eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Odbiór i gospodarowanie odpadami w okresie 01.12.2023- 30.11.2024Ogłoszenie z dnia 2023-09-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i gospodarowanie odpadami w okresie 01.12.2023- 30.11.2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i gospodarowanie odpadami w okresie 01.12.2023- 30.11.2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27a95141-5ddc-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418857

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00127407/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Odbiór i gospodarowanie odpadami w okresie 01.12.2023- 30.11.2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Odbiór i gospodarowanie odpadami w okresie 01.12.2023 – 30.11.2024” nr postępowania 52/SZP/2023;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jw.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21WOG-SZP.2712.52.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, na zasadach określonych w umowie (w tym załadunek i wywóz z jednostki własnym środkiem transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 w ilości
120 000 kg przewidzianej na czas obowiązywania umowy oraz odpadów o kodzie
16 03 80 (produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia)
w ilości 25 000 kg przewidzianej na czas obowiązywania umowy.
Podane ilości odpadów są wartościami szacunkowymi. Zamawiający, bez odrębnej akceptacji Wykonawcy, może dokonywać wszelkich zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi rodzajami odpadów zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia,
w zależności od faktycznej liczby ich wytworzenia. Zmiany ilościowe nie mogą spowodować zwiększenia wartości umowy.
Miejsca odbioru odpadów:
• 82-300 Elbląg: ul. Łęczycka 10-12, ul. E. Kwiatkowskiego 11, ul. E. Kwiatkowskiego 15, ul. Królewiecka 130, ul. Królewiecka 169, ul. Dąbrowskiego 35; ul. Podchorążych 1,
• 14-500 Braniewo: ul. Sikorskiego 41
• 11-200 Bartoszyce: ul. Wojska Polskiego 4;
• 14-300 Morąg: Al. Wojska Polskiego 16.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-01 do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr 1 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
K1 - Cena brutto oferty - 60%
K2 - Czas reakcji - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie liczona wg wzoru:
P = K1 +K2
P - Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
K1 - Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”
K2 - Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Czas reakcji”Dla części zamówienia nr 1
3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

4. W kryterium „Czas reakcji” oferta zostanie oceniona następująco:
- następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 40 pkt
- do dwóch dni roboczych od momentu zgłoszeniu przez Zamawiającego – 20 pkt
- do trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 0 pkt
Wykonawca spośród przedstawionych terminów czasu reakcji wybiera jeden wariant i stosowną informację zamieszcza w tabeli w pkt 4 formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ).

UWAGA:
1) Zaoferowanie czasu reakcji nie może przekroczyć trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia i nie może być krótszy niż dzień następny roboczy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego;
2) Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu krótszego niż następny dzień roboczy, bądź dłuższego niż do trzech dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SWZ;
3) Za dzień roboczy Zamawiający przyjmuje dzień od poniedziałku do piątku.
4) Zaznaczenie więcej niż jednej rubryki w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) spowoduje odrzucenie oferty.
5) W przypadku braku zaznaczenia rubryki przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował do trzech dni roboczych na dodatkowy odbiór odpadów i otrzyma 0 pkt.
Przez „Czas reakcji” Zamawiający rozumie czas reakcji na dodatkowy odbiór odpadów pokonsumpcyjnych (termin odbioru odpadów od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego).

5. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, na zasadach określonych w umowie (w tym załadunek i wywóz z jednostki własnym środkiem transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami) odpadów wyszczególnionych w poniższej tabeli.
Tabela nr 1: Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia przez Zamawiającego w okresie trwania Umowy:
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
Przewidywana ilość
[kg]/12 mies.
1 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01 10* 2 000
2 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone subst. niebezpiecznymi (np. PCB) 15 02 02* 10 000
3 Filtry olejowe 16 01 07* 1 500
4 Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 16 01 14* 200
5 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 13* 1 400
6 Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 16 03 03* 700
7 Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 2 000
8 Baterie i akumulatory niklowo kadmowe 16 06 02* 200
9 Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 16 07 08* 100

