eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubań › Dostawa komputerów i laptopów w ramach projektu Cyfrowy Powiat dla dwóch jednostek organizacyjnych Powiatu LubańskiegoOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa komputerów i laptopów w ramach projektu Cyfrowy Powiat dla dwóch jednostek organizacyjnych Powiatu Lubańskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT LUBAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Lubań

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-800

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 64 64 364

1.5.8.) Numer faksu: 75 64 64 321

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatluban.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiatluban.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa komputerów i laptopów w ramach projektu Cyfrowy Powiat dla dwóch jednostek organizacyjnych Powiatu Lubańskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9ab591c-5dfa-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419039

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032970/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup sprzętu i usług IT w ramach grantu Cyfrowy Powiat

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

. „Cyfrowy Powiat” realizowanego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-lubanski1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Portalu e-Usług SIDAS PZP https://sidaspzp.pl/ oraz adresem poczty elektronicznej: zamowienia@powiatluban.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dotyczy komunikacji za pośrednictwem Portalu e-Usług SIDAS PZP:
1. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Portalu e-Usług SIDAS PZP dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Portalu e-Usług SIDAS PZP znajdują się pod adresem: https://sidaspzp.pl/ w zakładce „Dołącz do nas” -> „Instrukcja Wykonawcy”.
2. Zamawiający informuje, że rejestracja wykonawcy na portalu SIDAS PZP odbywa się natychmiastowo, jednakże zaleca się wcześniejsze utworzenie konta.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SIDAS PZP gdzie po zalogowaniu się na uprzednio założone swoje konto, użytkownik wskazuje postępowanie. Po wejściu w szczegół wskazanego postępowania przechodzi do zakładki „Komunikacja”, która dotyczy wybranego postępowania. W celu przygotowania nowej wiadomości wybiera opcje „Utwórz wiadomość”. Następnie wskazuje „Kategorię wiadomości” i wprowadza treść w polu „Wiadomość”. W ramach korespondencji można dodać załącznik poprzez opcję „Dołącz plik”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wysłania wiadomości wraz z załącznikiem z poziomu zakładki „Komunikacja”, która prezentowana jest również w wysłanej wiadomości.
5. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest dany wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SIDAS PZP do danego wykonawcy.
6. Zamawiający zaleca uzupełnienie Profilu Wykonawcy w części KONTAKT o adres e-mail, wówczas możliwe będzie otrzymywanie powiadomień o korespondencji umieszczonej w zakładce KOMUNIKACJA.
7. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Portalu e-Usług SIDAS PZP, tj.:
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
1) dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszych wersjach,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) Zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat Reader,
6) Dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB to: pdf, ,xls, ,xlsx, .doc, .docx, ,txt, .rtf, ,xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, ,pptx, ,csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, ,svg, .wav, ,mp3, ,avi, .mpg, .mpeg, ,mp4, ,m4a, ,inpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, ,gz, .gzip, ,7z, .html, ,xhtml, .css, ,xml, .xsd, .gml, .rng, ,xsl, ,xslt”.
7) Informacja odnośnie kodowania i czasu odbioru danych:
a) Plik załączony przez wykonawcę na portalu i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ w systemie występuje jako plik zaszyfrowany,
b) Jako czas złożenia oferty przez portal pzp przyjmuje się moment otrzymania żądania przez serwer po kliknięcia w opcję „Złóż ofertę”. Czas jest prezentowany w (hh:mm:ss) zgodnie ze strefą czasową ustawioną na komputerze.
8) Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. rejestrując się bezpłatnie lub w przypadku posiadania konta w portalu, logując się akceptuje warunki korzystania z portalu, określone w regulaminie dostępnym pod adresem https://app.sidaspzp.pl/static/media/regulamin-SIDAS-PZP.1353d0f3b6aaf676dd38.pdf oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lubański z siedzibą w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, kod pocztowy: 59-800, email: sekretariat@powiatluban.pl, tel. 75 6464 300, fax 75 6464 321;
 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się
z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: Rafał Wielgus, e-mail: iodo@powiatluban.pl, tel. 75 6464 300, fax 75 6464 321;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: Dostawa komputerów i laptopów w ramach projektu Cyfrowy Powiat dla dwóch jednostek organizacyjnych Powiatu Lubańskiego”
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z Ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Powiat Lubański przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.042.3.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 laptopów i 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz instalacją we wskazanym miejscu.
Sprzęt jest przeznaczony dla dwóch jednostek organizacyjnych Powiatu:
o Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań – zestaw komputerowy (jednostka, monitor, klawiatura, mysz, UPS)- 1 komplet, laptop- 1 sztuka;
o Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu, ul. Łokietka 2, 59-800 Lubań - zestaw komputerowy (jednostka, monitor, klawiatura, mysz, UPS)- 1 komplet, laptop- 1 sztuka;

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

30213300-8 - Komputer biurkowy

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na komputery

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Laptop
a) Wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający, że procesor w zaoferowanym laptopie osiąga w teście PassMark Performance Test co najmniej 13030 punktów Passmark CPU Mark. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim.
b) Wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php potwierdzający, że karta graficzna w zaoferowanym laptopie osiąga w teście PassMark Performance Test co najmniej 1600 punktów w G3D Rating. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim.
c) Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany laptop spełnia normy MIL-STD-810H w zakresie min. 7 method
d) Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany laptop posiada gwarancję, w ramach której w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego w postaci oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu.
e) Dokumenty potwierdzające, że serwis zaoferowanego laptopa będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta w postaci oświadczenia producenta sprzętu.
2) Zestaw PC
a) Wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający, że procesor w zaoferowanym PC osiąga w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 14940 pkt. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim.
b) Wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php potwierdzający, że karta graficzna w zaoferowanym PC osiąga w teście Passmark G3D Mark, w kategorii Average G3D Mark wynik co najmniej 1645 pkt. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim.
c) Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany PC posiada gwarancję, w ramach której w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego w postaci oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu.
d) Dokumenty potwierdzające, że serwis zaoferowanego PC będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta w postaci oświadczenia producenta sprzętu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Laptop
a) Wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający, że procesor w zaoferowanym laptopie osiąga w teście PassMark Performance Test co najmniej 13030 punktów Passmark CPU Mark. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim.
b) Wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php potwierdzający, że karta graficzna w zaoferowanym laptopie osiąga w teście PassMark Performance Test co najmniej 1600 punktów w G3D Rating. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim.
c) Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany laptop spełnia normy MIL-STD-810H w zakresie min. 7 method
d) Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany laptop posiada gwarancję, w ramach której w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego w postaci oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu.
e) Dokumenty potwierdzające, że serwis zaoferowanego laptopa będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta w postaci oświadczenia producenta sprzętu.
2) Zestaw PC
a) Wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający, że procesor w zaoferowanym PC osiąga w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 14940 pkt. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim.
b) Wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php potwierdzający, że karta graficzna w zaoferowanym PC osiąga w teście Passmark G3D Mark, w kategorii Average G3D Mark wynik co najmniej 1645 pkt. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim.
c) Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany PC posiada gwarancję, w ramach której w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego w postaci oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu.
d) Dokumenty potwierdzające, że serwis zaoferowanego PC będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta w postaci oświadczenia producenta sprzętu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis pkt 11.3. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu tych wykonawców.
2) Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile dotyczy) należy złożyć:
a) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa) lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa,
3) Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych).
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty (o ile dotyczy) należy złożyć zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdz. 12.2 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zał. nr 2 projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Portalu e-Usług SIDAS PZP pod adresem: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-lubanski1

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.