eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO JEDNOFUNKCYJNEGO (CO) W BUDYNKU EDUKACJI MUZEALNEJ - postępowanie IIOgłoszenie z dnia 2023-09-28

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO JEDNOFUNKCYJNEGO (CO) W BUDYNKU EDUKACJI MUZEALNEJ – postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Historyczne w Ełku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281427628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wąski Tor 1

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 87 732 02 83

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeum.elk.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-01612f8c-514a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Muzeum

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO JEDNOFUNKCYJNEGO (CO) W BUDYNKU EDUKACJI MUZEALNEJ – postępowanie II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01612f8c-514a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022096/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 DOSTAWA I MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO JEDNOFUNKCYJNEGO (CO) W BUDYNKU EDUKACJI MUZEALNEJ

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402665

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

1. Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 nie złożono żadnej oferty.
2. Uzasadnienie prawne: w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa powyżej, zamówienie z wolnej ręki jest udzielane na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-13fa526c-4664-11ee-9aa3-96d3b4440790 (nr referencyjny: MHE.260.1.2023)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MHE.260.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 6053,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego kotła centralnego ogrzewania – kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 25 kW, z wykonaniem próby szczelności i innych prób wymaganych technologicznie, uzyskaniem protokołu kominiarskiego oraz obsługa serwisowa i gwarancyjna w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

Zakres zamówienia obejmuje:
a/ dostawę fabrycznie nowego kotła centralnego ogrzewania - kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 25 KW wraz z zaworem bezpieczeństwa i pompą obiegową,
b/ montaż i uruchomienie kotła w pomieszczeniu kotłowni, w tym przygotowanie kotłowni i instalacji niezbędnych do jego działania,
c/ wykonanie próby szczelności i innych prób wymaganych technologicznie,
d/ sporządzenie protokołu uruchomienia kotłowni z protokołem szczelności instalacji gazowej oraz CO,
e/ uzyskanie protokołu kominiarskiego,
f/ obsługa serwisowa zainstalowanego kotła w zakresie niezbędnym do utrzymania właściwej pracy w okresie udzielonej gwarancji,
g/ uczestnictwo w przeglądach obiektu budowlanego, zwoływanych na wezwanie zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji,
h/ wykonywanie w okresie gwarancji przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, wymaganych przez producenta (minimum 1 x w roku).

4.5.3.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BOROWSKI JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "BOR - GAZ"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8481051959

7.3.3) Ulica: Gdańska 40C

7.3.4) Miejscowość: Ełk

7.3.5) Kod pocztowy: 19-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.