Podane ilości odpadów są wartościami szacunkowymi. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu (w ramach wartości umowy)
w trakcie realizacji umowy, w zależności od faktycznej liczby wytworzonych (powstałych) odpadów – bez odrębnej akceptacji Wykonawcy.
Miejsca odbioru odpadów:
• 82-300 Elbląg: ul. Łęczycka 10-12, ul. E. Kwiatkowskiego 11, ul. E. Kwiatkowskiego 15, ul. Królewiecka 130, ul. Królewiecka 169, ul. Dąbrowskiego 35; ul. Podchorążych 1
• 14-500 Braniewo: ul. Sikorskiego 41, Al. Wojska Polskiego 7;
• 11-200 Bartoszyce: ul. Wojska Polskiego 4;
14-300 Morąg: Al. Wojska Polskiego 16.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-01 do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr 2 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
K1 - Cena brutto oferty - 60%
K2 - Czas reakcji - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie liczona wg wzoru:
P = K1 +K2
P - Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
K1 - Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”
K2 - Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Czas reakcji”

Dla części zamówienia nr 2
3. W kryterium „cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej
4. W kryterium „Czas reakcji” oferta zostanie oceniona następująco:
Od 1 do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 40 pkt
Od 8 do 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 20 pkt
Od 11 do 13 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 10 pkt
14 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 0 pkt

Wykonawca spośród przedstawionych terminów czasu reakcji wybiera jeden wariant i stosowna informację zamieszcza w tabeli w pkt 4 formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ).
Przez „Czas reakcji” Zamawiający rozumie termin odbioru odpadów od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
UWAGA:
1) Zaoferowany maksymalny czas reakcji na odbiór odpadów od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nie może przekroczyć 14 dni roboczych i być krótszy niż 1 dzień roboczy*. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu krótszego niż 1 dzień roboczy bądź dłuższego niż 14 dni roboczych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SWZ.
*- minimalny czas 1 dzień roboczy tj. odbiór odpadów w kolejnym dniu roboczym od zgłoszenia
2) Za dzień roboczy Zamawiający przyjmuje dzień od poniedziałku do piątku.
3) Zaznaczenie więcej niż jednej rubryki w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) spowoduje odrzucenie oferty.
4) W przypadku braku zaznaczenia rubryki przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował czas reakcji na odbiór odpadów
w czasie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego i otrzyma 0 pkt.
5. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, na zasadach określonych w umowie (w tym załadunek i wywóz z jednostki własnym środkiem transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami) odpadów wyszczególnionych w poniższej tabeli.
Rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia przez Zamawiającego w okresie trwania Umowy:
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Przewidywana ilość
[kg]/12 mies.
1 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir 03 01 05 20 000
2 Żużle, popioły paleniskowe i pyły
z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 10 01 01 7 000
3 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 500
4 Opakowania z drewna 15 01 03 200
5 Opakowania ze szkła 15 01 07 200
6 Sorbenty, materiały filtracyjne , tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 1 500
7 Zużyte opony 16 01 03 1 000
8 Tworzywa sztuczne 16 01 19 800
9 Inne niewymienione odpady 16 01 99 200
10 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 1 000
11 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 02 16 400
12 Inne baterie i akumulatory 16 06 05 300
13 Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów 17 01 01 20 000
14 Gruz ceglany 17 01 02 2 000
15 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 500
16 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 1 000
17 Drewno 17 02 01 1 200
18 Szkło 17 02 02 500
19 Tworzywa sztuczne 17 02 03 1 000
20 Odpadowa papa 17 03 80 300
21 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 200
Podane ilości odpadów są wartościami szacunkowymi. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu (w ramach wartości umowy)
w trakcie realizacji umowy, w zależności od faktycznej liczby wytworzonych (powstałych) odpadów – bez odrębnej akceptacji Wykonawcy.
Miejsca odbioru odpadów:
• 82-300 Elbląg: ul. Podchorążych 1, ul. Łęczycka 10-12, ul. E. Kwiatkowskiego 11,
ul. E. Kwiatkowskiego 15, ul. Królewiecka 130, ul. Królewiecka 169,
ul. Dąbrowskiego 35;
• 14-500 Braniewo: ul. Sikorskiego 41, Al. Wojska Polskiego 7;
• 11-200 Bartoszyce: ul. Wojska Polskiego 4;
14-300 Morąg: Al. Wojska Polskiego 16.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-01 do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr 3 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
K1 - Cena brutto oferty - 60%
K2 - Czas reakcji - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie liczona wg wzoru:
P = K1 +K2
P - Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
K1 - Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”
K2 - Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Czas reakcji”

