eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipno › Budowa świetlicy wiejskiej w KoronowieOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 9

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-111

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3312b71f-5d08-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418777

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025273/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) środki komunikacji elektronicznej – platforma zakupowa Zamawiającego [dalej Platforma]: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings. Pod tym adresem udostępniane będą dokumenty zamówienia.
b) Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy w szczególności logowania, składania ofert, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, oraz pozostałych czynności podejmowanych w postępowaniu są zawarte w zakładce Instrukcje ( pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje) oraz „Regulaminie” ( pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).
c) Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
- zapoznał i stosuje się do Instrukcji zamieszczonych na platformazakupowa.pl
w zakładce Instrukcje i uznaje je za wiążące.
d) Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały ujęte w rozdziale XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Z uwagi na limit znaków w ogłoszeniu, Zamawiający nie jest w stanie opisać wszystkich wymagań.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Lipno ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno, reprezentowany przez Wójta Gminy Lipno.
2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@lipno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełnienie obowiązku pranego ciążącego na Administratorze Danych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy PZP , związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO
–na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie” obejmuje budowę obiektu na rzucie prostokąta z dachem dwuspadowym pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej dla max. 50 osób z sala główną, pomieszczeniem gospodarczym i węzłem higieniczno-sanitarnym. Obiekt zlokalizowany będzie w miejscowości Koronowo dz. nr 7/40 gmina Lipno. W ramach przedmiotu zamówienia należy również wykonać przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne oraz zbiornik bezodpływowy.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony
w:
a) dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych stanowiących integralną część SWZ - załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający informuje, że załączony przedmiar robót [plik PDF i .ath] ma charakter poglądowy/informacyjny i nie może stanowić wyłącznej podstawy wyliczenia ceny oferty. Wartości przedstawione w przedmiarze robót służą celom pomocniczym przy wyliczeniu ceny oferty, przy czym oferowana przez wykonawcę cena stanowi ceną ryczałtową, w związku z czym winna uwzględniać wszystkie nakłady, które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy plikami przedmiaru, przyjmuje się, ze wersja prawidłowa jest plik PDF.
b) wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
c) UWAGA: Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowę parkingu. Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia nie obejmuje budowy parkingu.

3. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy obejmują następujące rodzaje czynności:
a) roboty związane z wykonaniem branży ogólnobudowlanej
b) roboty związane z wykonaniem branży sanitarnej
c) roboty związane z wykonaniem branży elektrycznej
d) roboty związane z zagospodarowaniem terenu
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ .
4. Zakres zamówienia oraz szczegółowe właściwości i wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są w SWZ i załącznikach do SWZ, w tym z: dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, , obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.
UWAGA: Jeżeli Opis Przedmiotu Zamówienia wskazywałby w odniesieniu do materiałów lub urządzeń lub rozwiązań znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów /urządzeń/ rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnego producenta określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia proponowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu zamówienia, a to oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach jakościowych i cechach użytkowych (równoważnych), tj. nie gorszych niż parametry wskazanego produktu, materiału, urządzenia, elementu i uzna każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i uzyska najwyższa liczbę punktów wyliczoną w oparciu o kryteria określone w pkt 9.2 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych od upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej (lub jego części) lub budynku zamieszkania zbiorowego (lub jego części), która obejmuje roboty budowlane branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej i o wartości minimum 300 000 zł brutto.
UWAGA: przez budynek użyteczności publicznej oraz przez budynek zamieszkania zbiorowego Zamawiający rozumie budynki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych od upływu terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zawierający wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej (lub jego części) lub budynku zamieszkania zbiorowego (lub jego części) , która obejmuje roboty budowlane branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej i o wartości minimum 300 000 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 6 do SWZ
UWAGA: przez budynek użyteczności publicznej oraz przez budynek zamieszkania zbiorowego Zamawiający rozumie budynki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony Formularz Ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
UWAGA: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają:
- brak podstaw wykluczenia
-spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełniania warunków udziału w postepowaniu;
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [UWAGA: obowiązek złożenia oświadczenia odnosi się również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej], z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - w zakresie i zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SWZ.
6) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości :
8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 )
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 42 9043 1083 2832 0045 9169 0006
z adnotacją:
„Wadium w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym nr RI.271.13.2023”
Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota odpowiadająca wymaganej wysokości wadium musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu do złożenia oferty.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3 lit. b, c lub d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium, składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie gwarancji wadialnej lub poręczenia wadialnego musi w swojej treści wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeżeli w treści jako zleceniodawcę wskazano tylko jednego ze współwykonawców, odpowiedzialność gwaranta/poręczyciela musi obejmować również sytuacje, w których przyczyna zatrzymania wadium leży po stronie współwykonawców.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. warunek udziału w postepowaniu będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniał będzie go samodzielnie.
2. w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zapisy SWZ stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty, o których mowa w pkt. 8.3.1. SWZ z tym, że:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy dołączyć oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
5. Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe(jeżeli były wymagane), o których mowa w punkcie 8.3.2 SWZ, przy czym dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zaś dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku udziału w postepowaniu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy zawarte są we „wzorze umowy” stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem dedykowanej platformy zakupowej dalej zwanej Platformą [jest to strona internetowa prowadzonego postepowania] pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-19 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.