doświadczenia, tj.:
wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej:
4.1) dwie usługi prania bielizny na rzecz podmiotów leczniczych rozumiane jako dwie umowy, każda zawarta na okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa obejmowała usługę prania bielizny o łącznej wartości równej lub przekraczającej kwotę: 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda umowa.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie
Uwaga!
Jeżeli na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca przedstawi usługę (umowę) będącą w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, umowa ta musi być realizowana przez co najmniej 12 pełnych następujących po sobie miesięcy, a łączna wartość umowy nie może być mniejsza niż 150 000,00 zł brutto.
b) dysponuje lub będzie dysponować potencjałem technicznym, tj. wyposażeniem zakładu umożliwiającym świadczenie usługi pralniczej w ilości co najmniej:
1 szt. bębnowa pralnico – wirówka z barierą higieny o ładowności min. 50kg
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale II pkt 5 SWZ:
a) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie: przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

przedmiotowe środki dowodowe:
a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale II, podrozdział 2, pkt 4) SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) formularz asortymentowo – cenowy, wypełniony i odpowiednio podpisany, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 3);
5) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie
zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców,
6) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
7) podmiotowe środki dowodowe:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.
Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby.
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Ww. oświadczenie należy złożyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wadium należy wnieść w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. w pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego, Nr: 89 1130 1176 0022 2122 0720 0002,
2. gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) – wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej na Platformie.
3) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
4) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
1. dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
2. gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory dotyczące gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
5) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, bez potwierdzenia tych okoliczności,
2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
6) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
7) W formularzu oferty należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku: a) wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy; b) pełnomocnictwo, o którym mowa w lit. a) należy dołączyć do oferty; c) wszelką
korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika; d) wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w lit a) – d).
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
zawierającą, co najmniej: − zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia, − określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, w tym wskazania
pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, −
czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu realizacji usługi o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu. Zmiana taka dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy wystąpią okoliczności spowodowane siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
2) dopuszcza się wprowadzenie zmian zakresów Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji przy pomocą podwykonawcy/podwykonawców, w tym również dopuszczenie realizacji przy pomocy podwykonawcy/podwykonawców zakresu, dla których Wykonawca na etapie negocjacji z Zamawiającym nie przewidział realizacji przez podwykonawców, zmiana nie może spowodować zmiany innych warunków realizacji Umowy.
3) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy – dopuszcza się zmiany Umowy pozwalające na dostosowanie jej do obowiązujących przepisów prawa; zmiany takie nie spowodują wzrostu ceny ani zmiany terminu realizacji zamówienia,
4) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w §12 zmiana postanowień umowy załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mswia.kolobrzeg/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy zagraniczni
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wy-mieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie de-cyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.