Dla części zamówienia nr 3
3. W kryterium „cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej
4. W kryterium „Czas reakcji” oferta zostanie oceniona następująco:
Od 1 do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 40 pkt
Od 8 do 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 20 pkt
Od 11 do 13 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 10 pkt
14 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 0 pkt

Wykonawca spośród przedstawionych terminów czasu reakcji wybiera jeden wariant i stosowna informację zamieszcza w tabeli w pkt 4 formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ).
Przez „Czas reakcji” Zamawiający rozumie termin odbioru odpadów od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
UWAGA:
1) Zaoferowany maksymalny czas reakcji na odbiór odpadów od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nie może przekroczyć 14 dni roboczych i być krótszy niż 1 dzień roboczy*. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu krótszego niż 1 dzień roboczy bądź dłuższego niż 14 dni roboczych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SWZ.
*- minimalny czas 1 dzień roboczy tj. odbiór odpadów w kolejnym dniu roboczym od zgłoszenia
2) Za dzień roboczy Zamawiający przyjmuje dzień od poniedziałku do piątku.
3) Zaznaczenie więcej niż jednej rubryki w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) spowoduje odrzucenie oferty.
4) W przypadku braku zaznaczenia rubryki przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował czas reakcji na odbiór odpadów
w czasie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego i otrzyma 0 pkt.
5. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, na zasadach określonych w umowie (w tym załadunek i wywóz z jednostki własnym środkiem transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami) odpadów wyszczególnionych w poniższej tabeli.

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia przez Zamawiającego
w okresie 12 miesięcy.

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
Przewidywana ilość
[kg]/12 mies.
1 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) 18 01 01 10
2 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi
i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady),
z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 18 01 03* 150
3 Chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne 18 01 06* 5
4 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 18 01 09 150

Podana ilość odpadów jest ilością szacunkową. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu (w ramach wartości umowy)
w trakcie realizacji umowy, w zależności od faktycznej liczby wytworzonych (powstałych) odpadów - bez odrębnej akceptacji Wykonawcy.


Miejsca odbioru odpadów:
• 82-300 Elbląg: ul. Łęczycka 10-12, ul. E. Kwiatkowskiego 15, ul. Królewiecka 130,
ul. Królewiecka 169;
• 14-500 Braniewo: ul. Sikorskiego 41, Al. Wojska Polskiego 7;
• 11-200 Bartoszyce: ul. Wojska Polskiego 4;
14-300 Morąg: Al. Wojska Polskiego 16.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-01 do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr 4 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
K1 - Cena brutto oferty - 60%
K2 - Czas reakcji - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie liczona wg wzoru:
P = K1 +K2
P - Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
K1 - Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”
K2 - Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Czas reakcji”

Dla części zamówienia nr 4
3. W kryterium „cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej
4. W kryterium „Czas reakcji” oferta zostanie oceniona następująco:
Od 1 do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 40 pkt
Od 8 do 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 20 pkt
Od 11 do 13 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 10 pkt
14 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 0 pkt

