eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wisznia Mała › Przebudowa ul. Długiej w m. Szewce gm. Wisznia Mała - droga dojazdowa do gruntów rolnychOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Długiej w m. Szewce gm. Wisznia Mała - droga dojazdowa do gruntów rolnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wisznia Mała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934897

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 9

1.5.2.) Miejscowość: Wisznia Mała

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-114

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 3084800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@wiszniamala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiszniamala.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Długiej w m. Szewce gm. Wisznia Mała - droga dojazdowa do gruntów rolnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de430dfe-31fc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419029

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026522/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Drogi dojazdowe do gruntów rolnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00339847

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 759004,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: „ Przebudowa ul. Długiej w m. Szewce gm. Wisznia Mała - droga dojazdowa do gruntów rolnych” obejmujących m.in.:
b) wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 445m
c) wykonanie zjazdów i dojść do nieruchomości o nawierzchni bitumicznej
d) frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni zajadu na ul. Lotniczą
e) regulacja istniejących studni kanalizacji deszczowej oraz skrzynek infrastruktury technicznej
f) wykonanie poboczy z kruszywa
g) wykonanie terenów zielonych
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje poniższa dokumentacja:
A. Dokumentacja projektowa:
a). Projekt budowlany pn.: “Budowa drogi gminnej w Szewcach – ul. Długa” – branża drogowa, wykonany przez Biuro Usług Projektowych, mgr inż. Ryszard Chwaleba wraz decyzją pozwolenie na budowę
b). Załącznik graficzny z zakresem robót
c). plan sytuacyjny- zjazdy do wykonania
B. Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robót
C. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami
D. Przedmiary robót.
Uwaga!!!!
Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w dokumentacji projektowej.
3. Szczególne warunki realizacji zamówienia:
1) Wykonawca ustanowi we własnym zakresie i na własny koszty Kierownika budowy/kierownika robót
2) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w imieniu Zamawiającego niezbędnych formalności związanych z opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania robót w pasie drogowym, w tym uzyskanie niezbędnych zgód na prowadzenie robót w pasie drogowym od zarządcy drogi.
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, sporządzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją,
4) Wykonawca dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót gestorom sieci znajdujących w rejonie prowadzonych robót. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej należy powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz gestorów sieci. Uszkodzenia naprawić na własny koszt.
5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo –finansowego oraz kosztorysu ofertowego sporządzonego metoda szczegółową wraz tabelą elementów scalonych.
6) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
7) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.).
8) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i nienależnych od strony umowy okoliczności powodujących niemożność, niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizowania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publiczny przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia.
9) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 894000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 940000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 894000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Docostar Development Sebastian Smolak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9151659606

7.3.4) Miejscowość: Wisznia Mała

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 894000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.