Wykonawca spośród przedstawionych terminów czasu reakcji wybiera jeden wariant i stosowna informację zamieszcza w tabeli w pkt 4 formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ).
Przez „Czas reakcji” Zamawiający rozumie termin odbioru odpadów od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
UWAGA:
1) Zaoferowany maksymalny czas reakcji na odbiór odpadów od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nie może przekroczyć 14 dni roboczych i być krótszy niż 1 dzień roboczy*. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu krótszego niż 1 dzień roboczy bądź dłuższego niż 14 dni roboczych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SWZ.
*- minimalny czas 1 dzień roboczy tj. odbiór odpadów w kolejnym dniu roboczym od zgłoszenia
2) Za dzień roboczy Zamawiający przyjmuje dzień od poniedziałku do piątku.
3) Zaznaczenie więcej niż jednej rubryki w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) spowoduje odrzucenie oferty.
4) W przypadku braku zaznaczenia rubryki przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował czas reakcji na odbiór odpadów
w czasie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego i otrzyma 0 pkt.
5. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. jeżeli Wykonawca:
dla części zamówienia nr 1:
• posiada nadany przez Marszałka Województwa nr BDO (w zakresie transportu odpadów), zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.).
• posiada decyzję wydaną przez właściwy organ inspekcji weterynaryjnej nadającej numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na transporcie odpadów kategorii 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie
z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 4, Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21.10.2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego, DZ.U. L 300 z 14.11.2009 r., str. 1-33 w zakresie art. 10 lit. p) – dotyczy odpadów pokonsumpcyjnych;
dla części zamówienia nr 2
• posiada nadany przez Marszałka Województwa nr BDO (w zakresie transportu odpadów), zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.).
dla części zamówienia nr 3
• posiada zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów lub zezwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów o kodach zgodnych z przedmiotem zamówienia na podst. ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.);
• posiada nadany przez Marszałka Województwa nr BDO (w zakresie transportu odpadów), zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.).
dla części zamówienia nr 4
• posiada nadany przez Marszałka Województwa nr BDO (w zakresie transportu odpadów), zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony odpowiednio jak w terminie wskazanym w pkt 2.
4) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy pkt 2) i 3) stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) lit. b SWZ, tj. potwierdzającego posiadanie:
dla części zamówienia nr 1:
• posiada nadany przez Marszałka Województwa nr BDO (w zakresie transportu odpadów), zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.).
• posiada decyzję wydaną przez właściwy organ inspekcji weterynaryjnej nadającej numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na transporcie odpadów kategorii 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie
z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 4, Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21.10.2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego, DZ.U. L 300 z 14.11.2009 r., str. 1-33 w zakresie art. 10 lit. p) – dotyczy odpadów pokonsumpcyjnych;
dla części zamówienia nr 2
• posiada nadany przez Marszałka Województwa nr BDO (w zakresie transportu odpadów), zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.).
dla części zamówienia nr 3
• posiada zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów lub zezwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów o kodach zgodnych z przedmiotem zamówienia na podst. ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.);
• posiada nadany przez Marszałka Województwa nr BDO (w zakresie transportu odpadów), zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.).
dla części zamówienia nr 4
• posiada nadany przez Marszałka Województwa nr BDO (w zakresie transportu odpadów), zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
– dla części zamówienia nr 1 – 3 300,00 PLN;
– dla części zamówienia nr 2 – 1 300,00 PLN;
– dla części zamówienia nr 3 – 1 000,00 PLN;
– dla części zamówienia nr 4 – 250,00 PLN.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia:
1) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i realizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór - załącznik nr 5 do SWZ).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaje i zakres zmian umowy oraz ich warunki wprowadzenia znajdują się w § 12 projektowanych postanowień umów stanowiących załączniki 4a, 4b, 4c, 4d do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia:
Część zamówienia nr 1, 2, 3 i 4 – od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż do dnia 01.12.2023 r. do dnia 30.11.2024 r.;

2. Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek opisanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.